ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти обґрунтування форм організації оплати праці

1.1 Сутність та значення організації оплати праці, її складові елементи та принципи

1.2 Загальні засади та підстави вибору форм оплати заробітної плати

1.3 Впровадження сучасних форм і систем оплати праці та умови їх застосування

Розділ ІІ. Дослідження форм організації оплати праці на ВАТ „Атомремонт”

2.1 Загальна характеристика економіко управлінської та фінансово-господарської діяльності ВАТ „Атомремонт”

2.2 Організація оплати праці в сучасних умовах на прикладі ВАТ „Атомремонт”

2.3 Оцінка та аналіз стану оплати праці в „Атомремонт”

Розділ ІІІ. Впровадження нових форм оплати праці як шлях підвищення продуктивності праці у ВАТ „Атомремонт”

3.1 Посилення ролі тарифної заробітної плати як інструмент зростання продуктивності праці

3.2 Використання системи контрольованого денного виробітку у ВАТ „Атомремонт”

3.3 Ефективність використання контрактних форм найму і оплати праці

Висновки

Література

Додатки

2.2 Організація оплати праці в сучасних умовах на прикладі ВАТ „Атомремонт”

В сучасних умовах господарювання винятково важлива роль належить формуванню системи організації оплати праці. Розглянемо як проходить цей процес в ВАТ „Атомремонт”.

Організація оплати праці в „Атомремонт” здійснюється на основі таких чинних документів:

-Кодекс Законів про працю України;

-Закон України „Про оплату праці”;

-Постанови уряду та Указів Президента, що відносяться до питань оплати праці.

Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на основі типових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України „Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі”.

Умови оплати праці встановлюються працівникам згідно Галузевої угоди та Регіональних угод в атомній енергетиці та чинного законодавства України.

При помісячній оплаті заробітна плата інженерно-технічних працівників і службовців оплачується за окладною системою, що являється різновидом погодинної оплати праці. Заробітна плата нараховується, згідно окладам, затвердженим в штатному розкладі і кількістю днів фактичної явки на роботу. Форма штатного розкладу приведена в [додатку 12 ].

Посадові оклади керівних працівників, головних інженерів, начальників відділів і головних спеціалістів диференціюються в залежності від річного об’єму робіт, що виконує підприємство.

Для інженерів, економістів, бухгалтерів, майстрів та начальників дільниць встановлені категорії, згідно яких диференціюються посадові оклади. Для посадових окладів також встановленні визначенні інтервали в межах якого коливається оклад. Межі коливання посадових окладів наведенні в [додатку 12].

Звідси ми бачимо, що, наприклад, начальнику ремонтного виробництва оклад може бути встановлений в розмірі 240-450 гривень. Це дає можливість при визначенню посадового окладу за кожен місяць врахувати об’єм і складність виконуваних робіт, а при визначенні окладу конкретному керівникові врахувати трудовий стаж та виробничий досвід.

В ВАТ „Атомремонт” застосовується погодинно-преміальна оплата праці, за способом нарахування застосовується погодинна і щомісячна. А в тих випадках, коли це доцільно відрядно преміальну.

Заробітна плата нараховується виходячи з тарифної ставки за годину і фактично відпрацьованого часу, яке відмічається в табелях обліку робочого часу. Для робітників дані за відпрацьований час беруться з листів, в яких щоденно відмічається кількість відпрацьованих годин.

В табелі робочого часу в окремих графах ставиться загальне число відпрацьованих годин, часи простою, відмічаються понаднормові і нічні години, а також години відпрацьовані в вихідні дні.

Потім на основі тарифної ставки розраховується погодинна заробітна плата. Робітникам-погодинникам, що займаються на ремонті обладнання АЕС, верстатних роботах в спеціалізованих цехах ВАТ „Атомремонт” робота оплачується згідно тарифних ставок, які визначенні у колективному договорі згідно чинного законодавства і нормативів праці. Розміри тарифних ставок наведені в таблиці 2.1.

