План

1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою

2. Фінансові ресурси інвестування

3. Період окупності інвестиційного проекту

4. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності

Література

1Інвестиційний процес у державі зринковою економікою

Інвестиційний процес у державі зринковою економікою має виходити з додержання таких принципів:

- об’єктивна необхідність визнання довго- і середньотермінових циклів інвестиційної активності;

- взаємодія локальних, галузевих, регіональних і народногосподарських циклів інвестиційної активності;

- формування ринкових важелів в інвестиційній сфері одночасно з аналогічними процесами в інших галузях народного господарства;

- логічність і цілісність інвестиційного циклу;

- спадкоємність у реалізації конкретних заходів, пріоритетність спрямування коштів для реалізації інвестиційного процесу.

Основні напрями інвестиційної політики в Україні

1. Зниження соціальної напруги, досягнення остаточного підходу у виділенні коштів на потреби соціальної сфери.

2. Скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок державних коштів і формування надійних інвестиційних джерел, в першу чергу з власних коштів підприємств та ін.

3. Скорочення централізованих державних капіталовкладень, що виділяються безповоротно. Перехід до нових принципів централізованого фінансування інвестиційної діяльності.

4. Створення ринку підрядних робіт. Зацікавленість будівельників у виконанні замовлень.

5. Прискорення темпів розвитку промисловості групи Б.

6. Прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого обладнання.

7. Перегляд надання державних кредитів на вигідних умовах з дефіцитними ставками на конкурсній основі, включаючи державне замовлення.

8. Залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кредитів, створення спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості АПК, активізація приватизації, конверсії, а також галузей, які визначають науково-технічний прогрес.

9. Створення ефективних форм і механізмів управління інвестиційною діяльністю.

10. Розвиток паливно-енергетичного комплексу, ресурсозберігаючих технологій, конверсія ВПК, забезпечення населення товарами народного споживання вітчизняного виробництва, розвиток медицини і фармацевтичної промисловості.

Усі ці напрями інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають розвиватися в умовах формування ринкового механізму. Тому трансформація інвестиційного механізму на мікрорівні, наприклад у промисловості, повинно проводитися в межах макроекономічної стабілізації.

Інвестиційний ринок як економічна категорія являє собою збалансованість попиту і пропозиції на інвестиції та випереджаючих можливостей підрядників в їх матеріалізації. Це означає, що, з одного боку, потрібні економічні заходи зі стримання попиту на інвестиції та зменшення маси безготівкових грошей, які неадекватні обсягу та якості продукції, а з іншого, — антимонопольні заходи, які б сприяли розвитку ринку будівельних послуг.

Умови розвитку ринкових відносин:

- роздержавлення власності;

- приватизація державної власності;

- конституційний захист прав власності;

- вільна конкуренція;

- введення вільних ринкових цін;

- відпрацювання механізму соціального захисту;

- відміна всіх заходів, які стримують ринкову саморегуляцію;

- розробка правової бази ринкової економіки;

- підготовка фахівців-експертів і керівників усіх рангів, перекваліфікація кадрів на засадах роботи в умовах ринкової економіки.

В останні роки здобуває перемогу ринкова економіка. «Ринкова економіка, - згідно з теорією А. Сміта, - це лад, в якому відбувається вільна гра ринкових сил. Рушійною силою господарського розвитку є прагнення індивіда до реалізації своїх економічних інтересів. Конкуренція вирівнює попит і пропозицію, відновлює пропорційність, тобто здійснюється саморегулювання економіки. У ринкові економіці державі відводиться другорядна роль. Держава виконує лише ті функції, які не може виконати окремий індивід або зробить він це економічно неефективно».

У міру входження в ринкову систему господарювання з'ясуванню економічної сутності інвестицій приділяється все більша увага. Практично в усіх історичних економічних школах і течіях «інвестиції» завжди посідали чільне місце у системі наукових досліджень. Але наукова думка досі не дала універсального визначення інвестицій.

Так, наприклад, у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» інвестиція визначається як господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних цінних паперів в обмін на кошти або майно. Тоді як Законом України «Про інвестиційну діяльність» інвестиції трактуються значно ширше. Під ними розуміють усі види майнових ті інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, внаслідок якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Сутність і зміст економічної категорії «інвестиції» змінювались залежно від рівня розвитку виробничих сил та моделі економічної системи.

