ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти обґрунтування форм організації оплати праці

1.1 Сутність та значення організації оплати праці, її складові елементи та принципи

1.2 Загальні засади та підстави вибору форм оплати заробітної плати

1.3 Впровадження сучасних форм і систем оплати праці та умови їх застосування

Розділ ІІ. Дослідження форм організації оплати праці на ВАТ „Атомремонт”

2.1 Загальна характеристика економіко управлінської та фінансово-господарської діяльності ВАТ „Атомремонт”

2.2 Організація оплати праці в сучасних умовах на прикладі ВАТ „Атомремонт”

2.3 Оцінка та аналіз стану оплати праці в „Атомремонт”

Розділ ІІІ. Впровадження нових форм оплати праці як шлях підвищення продуктивності праці у ВАТ „Атомремонт”

3.1 Посилення ролі тарифної заробітної плати як інструмент зростання продуктивності праці

3.2 Використання системи контрольованого денного виробітку у ВАТ „Атомремонт”

3.3 Ефективність використання контрактних форм найму і оплати праці

Висновки

Література

Додатки

2.3 Оцінка та аналіз стану оплати праці в „Атомремонт”

У ході фінансово-економічного аналізу підприємства необхідно визначити ефективність прийнятої ним системи оплати праці, як з точки зору впливу на ефективність роботи, в першу чергу – на збереження трудового колективу і підвищення продуктивності праці робітників, спеціалістів, інших працівників, так і з точки зору значення заробітної плати як однієї з найважливіших складових витрат на виробництво.

У ході аналізу оплати праці на ВАТ „Атомремонт” необхідно з’ясувати:

- питому вагу витрат на оплату праці в виробничих витратах;

- динаміку чисельності працюючих;

- динаміку і структуру фонду оплати праці.

Фонд оплати праці є основним показником з організації оплати праці, що широко використовується в господарській практиці, статистичній звітності, аналізі. Він включає в себе основну і додаткову заробітну плату персоналу підприємства та інші заохочувальні та компенсаційні витрати.

У ході аналізу динаміки і структури фонду оплати праці необхідно з’ясувати:

- як динаміка фонду оплати праці пов’язана з динамікою обсягу продукції;

- як змінюється у часі середньомісячна (середньорічна) заробітна плата одного працюючого (в тому числі за категоріями);

- які найпрогресивніші форми оплати праці практикує підприємство, як вони стимулюють зростання продуктивності праці;

- які резерви має підприємство для зменшення витрат на оплату праці і відповідно для підвищення рентабельності його роботи;

- наскільки ефективна діяльність відповідних функціональних служб підприємства щодо недопущення несвоєчасної виплати зарплати членам трудового колективу.

Починаючи аналіз оплати праці на ВАТ „Атомремонт” доцільно з характеристики динаміки чисельності працюючих на підприємстві (з обов’язковим виділенням чисельності працюючих основної діяльності) за останні 2-3 роки. Такий аналіз дає змогу оцінити як підприємство вписується у ринкові умови господарювання, наскільки воно успішно витримує конкурентну боротьбу на ринку своїх послуг і на ринку трудових ресурсів. Просте порівняння чисельності працюючих за кілька років повної відповіді на ці питання не дає. Лише у зв’язку з динамікою виробничих потужностей, динамікою продуктивності праці висновки про динаміку чисельності працюючих підприємства набувають обґрунтованої чинності. Дані про роботу підприємства за останні три роки наведені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Дані про роботу ВАТ „Атомремонт”

№ п/п Показник 2000рік 2001рік 2002рік
1. Обсяг товарної продукції, тис.грн. 8656 8064 8791
2. Середньорічна чисельність персоналу основної діяльності, чол. 286 290 305
3. Виробіток товарної продукції на одного працюючого, грн.(р.1/р.2) 30265 27806 28822

Наведені дані про роботу підприємства свідчать про те, що воно в останні три роки збільшувало чисельність працівників: порівняно з 2000 роком число працюючих в 2002 році зросло на 6,6% (305*100/286-100); обсяг випуску продукції збільшився на 1,6% (8791*100/8656-100). Виробіток на одного працюючого зменшився на 4,9% (100-30265*100/28822),що не компенсувало збільшення чисельності персоналу і збільшення обсягу випуску товарної продукції. Отже, збільшивши чисельність персоналу, підприємство намагалось збільшити обсяг товарної продукції, що в результаті збільшило обсяг товарної продукції, але не принесло позитивних результатів, оскільки зменшило виробіток на одного працюючого і тим самим зменшило продуктивність праці.

Управління рівнем формування операційних витрат, їх структурою і динамікою в умовах ринкового господарювання є важливою складовою фінансової

стратегії підприємства. В структурі витрат одним з найважливіших елементів є „витрати на оплату праці”. Тому доцільно провести аналіз витрат на оплату праці в „Атомремонт” в структурі операційних витрат, таблиця 2.5.