Оплата праці в „Атомремонт” проводиться, як за індивідуальні результати праці, так і колективні. Для оплати праці за колективної форми організації праці застосовується коефіцієнт трудової участі, який являє собою оцінку трудового внеску кожного працівника в кінцевий результат підрозділу і в цілому товариства.

Первинною ланкою трудового колективу ВАТ „Атомремонт” є виробнича бригада. Бригада організовується для сумісного виконання робіт по капітальному і середньому ремонту обладнання АЕС та інших об’єктів.

Основні функції бригади:

- розгляд проектів виробничих планів бригади,

- винесення на розгляд адміністрацією пропозицій по підвищенню ефективності виробництва, механізації трудомістких процесів, поліпшення умов праці,

- розгляд випадків порушення трудової дисципліни, підвищення кваліфікації,

- розгляд та затвердження пропозицій бригадира по встановленню коефіцієнта трудового внеску членам бригади.

Таблиця 2.1

Погодинні тарифні ставки робітників „Атомремонт”, що знаходяться на ремонті обладнання АЕС

№ п/п Один. виміру розряди
I II III IV V VI
1.
2.

3.

4.

5.

Місячні тарифні ставки
Погодинні тарифні ставки при 36-годинному робочому тижні при роботі в ОШУП.

Погодинні тарифні ставки з доплатою в розмірі 20%.

Погодинні тарифні ставки з доплатою в розмірі 24%.

Оклади електрозварювальників

Грн.
Грн.

Грн.

Грн.

Грн

91,0
0,60

0,72

0,74

91,0
103,0

0,67

0,81

0,84

103,0115,0

0,75

0,90

0,93

115,0130,0

0,86

1,03

1,06

130,0143,0

0,94

1,13

1,17

143,0

159,0

1,04

1,25

1,29

159,0

Бригадна форма організації оплати праці в умовах капітального ремонту обладнання АЕС є найефективнішою і створює умови для подальшої інтенсифікації виробництва, прискорення темпів росту продуктивності праці, кращого використання робочого часу та обладнання, сприяє економії витрачання трудових та матеріальних ресурсів.

Бригаді встановлюється робоча зона відповідного технологічного процесу. Вона самостійно виконує роботу і несе відповідальність за результати своєї роботи:

- виконання у визначений термін виробничого плану;

- виконання завдання по продуктивності праці;

- забезпечує високу якість роботи;

- раціонально використовує робочий час, устаткування та інші ресурси.

Методика визначення коефіцієнта трудового внеску робітникам (КТВ) бригади та її спеціалістам має такий вигляд:

1) Коефіцієнт трудового внеску представляє собою узагальнену кількісну оцінку вкладу кожного робітника в кінцевий результат роботи і залежить від його індивідуальної продуктивності праці, якості роботи, суміщення професій, виконання більш складних робіт, допомоги в роботі другим членам бригади, дотримання правил трудового внеску.

2) Базовим значенням коефіцієнта трудового внеску при нормуванні праці робітників з врахуванням коефіцієнта трудового внеску по бригадному підряді. При нормуванні ремонтних робіт дорівнює „1”. Фактично встановлене робоче КТВ може бути від „0” до „2”.

3) Коефіцієнт трудового внеску кожного члена бригади визначається радою бригади трудового колективу, оформляється протоколом і здається разом з нормованим завданням.

4) Нормативні зміни КТВ наведені таблиці 2.2.

Головними показниками преміювання на підприємстві є:

- якість роботи;

- економія ресурсів;

- впровадження нової техніки;

- виконання плану власними силами;

- виконання плану навчання працівників.

Таблиця 2.2

Нормативні зміни КТВ робітників ВАТ „Атомремонт”.

№ п/п Фактори Нормування зміни КТВ
1. Підвищуючи фактори
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Якісне виконання самих складних і відповідальних робіт в строк і до строчно.
Якісне виконання робіт вищого розряду ніж той, що встановлений робітнику.
Виконання робіт по суміжним професіям.

