ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти обґрунтування форм організації оплати праці

1.1 Сутність та значення організації оплати праці, її складові елементи та принципи

1.2 Загальні засади та підстави вибору форм оплати заробітної плати

1.3 Впровадження сучасних форм і систем оплати праці та умови їх застосування

Розділ ІІ. Дослідження форм організації оплати праці на ВАТ „Атомремонт”

2.1 Загальна характеристика економіко управлінської та фінансово-господарської діяльності ВАТ „Атомремонт”

2.2 Організація оплати праці в сучасних умовах на прикладі ВАТ „Атомремонт”

2.3 Оцінка та аналіз стану оплати праці в „Атомремонт”

Розділ ІІІ. Впровадження нових форм оплати праці як шлях підвищення продуктивності праці у ВАТ „Атомремонт”

3.1 Посилення ролі тарифної заробітної плати як інструмент зростання продуктивності праці

3.2 Використання системи контрольованого денного виробітку у ВАТ „Атомремонт”

3.3 Ефективність використання контрактних форм найму і оплати праці

Висновки

Література

Додатки

ВИСНОВКИ

На основі проведеного аналізу організації оплати праці на прикладі ВАТ „Атомремонт” можна зробити однозначний висновок, що на даний час впровадження нових форм організації оплати праці є проблематичним, перш за все, тому, що держава поки не в змозі ефективно управляти організацією праці, а ринок праці тільки переживає своє становлення.

Одним із варіантів виходу із такої ситуації є укладання трудових договорів, в яких обумовлюються всі питання організації оплати праці. У ВАТ „Атомремонт” колективний договір укладено між профспілкою підприємства, що представляє інтереси працівників та керівництвом підприємства. В ньому обумовлено всі питання трудових відносин та оплати праці, встановлені трудові показники і умови праці, встановлений трудовий регламент.

В результаті дослідження системи оплати праці в „Атомремонт” встановлено, що на підприємстві діє погодинно-преміальна і відрядно-преміальна форми оплати праці. Прогресивною є погодинна форма, а відрядна застосовується лише в випадках, зумовлених виробничою необхідністю. На підприємстві досить розгалужена система доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів. Однією з широко застосовуваних є доплата за роботу в особливо шкідливих і тяжких умовах та надбавка за стаж роботи в електроенергетичній галузі. Виплачуються премії і винагороди за підсумками роботи на підприємстві. В колективному договорі не вказано показники і умови преміювання.

Первиною ланкою трудового колективу підприємства є виробнича бригада, яка створює умови для прискорених темпів росту продуктивності праці, кращого використання робочого часу і є оптимальною формою організації праці та виробництва. Колективний заробіток між членами бригадами із врахуванням коефіцієнта трудового внеску, який встановлюється в кінці кожного місяця активом бригади або на загальних зборах. При визначенні коефіцієнта трудового внеску враховується продуктивність праці, якість продукції, дотримання трудової і виробничої дисципліни.

Акціонерне товариство випустило і оплатило 5445360 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна. Частка державного майна в статутному фонді становить 41,6 %. Акціонери отримують дивіденди відповідно кількості акцій.

В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві встановлено, що воно малорентабельне. За три роки діяльності підприємство лише в 2001 році отримало прибуток в розмірі 419 тисяч гривень із рентабельністю активів 4,1 %. На підприємстві постійно відбувається зниження валюти балансу, тобто зменшення суми матеріальних ресурсів.

Проведений аналіз затрат на оплату праці в структурі операційних витрат. В структурі операційних витрат за останній рік витрати на оплату праці становили 39,4 %. В результаті аналізу витрат на оплату праці встановлено, що за досліджуваний період обсяг виробництва зріс на 1,6 %, а витрати на оплату праці при цьому зросли на 30,8 %, за рахунок збільшення чисельності персоналу на 21,5 % та за рахунок збільшення середньорічної заробітної плати на 78,5 %. Тобто випередження росту заробітної плати в порівнянні з ростом продуктивності праці.

