План

1. Приватизація державних підприємств

2. Поняття структури економіки

3. Становлення системи регіонального управління

1. Приватизація державних підприємств

Вирішальне значення для різних форм власності має приватизація державних підприємств. Законодавство України передбачає, що першочерговій приватизації підлягають об’єкти, які найбільше впливають на розвиток споживчого ринку, а також ті, що нині стримують стабілізацію державного бюджету, гальмують економічний розвиток України, формування її ринкової економіки. Це підприємства оптової і роздрібної торгівлі, житлово-комунального господарства, з переробки сільськогосподарської продукції, деревообробної, легкої промисловості, збиткові підприємства всіх галузей, законсервовані об’єкти й об’єкти незавершеного будівництва, строки введення яких вже минули, підприємства матеріально-технічного постачання.

Оцінка вартості підприємств, що приватизуються, здійсню­ється за відновною вартістю наявних основних фондів та оборотних коштів. При цьому ціна може встановлюватися з урахуванням потенційної рентабельності підприємства або ринкових цін на майно.

Водночас значна частина державної власності приватизації не підлягає. Вона включає: майно органів державної влади, управління, Збройних Сил; золотий і валютний фонди; дер­жавні матеріальні резерви; комплекси з виготовлення цінних паперів і грошових знаків; засоби урядового, фельд'єгерсько­го та спеціального зв'язку; об'єкти державної метрологічної служби; національні культурні та історичні цінності; об'єкти освіти, науки, культури, що фінансуються з бюджету (ті, що належать підприємствам, можуть приватизуватися за умови збереження освітянського призначення); майнові комплекси підприємств з виготовлення зброї, наркотиків та радіоактивних речовин; атомні електростанції.

У проведенні приватизації беруть участь окремі органи, фізичні та юридичні особи. Це — суб'єкти приватизації. До них належать державні органи приватизації, а також різного роду продавці, покупці державного майна та посередники.

Державні органи приватизації включають Фонд державного майна України та його регіональні відділення і представництва. Зазначений Фонд розробляє програму приватизаційна поточ­ний рік і прогноз на перспективу та здійснює організацію і контроль за приватизацією. Він підзвітний Верховній Рад» України. Вперше в Україні така програма була розроблена на 1992 р. і дано прогноз до 1995 р. Про передбачені тут масштаби приватизації свідчать дані про розподіл основних виробничих фондів за формами власності (1992 р. — фактично, 1993, 1994,1995 pp. — прогноз, %):

у державній власності 96 85 66 54
у недержавній власності 4 15 34 46

Наведені дані характеризують глобальні зміни у відносинах власності, що відбуваються за сучасних умов.

Покупцями державного майна можуть бути: а) громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства: б) юридичні особи, зареєстровані на території України; в) юри­дичні особи інших держав. Можуть також створюватися това­риства покупців шляхом укладання угоди про сумісну діяльність, або членами трудового колективу підприємства на осно­ві рішення загальних зборів, на яких мають бути присутні більш як 50% працівників.

Не мають права бути покупцями органи державної влади й управління, працівники Фонду державного майна України та його регіональних відділень, а також юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25%, та інші суб'єкти, перелік яких визначається державою,

Ініціатива щодо приватизації державного майна може ви­ходити від Фонду державного майна України, місцевих органів приватизації та членів трудового колективу.

До посередників приватизації належать:

а) фінансові посе­редники — здійснюють продаж придбаних акцій на ринку цінних паперів;

б) довірчі товариства — від імені, за доручен­ням і за рахунок власників приватизаційних паперів здій­снюють представницьку діяльність з приватизаційними папе­рами;

в) холдинги та інвестиційні фонди — акумулюють прива­тизаційні кошти громадян та вклади інших покупців в обмін на акції власного випуску.

Крім того, холдинги від свого імені купують з урахуванням антимонопольного законодавства конт­рольні пакети акцій підприємств, що приватизуються. Інвести­ційні фонди здійснюють обмін приватизаційних паперів на обмежені за розміром пакети акцій підприємств (не більше 10% акцій), що приватизуються.

Законодавчими актами визначаються також основні прин­ципи приватизації державного майна. Це— законність, надан­ня пільг членам трудових колективів підприємств, що прива­тизуються, рівність прав громадян у процесі приватизації, пріоритетне надання прав громадянам України на придбання державного майна, безоплатна передача частини державного майна кожному громадянинові України, приватизація держав­ного майна на платній основі із застосуванням приватиза­ційних паперів, додержання антимонопольного законодавства.

Відповідно пропонуються кілька способів приватизації різ­них груп об'єктів:

викуп об'єктів малої приватизації товариствами покупців, створеними працівниками цих об'єктів. Такий спосіб привати­зації не передбачає конкуренції покупців;

викуп державного майна підприємства за альтернативним планом приватизації. Це — спосіб приватизації, за яким власником об'єкта (або його частини) стає товариство по­купців, створене його працівниками згідно з розробленим

власним планом, альтернативним планові, запропонованому комісією з приватизації;

викуп державного майна, зданого в оренду. За даного способу приватизації власником об'єкта стає його орендар;

продаж на аукціоні — спосіб приватизації, коли власником об'єкта стає покупець, який запропонував у ході аукціону максимальну ціну;

продаж за некомерційним конкурсом. У даному випадку власником об'єкта стає покупець, котрий запропонував най­кращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов — найвищу ціну;

продаж за комерційним конкурсом. Тут власником об'єкта стає покупець, який запропонував найвищу ціну;

продаж з відстрочкою платежу. Власником стає покупець: котрий на конкурсних засадах здобув право оплати за при­дбаний об'єкт з відстрочкою платежу на три роки за умови попереднього внесення 30% його вартості;

продаж акцій відкритих акціонерних товариств (на аукціоні. за конкурсом, на фондовій біржі). Власниками державних підприємств тут стають покупці, які на конкурсних засадах запропонували найвищу ціну за найбільшу кількість акцій.

Викупу підлягають здебільшого невеликі державні під­приємства. Крупні ж підприємства приватизуються шляхом перетворення їх в акціонерні товариства. Поряд з цим значна частина державного майна приватизується безоплатно. Зако­ном передбачається, що його питома вага не може бути менша за 40 % вартості всього майна, що підлягає привати­зації.

Працівники підприємств, що приватизуються, мають пільги:

а) право на першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на загальну суму виданого працівнику приватиза­ційного сертифіката;

б) право на першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданого працівнику приватизаційного майно­вого сертифіката;

в) товариства покупців, створені праців­никами підприємств, що приватизуються, мають пріоритетні права на придбання підприємства за конкурсом і в розстрочку платежу.

Місцеві органи влади відповідно до своєї компетенції мо­жуть надавати додаткові пільги працівникам окремих під­приємств аж до безоплатної передачі їм частки або всього майна, що приватизується.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Региональная экономика 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.