Високу трудову активність.

Бережливе відношення до використаних матеріалів.

+0,5
+0,3

+0,3

+0,1

+0,1

2. Понижуючі фактори
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Невиконання робіт в строк.
Неякісне виконання роботи, що викликало переробки: 
ліквідовано не всі дефекти обладнання, що ремонтувалось;

ремонт виконано з відступом від встановлених технічних вимог.

Порушення трудової або виробничої дисципліни.

Порушення правил техніки безпеки.

Невиконання вказівок керівника.

Непродуктивне використання робочого часу.

Недостовірна інформація про виконання роботи.

Пошкодження оснастки, інструментів, матеріалів.

-0,3

-0,3

-0,4

-0,2

-0,2

-0,4

-0,1

-0,2

-0,2

Преміювання на ВАТ „Атомремонт” проводиться за підсумками роботи за місяць, квартал (поточне преміювання), а також за підсумками роботи за рік.

На підприємстві встановленні такі надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів:

- За суміщення посад – доплати одному працівникові не обмежуються і визначається залежно від суми одержаної економії за тарифних ставок і окладів працівників професій, які суміщаються.

- За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт – доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються, залежно від суми одержаної економії за тарифними ставками, окладами, які могли б виплачуватись за умови наявності нормативної чисельності працівників.

- За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника – до 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

- За роботу у шкідливих, особливо важких і особливо шкідливих умовах – за роботу у важких і шкідливих умовах до 12%, за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах – 24%.

- За інтенсивність праці – до 12% тарифної ставки.

- При багатозмінному режимі роботи – 20% годинної тарифної ставки (окладу) за весь час роботи у вечірню зміну, 40% - у нічну зміну.

- За роботу у нічний час – від 20 до 40% годинної тарифної ставки (окладу).

- На період освоєння нових норм трудових затрат – підвищення відрядної розцінки до 20%, тарифних ставок до 10%.

- За керівництво бригадою – диференціація від чисельності до 30% тарифної ставки.

- За класність майстрам: першого класу – до 20% місячного посадового окладу, другого класу – до 10% місячного посадового окладу.

- За високу професійну майстерність:

робітники ІІІ розряду – 12 %;

робітники IV розряду – 16 % ;

робітники V розряду – 20 %;

робітники VІ розряду – 24%.

- За високі досягнення в праці – до 75% місячного посадового окладу.

- За виконання особливо роботи на строк її виконання – до 50% місячного посадового окладу.

- За час в дорозі – 15% посадового окладу (тарифної ставки).

Винагороди виплачуються за підсумками роботи за рік та вислугу років.

Притаманною електроенергетичній галузі є щомісячна надбавка за безперервний стаж роботи в цій галузі. Витрати на виплату цієї надбавки відносяться на валові витрати виробництва та обігу. Розміри такої надбавки наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Розмір надбавки до тарифної ставки, залежно від стажу роботи на ВАТ „Атомремонт”

Стаж роботи Розмір надбавки до тарифної ставки (окладу), у %
Понад 3 роки 5
Понад 5 років 10
Понад 10 років 15
Понад 15 років 20
Понад 25 років 25

В товаристві встановлена п’ятиденна робоча неділя з двома вихідними днями. Для працівників, які працюють у нормальних і шкідливих умовах праці встановлений такий розпорядок роботи, згідно затвердженого графіка: тривалість робочої неділі – 40 годин, тривалість роботи – 8 годин, режим роботи – однозмінний. Для працівників, які працюють у нормальних і шкідливих умовах праці: тривалість робочої неділі – 36 годин, тривалість робочого дня – 7 годин 12 хвилин. Режим роботи однозмінний, в період планово-попереджувального ремонту – двозмінний.

Всю нараховану зарплату на підприємстві можна розділити на :

- основна заробітна плата;

- додаткова заробітна плата;

- інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Основна заробітна плата нараховується в залежності від прийнятих форм оплати праці, тобто погодинна форма оплати праці, а де існує необхідність відрядна.