Проведений аналіз фонду оплати праці ВАТ „Атомремонт” . В структурі фонду оплати робітників оплата праці за погодинними тарифами складає 32,1 %, а за відрядними розцінками 2,5 %. На підприємстві збільшилась питома вага витрат на оплату праці як зміна умов праці та витрат на оплату праці в шкідливих і особливо шкідливих умовах праці, що притаманно для атомної енергетики, а також доплат до зарплати за стаж роботи. І зменшились витрати на преміювання персоналу.

В ході проведеного аналізу на підприємстві було виявлено, що прийнята у ВАТ „Атомремонт” система оплати праці має такі недоліки:

- темпи росту заробітної плати перевищують темпи росту продуктивності праці;

- ріст оплати не пов’язаний з ростом ефективності;

- система є не досить гнучкою;

- низький коефіцієнт зростання тарифних коефіцієнтів між тарифними розрядами, що не стимулює працівників до підвищення кваліфікації.

Вирішення цих питань потребують нововведень. Таким чином, для того, щоб вдосконалити організацію оплати праці, необхідно в першу чергу, посилити роль тарифної частини заробітної плати і скоротити витрати, що не пов’язані з кінцевими результатами. Так, можливо запровадити розмір тарифної ставки першого розряду в розмірі мінімальної заробітної плати в Україні.

Необхідно також подолати диференціацію в оплаті праці, шляхом встановлення раціональних пропорцій в оплаті складної і простої праці, праці, потребуючої кваліфікації. Для збільшення кваліфікованого складу слід забезпечити посилення прогресії тарифних коефіцієнтів відповідного розряду. Водночас зменшиться склад малокваліфікованих робітників і збільшиться виробіток на одного працюючого.

В преміюванні слід використовувати такий показник преміювання, як продуктивність праці. В результаті умовами преміювання будуть: виконання плану,

виконання планового завдання з якості роботи, яку виконує працівник, здача відремонтованого обладнання з першого пред’явлення з оцінкою „добре”. Тобто систему преміювання необхідно перетворити в систему заохочення якості та продуктивності. Система матеріальної зацікавленості повинна бути як система інвестування в якість робочої сили. З цією метою фонд оплати праці необхідно формувати з врахуванням коефіцієнта росту ефективності роботи підприємства. Оплату праці необхідно проводити не тільки за затратами, але й за результатами, що в кінцевому результаті має привести до підвищення продуктивності праці.

Для гнучкості оплати праці в ВАТ „Атомремонт” пропонується запровадити систему денного контрольованого виробітку. Система контрольованого денного виробітку – це своєрідний компроміс у вирішенні проблем організації оплати праці. Вона містить елементи двох форм заробітної плати: погодинної і відрядної. З одного боку ця система прийнятна і приваблива для робітників, вони отримують достатньо гарантій доходу. З іншого боку, система контрольованого денного виробітку відповідає інтересам керівництва ВАТ „Атомремонт”, адже вона дає можливість стимулювати зростання виробітку й одночасно контролювати витрати на заробітну плату, зв’язувати її із змінами продуктивності праці.

Всі зміни в оплаті праці повинні супроводжуватись змінами в нормуванні праці: розширенні сфери нормування, поліпшення її якості. Існує необхідність в перегляді діючих норм трудових затрат, заміни їх на більш прогресивні. З огляду на сталу тенденцію до збільшення витрат на робочу силу, якомога точніше встановлювати норми, підтримувати достатньо високий темп роботи.

Всі зміни, що відбуваються в організації оплати праці, потрібно відобразити в колективному договорі, що слугує гарантом соціально-економічної захищеності працівників. Він є головною тарифною угодою в сфері трудових відносин і оплати праці.

Перелічені нововведення, в умовах конкурентної боротьби повинні вводитись поступово і послідовно. Це в свою чергу, буде сприяти повному здійсненню принципу оплати праці по якості, кількості, випередження росту продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати, диференціації рівня оплати праці різних груп і категорій працівників.

