Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади збутової політики підприемства

1.1. Сутність і зміст збутової політики підприемства

1.2. Характкристика каналів та методів збуту

1.3. Система елементів збутової політика підприємства

Розділ ІІ. Характеристика збутової політики ВАТ „Ковельмолоко”

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз фінансово-господарського стану діяльності підприємства

2.3. Особливості збутової політики ВАТ „Ковельмолоко”

2.4. Аналіз системи логістичних процесів на підприємстві

Розділ ІІІ. Удосконалення збутової політики ВАТ “Ковельмолоко”

3.1. Удосконалення системи просування продукції

3.2. Реклама як елемент системи просування продукції

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

2.2. Аналіз фінансово – економічного стану діяльності підприємства.

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо – торгівельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів своєї продукції, змушує продавця (виробника) враховувати інтереси й побажання покупців і виробляти продукцію, яка їм потрібна. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, тобто не може оплатити вартості товару, робіт та послуг, розрахуватись з бюджетом, а через те наражається на небезпеку примусового продажу свого майна. Отже, щоб запобігти катастрофі, підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечувати високу конкурентоспроможність своєї продукції.

Одним із інструментів з’ясусвання реальної конкуренто-спроможності є аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.

Інформаційною базою для аналізу фінансового стану підприємства є його бухгалтерська фінансова звітність, тобто система показників на конкретну дату.

Склад, зміст, вимоги та інші основи бухгалтерської звітності регламентовано положенням (стандартом) бухгалтерського обліку П(С)БО№19 „Об’єднання підприємств”. Згідно з цим положенням бухгалтерська звітність складається із взаємопов’язаних форм, на основі яких здійснюється аналіз фінансового стану підприємства:

1) П(С)БО№2 „Баланс”, форма 1 (Додаток №2)

2) П(С)БО№3 „Звіт про фінансові результати”, форма 2 (Додаток №3)

3) П(С)БО№4 „Звіт про рух грошових коштів”, форма 3

4) П(С)БО№5 „Звіт про власний капітал”, форма 4

Оцінка фінансового стану підприємства виконується за допомогою великої кількості показників, які можна об’єднати у групи:

- показники майнового стану;

- показники ділової активності (ресурсовіддачі);

- показники рентабельності;

- показники фінансової стійкості;

- показники ліквідності (платоспроможності);

Найважливішою характеристикою фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість.

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів при якому підприємство вільно може маневрувати грошовими коштами, ефективно їх використовувати, забезпечуючи при цьому безперервний процес виробничо-торгівельної діяльності.

Для визначення фінансової стійкості використовують такі показники:

- власні засоби;

- сума кредиторської заборгованості;

- дебіторська заборгованість;

- довгострокові позикові кошти;

- вартість майна.

Результатом розрахунків показників фінансової стійкості підприємства є таблиця 2.1.

Таблиця 2.1

Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства (тис. грн.)

№ п/п Назва показника (тис грн) Код рядка балансу Значення показника
2002р. 2003р. 2004 р.
1 Власні засоби 380 11888,2 11951,1 9935,8
2 Сума заборгованості 620 105322,0 41337,2 28441,3
3 Дебіторська заборгованість 160+... +210 82477,0 37744,9 9820,8
4 Довгострокові позикові кошти 480 24379,2 54897,5 46991,7
5 Вартість майна 640 141589,4 108185,8 85368,8
6 Коефіцієнт незалежності Розрах. 0,08 0,11 0,12
7 Питома вага залучених засобів Розрах. 0,92 0,89 0,88
8 Співвідношення залучених і власних засобів Розрах. 10,9 8,05 7,59

Виходячи із наведених показників в таблиці 2.1. можна розрахувати коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт фінансової незалежності), коефіцієнт фінансової залежності та коефіцієнт співвідношення власних та залучених коштів.

Коеф.фін.залежності = ПК / ВБ = (480 + 620) / 640

Де:

- ПК – позичковий капітал;

- ВБ – валюта балансу;

Показує частку залучених (запозичених) коштів у структурі капіталу підприємства.