Таблиця 2.5

Структура і динаміка операційних витрат в ВАТ „Атомремонт”

№ п/п 2000рік 2001рік 2002рік
Тис.грн. % Тис.грн. % Тис.грн. %
1. Матеріальні затрати 603 7,2 1857 17,6 2024 26,6
2. Витрати на оплату праці 2245 26,8 2456 23,2 2999 39,4
3. Вирахування на соціальні заходи 744 8,9 867 8,2 1031 13,5
4. Амортизація 225 2,7 237 2,2 329 4,3
5. Інші операційні витрати 3421 40,8 5153 48,8 1237 16,
6. Разом 8376 100 10570 100 7620 100

Оцінка динаміки операційних витрат свідчить про тенденцію їх зменшення, що відбувається за рахунок зменшення такої категорії, як „інші операційні витрати”. Матеріальні витрати та витрати на оплату праці значно зросли на 19,4% та 12,6% відповідно. Динаміку зміни витрат на оплату праці відображено на рис. 2.4.Так темпи зростання матеріальних витрат значно перевищують темпи зростання витрат на оплату праці. Це в свою чергу визначає різний рівень впливу на операційні витрати цих компонентів: якщо економія одного відсотка витрат на оплату праці знижує операційні витрати на 0,15-0,20%, то економія 1% матеріальних витрат знижує собівартість на 0,65-0,76%. Так збільшення витрат на оплату праці в „Атомремонт” збільшило операційні витрати на 12,6%*0,2 % = 2,5%, а збільшення матеріальних витрат на 19,4%*0,7% = 13,6%. Такі дані свідчать про неефективність формування елементів операційних витрат. У зв’язку з виникненням такої ситуації на підприємствах провідні спеціалісти вважають за доцільне внести такі зміни до структури витрат: замість двох структурних складових, витрати на оплату праці і вирахування на соціальні заходи – ввести одну структурну складову – витрати на утримання персоналу, де будуть зосередженні усі види витрат на утримання персоналу.

Підвищення питомої ваги витрат на оплату праці порівняно з матеріальними затратами дасть змогу зменшити собівартість продукції, забезпечити більший ступінь маневреності і більші можливості для підвищення заробітної плати.

Рис 2.4 Графік динаміки витрат на оплату праці ВАТ „Атомремонт” за 2000-2002 рік

Для аналізу динаміки і структури фонду оплати праці ВАТ „Атомремонт” складемо таблицю [додаток 13].

Аналіз наведених даних дає підставу для таких висновків. Насамперед, при зростанні обсягу виробництва продукції у 2000 році проти 2002 року на 1,6 % (відповідно 8656 і 8791тис.грн.), фонд оплати праці на підприємстві зріс на 30,8% (2865*100/2189-100), що звичайно свідчить про негативну тенденцію в організації оплати праці. Це також підтверджує порівняння показників зростання середньої зарплати з темпами підвищення продуктивності праці в таблиці 2.6. Негативна оцінка таких співвідношень(випередження темпів зростання фонду оплати праці порівняно з темпами збільшення обсягів виробництва і випередження темпів зростання середньої заробітної плати порівняно з підвищенням продуктивності праці), ґрунтується на тому, що на підприємстві збільшилась питома вага таких витрат на оплату праці, як зміна умов праці( виконання завдань, які відрізняються від норм) та витрат на оплату праці в шкідливих і особливо шкідливих умовах праці, що притаманно для атомної енергетики, а також доплат до зарплати за стаж роботи в електроенергетиці.

Таблиця 2.6

Динаміка заробітної плати і продуктивності праці в ВАТ „Атомремонт”

Показник у цінах Базовий рік Звітний рік Звітний до базового, %
Середньорічна зарплата одного працівника основного персоналу 7654,26 9393,44 122,7
Середньорічний виробіток на одного працюючого 30265 28822 -105,0
Середньорічна зарплата одного робітника 7351,41 9166,26 124,7
Середньорічний виробіток одного робітника 40211 38822 -105,2

Позитивними змінами в структурі і динаміці фонду оплати праці є те, що збільшилась питома вага заробітної плати за погодинними тарифами. З проведеного аналізу видно, що найпрогресивнішою формою оплати праці, яку практикує ВАТ „Атомремонт” є погодинна (29,4% погодинна оплата праці проти 3,4% відрядної в 2000 році та 32,1% проти 2,5% в 2002 році). Співвідношення різних форм оплати праці відображено на рис 2.5

Рис 2.5 Структура виплат в „Атомремонт” за різними формами оплати праці

У ході аналізу слід підрахувати, яка частина збільшення фонду оплати праці є результатом збільшення чисельності персоналу, а яка обумовлена зміною середньої зарплати на одного працівника. В „Атомремонт” приріст фонду оплати праці на суму 675,8 тис.грн. в 2002 році проти 2000 року відбувся за рахунок:

- зростання чисельності персоналу на (305-286)*7654,26 = 145,43 тис.грн.

- зростання середньорічної зарплати на одного працюючого на (9394,44-7654,26)*305 = 530,45 тис.грн.

Отже, проаналізувавши стан оплати праці в ВАТ „Атомремонт” можна зробити такі висновки, що за три роки на підприємстві значно зріс фонд оплати праці. Головним чином за рахунок зростання середньорічної зарплати та чисельності персоналу. Прогресивною вважається погодинна форма оплати праці. Негативною тенденцією в системі оплати праці є те, що зростання обсягу виробництва відбувається не відповідає зростанню фонду оплати праці, а це в свою чергу знижує продуктивність праці та виробіток на одного працюючого.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 80

Бесплатная работа

Закрыть

Вдосконалення та форми организации оплати праці (на прікладі ВАТ "Атомремонт")

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.