План

1. Раптова ревізія каси

2. Права та обов’язки посадових осіб контрольно-ревізійного управління

3. Методологія господарського контролю

4. Контроль за правильністю складання бухгалтерського балансу

2. Права та обов’язки посадових осіб контрольно-ревізійного управління

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює керівництво роботою управління. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю та стратегії діяльності органів ДКРС. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій. Забезпечує подання до ГоловКРУ звітності про діяльність управління. Забезпечує організацію планування та здійснення управлінням контрольно-ревізійної роботи, бере участь у розробці проектів програм, комплексів заходів, аналітичних матеріалів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери державного фінансового контролю на відповідній території тощо.

Розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, контролює їх роботу. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників структурних підрозділів та працівників управління. Затверджує наказами положення про підрозділи апарату управління та підпорядковані територіальні контрольно-ревізійні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи. Погоджує положення про підпорядковані територіальні контрольно-ревізійні підрозділи зі статусом юридичної особи. Затверджує посадові інструкції працівників, посади яких віднесено до номенклатури управління. Затверджує граничну чисельність, штатний розпис та фонд оплати праці підпорядкованих територіальних контрольно-ревізійних підрозділів. Розпоряджається коштами, які спрямовуються на утримання та забезпечення діяльності управління.

Здійснює організаційні заходи щодо координації контрольно-ревізійної роботи та взаємодії управління з підрозділами ГоловКРУ, іншими регіональними КРУ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, вживає заходів щодо вдосконалення цієї співпраці. Забезпечує, в межах визначених законодавством повноважень, координацію роботи управління з територіальними підрозділами внутрішнього фінансового контролю; погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників цих підрозділів. Бере участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державного фінансового контролю.

Розглядає звернення громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів та депутатів місцевого рівня з питань, що належать до компетенції управління, вживає за результатами розгляду необхідних заходів. Проводить особистий прийом громадян. Готує та вносить пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівних працівників управління, посади яких віднесено до номенклатури ГоловКРУ, або щодо погодження цих питань. У встановленому порядку призначає працівників апарату управління та підпорядкованих територіальних контрольно-ревізійних підрозділів, посади яких віднесено до номенклатури управління.

Видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання. Звертається з поданням до Голови ГоловКРУ про застосування дисциплінарних стягнень, інших заходів дисциплінарного впливу до заступників начальника управління, а також про притягнення їх до матеріальної відповідальності. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у структурних підрозділах управління. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників управління. У відповідності з чинним законодавством організовує роботу із захисту державних, службових та комерційних таємниць у напрямах діяльності управління, ведення діловодства, збереження документів. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

Має право. Представляти інтереси управління у відносинах з органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також у судах та господарських судах з питань, що належать до компетенції управління. Давати дозвіл на проведення в порядку, визначеному законодавством, контрольних заходів, в тому числі зустрічних перевірок. Проводити перевірки органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством та у межах наданих управлінню повноважень.

Залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних цільових фондів, підприємств, установ та організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок. Звертатися в разі необхідності до інших органів державного фінансового контролю з питань проведення спільних перевірок у межах повноважень, визначених законодавством. Пред’являти в межах своєї компетенції до керівників та інших посадових осіб об’єктів, що ревізуються або перевіряються, обов’язкові для виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Накладати відповідно до законодавства на керівників та інших службових осіб підприємств, установ та організацій адміністративні стягнення. Порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до встановленої законом відповідальності винних у порушеннях осіб. Робити запити до відповідних органів, банківських установ, підприємств, установ та організацій та отримувати від них у повному обсязі інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань та функцій.

Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до встановленої законодавством відповідальності керівників та посадових осіб об’єктів, що ревізувалися або перевірялися, за допущені порушення фінансової дисципліни або про застосування санкцій, передбачених Бюджетним кодексом України до таких об’єктів за допущені бюджетні правопорушення. Вносити пропозиції до ГоловКРУ про вдосконалення роботи органів ДКРС та державної служби в цілому. Вести ділове листування з органами виконавчої влади, іншими фінансовими і контролюючими органами, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції управління, одержувати від них необхідну інформацію та матеріали. Брати участь у нарадах, семінарах, “круглих столах”, інших заходах з питань, що належать до компетенції управління. Надавати засобам масової інформації коментарі з окремих питань (напрямів) діяльності управління.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності органів ДКРС; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи Міністерства фінансів України та ГоловКРУ, рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, інші нормативно-правові акти, інструктивні та методичні документи, що регулюють питання організації та здійснення державного фінансового контролю; основні засади державної політики у сфері державного фінансового контролю; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів законодавчих та нормативних актів; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, права, політології, управління персоналом та ринку праці; основні показники соціально-економічного розвитку відповідного регіону; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом в органах ДКРС на керівних посадах нижчої категорії не менше 3 років або стаж роботи на керівних посадах у державній службі не менше 4 років, або в інших сферах економіки не менше 5 років. Досвід роботи щодо управління персоналом. Періодичність підвищення кваліфікації — не менше 1 разу на 3 роки. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 27

Бесплатная работа

Закрыть

Государственный финансовый контроль 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.