2002 р. = 23379,2 + 105322,0 / 141589,4 = 129701,2 / 141589,4 = 0,92

2003 р. = 54987,5 + 41337,2 / 108185,8 = 96234,7 / 108185,8 = 0,89

2004 р. = 46991,7 + 28441,3 / 85368,8 = 75433 / 85368,8 = 0,88

Як бачимо частка залучених коштів протягом останіх трьох років зменшувалася.

Коеф.фін.незалежності = ВК / ВБ = (380 + 430 + 630) / 640

Де:

- ВК – власний капітал;

- ВБ – валюта балансу.

Показує частку власних коштів.

2002 р. = 11888,2 / 141589,4 = 0,08

2003 р. = 11951,1 / 108185,8 = 0,11

2004 р. = 9935,8 / 85368,8 = 0,12

Протягом останіх 3 років власний капітал підприємства збільшувався.

Співвідношення залучених і власних засобів = ПК / ВК = (480 + 620) / (380 + 430 + 630),

Де:

- ПК – позичковий капітал;

- ВК –власний капітал.

Показує, що протягом останніх трьох років підприємство стає більш спроможним платити по своїм зобов’язанням за рахунок власних коштів.

2002 р. = 129701,2 / 11888,2 = 10,9

2003 р. = 96234,7 / 11951,1 = 8,05

2004 р. = 75433,0 / 9935,8 = 7,59

У 2002 році з’явились довгострокові позикові кошти, сума яких протягом останніх трьох років збільшувалась. Так у 2002 році – 24379,2 тис.грн.; 2003 р. – 54897,5 тис. грн.; 2004 р. – 46991,7 тис. грн. Це в свою чергу призвело до збільшення коефіцієнта фінансової незалежності (підприємство залучило кошти інвесторів та кретидорів). Хоч сума довгострокових позик збільшилася, але в підприємства зменшилась дебіторська заборгованість (у 2004 році у порівнянні з 2002 р. – на 72656,2 тис. грн.) (див. додатки №№ 2-7).

Аналіз розрахунків показників фінансової стійкості підприємства відобразимо графічно (див. графік 1).

Графік 1. Аналіз розрахунків показників фінансової стійкості підприємства

Позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток – це грошовий дохід утворений у результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі функції:

- оцінка підсумків діяльності підприємства;

- розподілу (розподіл доходів між підприємством та державою, підприємства і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою);

- джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Отже, у зростанні прибутку зацікавлені як підприємства, так і держава. На підприємствах приріст прибутку досягається лише завдяки трудового внеску колективу підприємства та за рахунок багатьох інших факторів. Саме тому на кожному підприємстві необхідно систематично аналізувати формування, розподіл, використання прибутку. Цей аналіз виконується на основі бухгалтерської звітності – форми №1 „Баланс” та №2 „Звіт про фінансові результати” (див. додатоки №№ 2-7).

Аналіз прибутку від реалізації продукції розраховуємо в таблиці (див. табл. 2 .2).

Таблиця 2.2

Аналіз прибутку від реалізації продукції (тис. грн.)

Показник 2002 2003 2004
Виручка від реалізації продукції 104968,7 67930,0 125856,1
Собівартість реалізованої продукції 89639,5 49469,1 95951,9
Прибуток - 7139,2 8928,2

Аналізуючи дані таблиці ми бачимо, що в динаміці за три роки виручка від реалізації продукції зросла за рахунок збільшення асортименту та обсягу продукції.

Аналіз прибутку від реалізації продукції відобразимо графічно (див. Графік №2).

Графік 2. Аналіз прибутку від реалізації продукції, тис. грн.

