Зміст

Вступ

1. Управління комерційною діяльністю виробничого підприємства

1.1. Поняття комерційної діяльності

1.2. Поняття та структура комерційних служб і їх підрозділів

2. Комерційна діяльність виробничого підприємства ТОВ „Радема”

2.1. Організаційно-правова форма ТОВ „Радема”

2.2. Структура трудових ресурсів виробничого підприємства

2.3. Зміст торгово-технологічних процесів на підприємстві і планування його приміщень

2.4. Додаткові послуги у виробничому підприємстві „Радема”

2.5. Методи продажу товарів на підприємстві

2.6. Планування рекламної кампанії ТОВ „Радема”

2.7. Дослідження ринку олії

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

В Україні ще не відбувся остаточний перехід підприємств до діяльності на засадах менеджменту. Більшість керівників вітчизняних фірм ще не усвідомили, що менеджмент – не засіб швидкого розв'язання поточних проблем або чарівна паличка, а систем­ний механізм, який забезпечує довгострокову стратегічну стабільність компанії на ринку, одержання стабільних прибутків, формалізує процес прийняття ринкових рішень, робить його прозорим для аналізу і оптимізації.

Виробниче підприємство – самостійно господарюючий суб’єкт з правами юридичної особи, що здійснює випуск продукції, комерційну діяльність, а також інші види діяльності, які не заборонені законом, з метою отримання прибутку.

Комерційна діяльність підприємства являє собою велику сферу оперативно-організаційної діяльності торгових організацій і підприємств, спрямована на здійснення процесів продажу та виробництва товарів для задоволення попиту населення й одержання прибутку.

Необхідними умовами роз­витку товарно-грошових відносин є активна участь у цих процесах ши­роких верств населення, врахування суспільної думки, а також гармоні­зація суспільних зв'язків.

Для пожвавлення ринку в боротьбі за споживача необхідно приско­рити науково-технічний прогрес. Успіх бізнесу здебільшого залежить від своєчасного встановлення зв'язків із громадськістю за допомогою засобів масової інформації — преси, радіо, телебачення. Налагодити тісні контакти з численними інститутами споживачів, партнерів, державних органів влади і суспіль­ством загалом неможливо без глибоких знань, досвіду й компетентності керівників комерційних фірм, фахівців у сфері маркетингу.

Успішно організована і здійснена робота з маркетингу допомагає оперативніше і своєчасніше виявляти й ліквідовувати недоліки у страте­гічному плануванні, організації та реалізації комерційної діяльності, а також у системі управління загалом, налагоджувати тісну співпрацю із суспільством.

Предметом дослідження цієї роботи є діяльність виробничого підприємства „Радема”.

Мета дослідження полягає в аналізі управління комерційною діяльністю виробничого підприємства „Радема”.

Завдання даної роботи:

1.Ознайомитись з загальною характеристикою підприємства;

2.Розглянути діяльність комерційних служб на підприємстві;

3.Дослідити ринок, на якому працює підприємство;

4.Ознайомитися з асортиментом товару (комплекси та мікрокомплекси) та додатковими послугами, які надаються клієнтам.

5.Розглянути та проаналізувати економічні основи діяльності торгового підприємства;

6.Ознайомитися з рекламною політикою на торговому підприємстві.


Розділ 1. Управління комерційною діяльністю виробничого підприємства

1.1. Поняття комерційної діяльності

Комерційна діяльність підприємства являє собою велику сферу оперативно-організаційної діяльності торгових організацій і підприємств, спрямована на здійснення процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попиту населення й одержання прибутку.

У нових умовах господарювання комерційна діяльність розглядається як визначальна основа торгового підприємства. Одночасно підсилюється увага до функцій і структури управління комерційною діяльністю підприємства. Система управління носить досить динамічний характер, спрямований на адаптацію структури комерційної діяльності до особливостей і тенденцій розвитку ринку.

При управлінні комерційною діяльністю виконуються функції процесу управління: планування, організація, облік і контроль.

Планування - одна з найважливіших функцій управління комерційною діяльністю торгового підприємства. Планування закупівель, товарних запасів і продажів зв'язано з динамікою торгових процесів і сприяє досягненню поставлених цілей виробничого підприємства. Плани закупівель і продажів звичайно містять показники, що повинні бути досягнуті в результаті їхнього виконання. У планах відбивається зміст робіт, установлюється персональна відповідальність за їхнє виконання, намічаються терміни і визначаються методи контролю й аналізу ефективності виконання завдань.

Облік як функція управління комерційною діяльністю являє собою документальне оформлення надходжень, приймання, реалізації товарів і їхнього руху в підприємстві. Завдяки обліку забезпечується схоронність матеріальних цінностей і коштів, контроль за торговими процесами і результатами комерційної діяльності.

Під контролем мається на увазі активне спостереження за виконанням управлінських впливів, перевірка дотримання документів, що регламентують комерційно-підприємницьку діяльність підприємства. Контроль разом з обліком інформує підприємця про результативність торгових процесів і служить засобом коригувального впливу з боку органів управління на тих, кому слід виконувати керуючі рішення.

У великих виробничих підприємствах у процесі управління комерційною діяльністю реалізуються такі функції управління, як економічний аналіз показників комерційної діяльності, прогнозування попиту і продажів.

Функції комерції обумовлені взаємодією з ринками, споживачами, конкурентами й іншими елементами зовнішнього середовища. Отримані вихідні дані з внутрішніх і зовнішніх джерел трансформуються в інформацію, на основі якої здійснюється комерційна діяльність у торговому підприємстві. В міру становлення ринку передбачається проведення коректувань у системі управління комерційною діяльністю на основі всебічного аналізу діяльності торгового підприємства і факторів зовнішнього середовища.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности управления коммерческой деятельностью производственного предприятия ООО "Радема"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.