Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА — СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА.. 6

1.1. Показники фінансового стану підприємства. 6

1.2. Рейтингова оцінка підприємства. 9

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ СОКИРЯНСЬКОГО ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА.. 13

2.1. Динаміка ділової активності підприємства. 13

2.2. Аналіз обсягу та структура майна. 21

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ СОКИРЯНСЬКОГО ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА.. 27

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 35

ДОДАТКИ.. 37

ВСТУП

В останні роки на Україні в певних аспектах розвиваються ринкові відносини, і це викликає зміни у всіх сферах нашого суспільства, в функціях управління, в тому числі і в аналізі. Перехід економіки України на ринкові відносини обумовлює необхідність поповнення джерел власних засобів, що відноситься до задачі фінансової стабілізації організації в умовах ринку.

Також потрібно зауважити, що майно підприємства складається з різних об’єктів обліку – носіїв прав власності окремих суб’єктів. Права кожного власника на майно підприємства і на участь у його прибутках визначаються часткою і формою інвестованих коштів, а гарантією захищеності прав власності підприємства є власний капітал, зокрема зареєстрована його частка.

Отже, обрана тема курсової роботи дає можливість дослідити оцінку ділової активності та ефективності господарювання на підприємстві ВАТ ”Сокирянське газове господарство”.

У підприємства дуже часто виникає потреба не тільки в деталізованому аналізі фінансово стану підприємства за показниками оцінки його майна, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, кредитоспроможності, ділової активності, а й у комплексному експрес-аналізі за скороченою кількістю показників.

Фінансовий стан підприємства можна охарактеризувати з точки зору цільових потреб аналітика, тобто оцінити або прибутковість підприємства, або його майновий стан, фінансову стабільність, або його ліквідність і платоспроможність, або його становище на ринку цінних паперів. Для кожного з цих варіантів є відповідний інструментарій, методики і комплекси оціночних показників.

Для комплексної оцінки експрес-методом фінансового стану підприємства необхідно використовувати найзагальніші показники, які здебільшого є індикаторами фінансового стану підприємства і визначають можливості його беззбиткової діяльності як у найближчий, так і у віддаленішій перспективі.

Мета даної роботи - пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Фінансовий стан підприємства необхідно систематично і всебічно оцінювати з використанням різних методів та методик аналізу. Це дасть можливість критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, до загрози економічних санкцій.

Одним з важливих елементів оцінки фінансового стану підприємства є оцінка його ділової активності та ефективності господарювання. Актуальність даної теми полягає в тому, що аналіз показників ділової активності підприємства дає змогу оцінити в динаміці оборотність усього власного капіталу, мобільних обігових коштів, готової продукції, дебіторської та кредиторської заборгованості, фондовіддачі основних запасів.

Завдання даної роботи - провести оцінку ділової активності та ефективності господарювання підприємства на прикладі ВАТ “Сокирянське газове господарство", прослідити динаміку зміни показників ділової активності на протязі 2001-2002 рр., запропонувати на основі аналізу шляхи підвищення ділової активності та ефективності господарювання підприємства.

Питання аналізу фінансового стану підприємства і, зокрема його ділової активності та ефективності господарювання розглядається на сторінках економічних журналів ("Економіка України", " Фінанси України").Це статті Білик М.Д., Карбовник А.М., Дідик Л.М., Ізмайлової К.В. та ін.

Для аналізу роботи інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані:

- балансу (форма №1);

- звіту про фінансові результати ( форма №2);

- звіту про рух грошових коштів ( форма № 3);

- звіту про власний капітал ( форма № 3);

- дані статистичної звітності та оперативні дані;

- примітки до звітів.

Курсова робота складається з трьох розділів. В розділі 1 даної роботи розглядаються теоретичні аспекти ділової активності та ефективності господарювання підприємства як складової частини фінансово-економічного стану підприємства, показники оцінки фінансового стану підприємства, шляхи проведення рейтингової оцінки та аналізу руху коштів на підприємстві, аспекти управління дебіторською заборгованістю.

В розділі 2 проводиться розрахунок показників ділової активності та

ефективності господарювання ВАТ “Сокирянського газового господарства” та на їх основі зроблено оцінку ділової активності та ефективності господарювання за 2001-2002р.р., а також проведено аналіз обсягу та структури майна.

Шляхи підвищення ділової активності та ефективності господарювання ВАТ “Сокирянського газового господарства” розглянуто в розділі 3.

Закрыть

Оценка деловой активности и эффективности хозяйствования на предприятии ОАО Сокирянское газовое хозяйство

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.