У сучасній економічній теорії інвестиції трактуються в основному як набір благ, цінностей, що вкладаються у підприємницьку діяльність з метою одержання доходу (соціального ефекту в майбутньому).

Деякі вчені під інвестиціями розуміють динамічний процес зміни форм капіталу, послідовне перетворення первісних ресурсів і цінностей на інвестиційні витрати і перетворення вкладених коштів на приріст капітальної вартості у формі доходу або соціального ефекту.

За фінансовим визначенням - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або отримується соціальний ефект. Таке визначення, зокрема дає В. Бочаров. Майже таке ж визначення закладено в Законі України «Про інвестиційну діяльність». Це визначення в основному відповідає міжнародному підходу до уявлень про інвестиційну діяльність.

Поняття «інвестиція» слід визначати як економічну категорію. Інвестиційні відносини виникають з приводу інвестицій, тобто інвестиції є елементом системи інвестиційних відносин.

Інвестиційний ринок являє собою збалансованість попиту і пропозиції на інвестиції та випереджаючих можливостей підрядників в їх матеріалізації. Це означає, що, з одного боку, потрібні економічні заходи з стримання попиту на інвестиції та зменшення маси безготівкових грошей, які неадекватні обсягу та якості продукції, а з іншого, - антимонопольні заходи, які б сприяли розвитку ринку будівельних послуг.

Характерними рисами ринкового підходу, що формується, до розуміння суті інвестицій є:

 • 1. зв'язок інвестицій з отриманням доходу як мотиву інвестиційної діяльності;
 • 2. розгляд інвестицій в єдності двох сторін: ресурсів (капітальних цінностей) і вкладень (витрат);
 • 3. аналіз інвестицій не в статиці, а в динаміці, що дозволяє об'єднати в рамках категорії «інвестиції» ресурси, вкладення і віддачу вкладених засобів як мотиву цього об'єднання;
 • 4. включення до складу об'єктів інвестування будь-яких вкладень, що дають економічний (соціальний) ефект.
 • Інвестиційні відносини, тобто суспільні економічні відносини, що складаються між суб'єктами інвестування щодо вкладення інвестицій, безпосередньо пов'язані з відносинами власності, оскільки передбачають володіння, користування та розпорядження інвестиціями й отримання у результаті цього прибутком (доходом).

  Інвестиції грають важливу роль у функціонуванні і розвитку економіки. Зміни в кількісних співвідношеннях інвестицій надають дію на об'єм суспільного виробництва і зайнятості, структурні зрушення в економіці, розвиток галузей і сфер господарства.

  Забезпечуючи накопичення фондів підприємств, виробничого потенціалу, інвестиції безпосередньо впливають на поточні і перспективні результати господарської діяльності. При цьому інвестування повинне здійснюватися в ефективних формах, оскільки вкладення засобів в морально застарілі засоби виробництва, технології не матиме позитивного економічного ефекту. Нераціональне використання інвестицій спричиняє за собою заморожування ресурсів і внаслідок цього скорочення об'ємів вироблюваної продукції. Таким чином, ефективність використання інвестицій має важливе значення для економіки: збільшення масштабів інвестування без досягнення певного рівня його ефективності не веде до стабільного економічного зростання.

  Так, зростання інвестицій викликає збільшення рівня об'єму виробництва і доходу. Останній на стадії використання розпадається на споживані частини, що зберігаються; при цьому та його частина, яка прямує на споживання (наприклад, покупку товарів), служить джерелом доходу для їх виробників. Отриманий дохід, у свою чергу, розпадається на споживання і заощадження і так далі. Кінець кінцем первинне зростання інвестицій приводить до багатократного збільшення доходу.

  Слід зазначити, що при незначному скороченні інвестиційних витрат може відбутися істотне зниження доходу. Тому для стабільного і збалансованого функціонування економіки слід забезпечувати певне значення коефіцієнта мультиплікації, створювати умови для безперебійного здійснення інвестиційного процесу.

  Можемо зробити висновок, якщо держава буде дотримуватись виваженої інвестиційної політики, то це матиме величезний вплив на розвиток капіталовкладень в країні, як приватних, так і державних. Саме вона формує так званий інвестиційний клімат країни, тому уряд має надавати їй величезну увагу, проте на даний момент інвестиційна політика нашої держави ще слабка, що обумовлене в основному незахищеністю витрат бюджету на інвестиційні цілі, бюджетні кошти розкрадаються або прямують не на ті цілі, на які прямували.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 18

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Инвестирование 1

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.