Застосувавши у майбутньому висунуті пропозиції у своїй практичній діяльності, керівництво ВАТ „Атомремонт” уникне диспропорцій в диференціації оплати праці, підвищить темпи росту продуктивності праці в порівнянні з темпами росту середньої заробітної плати та знизить непродуктивні витрати в оплаті праці, і як результат підвищення конкурентоспроможності та покращення фінансового стану підприємства.


ЛІТЕРАТУРА

1. Кодекс Законів про Працю в Україні затверджений Законом України від 10 грудня 1971р. №322-XIII, ВВС, 1971 №50 ст.375

2. Закон України „Про колективні договори” зі змінами і доповненнями від 23 січня 1997р. №20/97-ВР

3. Закон України „Про оплату праці” зі змінами і доповненнями від 1 червня 2000р. №1766-ІІІ

4.Указ Президента України „Про концепцію подальшого реформування оплати праці в Україні” від 25 грудня 2000р. №1375

5. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку розрахунку середньої заробітної плати” від 8 лютого 1995р. №100, зі змінами і доповненнями від 30 червня 1999р. №1398

6. Постанова Кабінету Міністрів України „Про надбавку до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних та будівельних , робота яких виконується вахтовим методом” від 31 березня 1999р. №490, зі змінами і доповненнями внесеними від 13 серпня 1999р. №1480

7. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно-экономические аспекты: - К.: МЗУУП, 1994. – 286с.

8. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки паці: Навчальний посібник - К.: Знання-Прес, 2001. – 271с.

9. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навчальний посібник - Львів: Сполох, 1998. – 212с.

10. Ведерніков М.Д. Ринковий механізм регулювання оплати праці робітників – Хмельницький: НВП „Еврика”, 2001. – 288с.

11. Данилов Е.И. Оплата труда в торговле – М.: Экономика, 1994. – 72с.

12. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник / Божко В.Н., Вашкін П.Г., Войченко Е.Т. За редакцією А.К. Петровича – К.: Товариство „Знання”, КОО, 2001. – 405с.

13. Економіка підприємств: Підручник / Швиданенко С.Ф., Клименко С.М., Курочкін А.П. За редакцією С.Ф. Покропивного: В 2-х т. Т.2 – К.: Видавництво „Хвиля-Прес”, 1995. – 280с.

14. Завіновська Г.Т. Економіка праці – К.: КНЕУ, 2000. – 200с.

15. Завиновская Г.Т. организация заработной платы в промышленности – К.: Высшая школа, 1991. – 175с.

16. Калина А.М. Организация и оплата труда в условиях рынка – К.: МАУП, 1997. – 200с.

17. Карастелин М.Р., Артемов В.С. Материальное стимулирование в системе финансовых отношений – М.: Финансы и статистика, 1998. – 223с.

18. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 224с.

19. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: організація і удосконалення – К.: Фірма „Праця”, 1997. – 198с.

20. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник – К.: Товариство „Знання”, КОО, 2000. – 324с.

21. Лагутин В.Д. Оплата труда в рынковой экономике – Луцк: Вежа, 1992. – 180с.

22. Лагутін Н.В. Реформа оплати праці стимулюючого типу в Україні: теорія, концепція, практичні рекомендації і пропозиції – Луцьк: Видавничий відділ „Вежа” Волинського державного університету імені Л. Українки, 2000. – 53с.

23. Мотиваційні основи ефективності праці в умовах ринкової трансформації економіки: Збірник наукових праць – К.: Інститут економіки, 1996. – 185с.

24. Мурашко В.В. Эффективность организации и стимулирования труда – М.: Художлит, 1989. – 63с.

25. Петюх В.М. Ринок праці: Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 1999. – 288с.

26. Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 279с.

27. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник – К.: КНЕУ, 1998. – 352с.

28. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник – К.: КНЕУ, 2001. – 526с.