Основна заробітна плата на підприємстві виплачується працівникам ВАТ „Атомремонт” два рази в місяць, через проміжок часу не більше16 календарних днів в наступні терміни: аванс – до 23 числа поточного місяця, остаточний розрахунок до 12 числа наступного за розрахунковим місяцем.

До основної заробітної плати належать такі виплати:

- оплата по тарифу і окладу робітників;

- оплата по окладу керівників, фахівців, службовців;

Додаткова заробітна плата нараховується на основі документів, що підтверджують право працівника на оплату за невідпрацьований час. До таких виплат на ВАТ „Атомремонт” відносять:

- оплата за роботу в понаднормовий час;

- оплата за сумісництвом;

- доплата за роботу у вечірні і нічні зміни;

- надбавка за високі досягнення в паці;

- оплата пільгових часів підлітків;

- доплата до мінімальної тарифної ставки;

- доплата по тарифу;

- надбавка за класність;

- доплата за роботу у важких, шкідливих та особливо шкідливих і особливо важких умовах праці;

- оплата за роботу у вихідні і неробочі дні;

- доплата за професійну майстерність;

- премії;

- премії керівникам, службовцям, фахівцям;

- щомісячна надбавка за вислугу років;

- квартальна премія;

- винагорода за результатами роботи за минулий рік;

- преміювання за підсумками конкурсів;

- преміювання за винахідництво;

- оплата відпусток;

- соціальні виплати по соціальному страхуванню;

- оплата за час виконання державних і громадських зобов’язань, проходження військових зборів;

- винагороди за вислугу років;

- компенсація невикористаної відпустки;

- матеріальна допомога;

- вихідні допомоги.

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат відносять:

- додаткових відпусток пов’язаних з навчанням;

- компенсація і індексація на заробітну плату;

- премії за підсумками роботи за рік.

Виплати, що входять до основної і заробітної плати складають, а також інші заохочувальні виплати складають загальний фонд оплати праці ВАТ „Атомремонт”.

До виплат, які не належать до фонду оплати праці належать:

- виплати, пов’язані з виходом на пенсію;

- витрати на видачу спецодягу;

- виплата заробітку в зв’язку з виникненням пошкодженням здоров’я працівників;

- вартість подарунків дітям до свят;

- витрати на вартість перевезень працівників до місця роботи;

- витрати на поховання;

- витрати на харчування.

Структуру фонду оплати в ВАТ „Атомремонт” за 2000-2001 рік відображено на рис 2.1, рис 2.2, рис 2.3. За три проаналізованих роки в структурі фонду оплати праці зросла частка основної заробітної плати і значно зменшились заохочувальні і компенсаційні витрати. Така тенденція свідчить про позитивні зміни в організації оплати праці.

Рис 2.1 Структура фонду оплати праці „Атомремонт” за 2000 рік

Рис 2.2 Структура фонду оплати праці в „Атомремонт” за 2001 рік

Рис 2.3 Структура фонду оплати праці в ВАТ „Атомремонт” за 2002 рік

Отже, ознайомившись з процесом організації оплати праці в ВАТ „Атомремонт” можна зробити висновок, що на підприємстві під час визначення індивідуальної заробітної плати працівників центральне місце належить тарифній системі та надається перевага погодинно-преміальній формі оплати праці, що досить ефективно в існуючих умовах виробництва. Відрядна форма оплати використовується лише в випадках, коли це зумовлено виробничою необхідністю. Первинною ланкою трудового колективу і організації праці підприємства є виробнича бригада, яка створює умови для прискорення темпів росту продуктивності праці, кращого використання робочого часу і є оптимальною формою організації праці. Але в умовах фінансово-економічної кризи необхідно переглянути аспекти існуючої системи оплати праці і зробити акцент на тих формах і системах, які підвищують продуктивність праці.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 80

Бесплатная работа

Закрыть

Вдосконалення та форми организации оплати праці (на прікладі ВАТ "Атомремонт")

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.