ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти обґрунтування форм організації оплати праці

1.1 Сутність та значення організації оплати праці, її складові елементи та принципи

1.2 Загальні засади та підстави вибору форм оплати заробітної плати

1.3 Впровадження сучасних форм і систем оплати праці та умови їх застосування

Розділ ІІ. Дослідження форм організації оплати праці на ВАТ „Атомремонт”

2.1 Загальна характеристика економіко управлінської та фінансово-господарської діяльності ВАТ „Атомремонт”

2.2 Організація оплати праці в сучасних умовах на прикладі ВАТ „Атомремонт”

2.3 Оцінка та аналіз стану оплати праці в „Атомремонт”

Розділ ІІІ. Впровадження нових форм оплати праці як шлях підвищення продуктивності праці у ВАТ „Атомремонт”

3.1 Посилення ролі тарифної заробітної плати як інструмент зростання продуктивності праці

3.2 Використання системи контрольованого денного виробітку у ВАТ „Атомремонт”

3.3 Ефективність використання контрактних форм найму і оплати праці

Висновки

Література

Додатки

3.3 Ефективність використання контрактних форм найму і оплати праці

Згідно з чинним законодавством форми й системи оплати праці встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі. Ця законодавча норма надає підприємствам значну свободу дій, але покладає на них велику відповідальність, адже ефективність праці цілком визначається тим, наскільки правильно організують спеціалісти стимулювання діяльності персоналу.

Донедавна коли переважав принцип зрівняльного розподілу, не так важливо було, якій формі – відрядній чи погодинній віддати перевагу. Обидві були малоефективними, застосовувались формально, без будь-якого творчого підходу. В атмосфері загальної незацікавленості і безвідповідальності творчий підхід був нікому не потрібний, а керівництву міг навіть стати перешкодою в спокійному житті.

Рано чи пізно закон вартості і ринок все розставляють на свої місця. В ринково-конкурентній боротьбі, яка вже не за горами, виживуть ті підприємства, для яких мотивація трудової поведінки персоналу буде не теоретичною абстракцією, а практичною справою, об’єктом номер один в повсякчасних турботах.

Пропонуємо на ВАТ „Атомремонт” для керівного персоналу запровадити контрактну форму найму і оплати праці.

Контрактна система є різновидом безтарифної системи оплати праці . При контрактній формі найму працівників нарахування заробітної плати відбувається в повній відповідності з умовами контракту, в якому обумовлюються:

- умови праці,

- права і обов’язки,

- режим роботи і умови оплати праці,

- конкретне завдання,

- наслідки в випадку дострокового розірвання контракту.

Контракт є особливою формою трудового договору, за якої працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою і правилами внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства зобов’язується сплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю.

Укладення контракту є підставою для виникнення трудових відносин. Традиційно трудовими правовідносинами, які виникають під час укладення звичайного трудового договору, визначаються відносини з приводу виконання трудових функцій, тобто роботи за певним фахом, кваліфікацією посадою. У разі виконання контракту відносини також виникають з приводу виконання трудових функцій, які по-перше, детально конкретизуються стосовно працівника, а по-друге, поєднуються з визначенням кінцевого результату праці. Крім того контракт на відміну від звичайного трудового договору дасть можливість не тільки по елементах дати характеристику усіх обов’язків працівника, а й визначити конкретний результат. Це може проявитися у встановленні обов’язку працівника виконувати певну програму робіт, досягти конкретного рівня виконання певних показників. Наприклад, встановлення обов’язків на час виконання планово-попереджувального ремонту атомних електростанцій. Контракт завжди має строковий характер. Встановлення строку повинно зумовлюватись не характером обов’язків, а їх орієнтацією на визначенні, раніше задані рубежі, які слід досягти в зазначений період часу.

Особливості використання безстрокового трудового договору й контракту наведенні в таблиці 3.5.

Застосування контрактної форми трудового договору доцільно, насамперед, у тих випадках, коли виконання роботи потребує від виконавця особливих ділових якостей здібностей і професійних навичок, ініціативи й відповідальності і з огляду на це виникає необхідність його додаткової економічної, соціальної і правової підтримки. Тому доцільно заключити контракти на ВАТ „Атомремонт” лише з керівним персоналом, що вимагає від їх діяльності самостійної організації процесу виробництва, ініціативно приймати рішення і нести відповідальність за їх результативність.