На основі „Балансу” та „Звіту про фінансові результати” можна проаналізувати динаміку виробництва, реалізації, прибутку та інші фінансові результати діяльності підприємства. На першому графіку видно збільшення доходу, а відповідно й чистого доходу (після сплати ПДВ) від реалізації продукції у 2004 році на 57926,10 тис. грн. у порівнянні з 2003 роком (дохід згідно „Звіту про фінансові результати” 2004 р. мінус дохід у 2003 р.) і 20888,10 тис. грн. (дохід згідно „Звіту про фінансові результати” 2004 р. мінус дохід у 2002 р.) у порівнянні з 2002 роком, з чого можна зробити висновок про спад виробництва у 2003 році. Так, чистого доходу від реалізації продукції у 2004 році було отримано 104880,10 тис. грн., що на 17406,90 тис. грн. більше ніж у 2002 році, і на 48271,80 тис. грн. більше ніж у 2003 році. (див. графік №3)

Графік 3. Дохід, ПДВ, виручка від реалізації, тис. грн.

За допомогою наступного графіка можна проаналізувати динаміку валового прибутку який визначається різницею між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції і її собівартісттю. (див. графік №4)

Графік 4. Чистий дохід, собівартість, валовий прибуток, тис. грн.

Як видно з графіка затрати на виготовлення продукції займають основний відсоток у формуванні валового прибутку. Так у 2002 році собівартість реалізованої продукції була на 2158,60 тис. грн. більшою ніж виручка від її реалізації, що означає нерентабельність виробництва за відповідний період. За два останні роки ситуація змінилась і у 2003 році валовий прибуток становив 7139,20 тис. грн, а у 2004 році – 8928,20 тис. грн., тобто зріс на 211,00 тис. грн.

Рентабельність означає показник економічної ефективності виробництва на підприємствах у різних галузях і народному господарстві в цілому.

Завданням аналізу рентабельності є:

- оцінка виконання визначених параметрів (плану, прогнозу тощо);

- вивчення динаміки показників;

- визначення факторів зміни їхнього рівня;

- пошук резервів зростання рентабельності;

- розробка заходів для використання виявлених резервів;

Аналіз показників рентабельності підприємства наведено в таблиці 2.3

Таблиця 2.3.

Аналіз показників рентабельності підприємства (тис. грн.)

№ п/п Показники Код рядка Значення показника
2002р. 2003р. 2004 р.
1 Чистий прибуток Ф2 р.170 - 243,9 -
2 ВРП (виручка від реалізації продукції) Ф2 р.035 87473,9 56608,3 104880,1
3 Чистий прибуток у % до ВРП (1/2)*100% - 0.43 -
4 Середня сума оборотних активів Ф1 р.260 87301,7 48858,8 17289,4
5 Середня вартість основних засобів Ф1 030 50242,3 56787,4 63884,9
6 Середньорічна вартість необоротних матеріальних активів (НМА) Ф1 010 2,1 5,4 3,9
7 Загальна сума капіталу Ф1 280 141589,4 108185,8 85368,8
8 Рівень рентабельності капіталу (1/7)*100% - 0,22 -
9 Коеф.оборотності оборотного капітплу (2/4) 1,00 1,16 6,07
10 Фондовіддача (ОФ) (2/5.) 1,74 0,99 1.64

Аналізуючи дані таблиці видно, що рентабельність капіталу в 2003 році порівняно з 2002 роком зросла на 0,22%, а в 2004 році – зменшилась, оскільки підприємство в 2004 році не одержало пибутку.

З даних видно, що в 2004 році зросли такі показники, як ВРП (виручка від реалізації продукції), середньорічна вартість основних засобів, коефіцієнт оборотності оборотного капіталу. Зменшились такі показники як: чистий прибуток, сума оборотних активів, середньорічна вартість НМА, загальна сума капіталу, рівень рентабельноств капіталу.

Також з даних таблиці ми бачимо, що хоча в 2004 році порівняно з 2002 р. сума виручки від реалізацівї збільшилась, прибутку, як такого підприємство не отримувало, оскільки воно вкладало кошти в розвиток виробництва: збільшилась сума оборотних засобів, НМА, це характеризує коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (він зріз в 2004 році порівняно з 2002 р.).

Аналіз розрахунків показників рентабельності підприємства проаналізуємо за допомогою графіка 5.

Графік 5. Розрахунок показників рентабельності підприємства, тис. грн.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 76

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование сбытовой политики организации (на примере ОАО Ковельмолоко)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.