29. Рофе А.И. Организация и оплата труда на предприятии – М.: Профиздат, 1991. – 143с.

30. Тарасенко Л.П. Оплата и стимулирование труда в условиях рынковой экономики – Д.: ИЭПНАН Украины, 1997. – 204с.

31. Цандер Э. Оплата труда на малых и средних предприятиях: Пер. с нем. – Воронькова К.Л.: ГЦИПК, 1995. – 256с.

32. Чернов В.І., Оленіч Е.І. Нормування праці: Навчальний-методичний посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 148с.

33. Щербаков В.И. Производственный труд и его оплата – М.% Знание, 1999. – 180с.

34. Экономика труда: Учебное пособие – М.: Экономика, 1978. – 108с.

35. Экономика предприятия: Учебник для студентов, обучающихся на специальность «Экономика и Управление на предприятии», - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1996. – 367с.

36. Ясинський В.Л. Нетрадиційні системи матеріального стимулювання праці – Одеса: Ніка. 1992. – 82с.

37. Богиня Д.І. Регулювання доходів і оплати праці в контексті індексу людського розвитку//Економіка. Фінанси. Право. – 2002. - №2 – с 3-7

38. Богиня Д.І. Актуальні проблеми регулювання доходів і організації оплати праці на етапі трансформування економіки України//Україна: аспекти праці. – 2000. - №6. – с 3-5

39. Дмитренко М.А. Реформування заробітної плати: тактика і стратегія// Україна: аспекти праці. – 1995. №1-2. – с 14-16

40. Жигирь П.М. Оплата труда и распределение дохода от собственности//Бизнес-Информ. – 1998. - №1. – с 71

41. Жигірь А.К. Особливості організації оплати паці на підприємствах//Україна: аспекти праці. – 1997. - №5. – с 18-21

42. Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України//Економіка України. – 2002. - №8. – с 45-46

43. Кармін Т.В. Теоретичні аспекти стимулювання праці в умовах фінансової нестабільності//Фінанси України. – 2000. - №2. – с 3-5

44. Колот А.М. теоретичні й прикладні аспекти впливу заробітної плати на мотивацію трудової діяльності//Україна: аспекти паці. – 2000. - №8. – с 3-9

45. Костишина Т. Еволюція форм заробітної плати в Україні в перехідний період//Україна: аспекти праці. – 1997. - №8. – с 22-25

46. Куліков Г. Підвищення заробітної плати як провідний фактор мотивації праці в перехідній економіці України//Україна: аспекти праці. – 2002. - №6. – с 12-17

47. Ломанов І. Про застосування у суспільній практиці понять форми й системи оплати праці//Україна: аспекти праці. – 1998. - №5. – с 47-48

48. Павловська Н. Погодинна оплата праці: проблеми, пошук//Україна: аспекти праці. – 1998. - №2. – с 14- 18

49. Павловські Н. Стан та тенденції витрат на оплату праці в структурі операційних витрат//Україна: аспекти праці. – 2002. - №7. – с 24-30

50. Парфьонова Л. Проблеми оплати праці в Україні//Фінанси України. – 2000. - №4. – с 122-123

51. Середньомісячна оплата в Україні//Праця і зарплата. – 2002. - №15 – с 4

52. Черватюк О. Сучасні проблеми організації оплати праці в Україні й можливі шляхи їх вирішення//Україна: аспекти праці. – 1999. – с 27-31

53. Методичні рекомендації щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці. Наказ Мінпраці та соціальної політики України від 16 квітня 1999р., №69

54. Інструкція „Про статистику заробітної плати”, затверджена наказом Міністерства статистики України від 11грудня 1995р., №323

55. Інструкція „Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі”, затверджена наказом Міністерства статистики України від 22 травня 1996р. №144

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 80

Бесплатная работа

Закрыть

Вдосконалення та форми организации оплати праці (на прікладі ВАТ "Атомремонт")

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.