Таблиця 3.5

Порівняльна таблиця умов найняття і оплати праці за класичним трудовим договором і контрактом

Суттєві положення трудових відносин Безстроковий трудовий договір Контракт
Предмет відносин (договору) Конкретно не визначається і довільно може бути змінений Визначається конкретно із зазначенням умов його змін
Ціна робочої сили Регламентована системою тарифних ставок і посадових окладів Визначається як результат добровільної угоди з урахуванням вимог тарифної угоди і колективного договору
Умови праці (робочий час, охорона праці і т.п.) Регламентована КЗпП, відображені в колективному договорі, правилами внутрішнього розпорядку Визначається як результат угоди з урахуванням діючих державних і галузевих гарантій
Відносини власності з огляду на результати праці Результат праці належить наймачеві, участь працівника в прибутках вкрай обмежена Є предметом переговорів, контракт може передбачати участь працівника в прибутках підприємства
Соціальні гарантії Жорстоко регламентовані для обох сторін Установлюється за згодою сторін з урахуванням дотримання державних соціальних гарантій

Контрактна форма трудового договору дасть змогу максимально використовувати індивідуальні здібності працівників, створити додаткові стимули до високопродуктивної праці, повніше врахувати інтереси власників, підвищити взаємну відповідальність.

Іншим питанням щодо порядку застосування контрактної форми найму і оплати праці є строки і форма контракту. Строк дії контракту встановлюються сторонами самостійно. В даному випадку контракт можна укласти на 1-5 років, так як згідно п.3 Положення „Про порядок укладання контракту з керівниками підприємства і працівників, що перебувають на керівних посадах”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993р №203, згідно з якою контракт з зазначеними працівниками може бути укладений на строк від одного до п’яти років.

Контракт оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються в кожної з сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту можна передати профспілковому чи іншому органові, уповноваженому працівникові представляти його інтереси, для додержанням умов контракту.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженим ним органу про зарахування працівника на роботу.

Відповідно до законодавства у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці можна допускати зміну істотних умов праці у разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну умов праці (в бік погіршення) , а саме – систем та розмірів оплати праці, режиму роботи, зміну розрядів і назв посад, встановлення або скасування неповного робочого часу та інших, працівник повинен бути повідомлений не пізніше як за два місяці до його запровадження.

Застосування контракту дозволяє передбачити в ньому заходи дисциплінарного стягнення, якого не має в законодавстві, наприклад переведення на іншу нижче оплачувану роботу або штраф.

Можливим є встановлення у контракті і такого специфічного виду матеріальної відповідальності як неустойка. Причому вона може слугувати не лише як засіб відповідальності працівника перед власником або уповноваженим ним органом, а й як засіб відповідальності саме власника перед працівником за невиконання своїх обов’язків, передбачених контрактом.

Оскільки контракт є стоковим трудовим договором, відповідно до статі 39 КЗпП він має бути розірваним достроково на вимогу працівника у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, через порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин.

Виходячи з щойно викладеного, можна зробити висновок, що переваги контрактної форми трудового договору зумовлені деякими специфічними особливостями , передусім, - це особливий вид строкової угоди з елементами цивільно-правового договору підряду. Таке поєднання, що передбачає орієнтацію на конкретні результати дає переваги застосування контрактної форми найму і оплати праці в ВАТ „Атомремонт”:

- дозволяє забезпечити стабільну якість праці, зростання її ефективності;

- впровадження додаткової відповідальності працівника і роботодавця за виконання обов’язків за контрактом;

- сприяє чіткому й ретельному виконанню трудової функції, виявленню ініціативи і самостійності працівника;

- створює роботодавцем сприятливі умови працівникові для виконання трудової функції;

- дозволяє підвищити продуктивність праці, так як в разі невиконання робіт сплачується неустойка.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 80

Бесплатная работа

Закрыть

Вдосконалення та форми организации оплати праці (на прікладі ВАТ "Атомремонт")

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.