Зміст

Вступ

Розділ І. Теоретичні засади збутової політики підприемства

1.1. Сутність і зміст збутової політики підприемства

1.2. Характкристика каналів та методів збуту

1.3. Система елементів збутової політика підприємства

Розділ ІІ. Характеристика збутової політики ВАТ „Ковельмолоко”

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз фінансово-господарського стану діяльності підприємства

2.3. Особливості збутової політики ВАТ „Ковельмолоко”

2.4. Аналіз системи логістичних процесів на підприємстві

Розділ ІІІ. Удосконалення збутової політики ВАТ “Ковельмолоко”

3.1. Удосконалення системи просування продукції

3.2. Реклама як елемент системи просування продукції

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ВАТ”КОВЕЛЬМОЛОКО”

2.1. Загальна характеристика підприємства

ВАТ “Ковельмолоко” – одне з найбільших підприємств агропромислового комплексу Волинської області. Підприємство створене з метою заготівлі молока у сільськогосподарських підприємств та населення, задоволення суспільної потреби в молокопродуктах і інших товарах народного споживання, задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу на основі одержаного прибутку, постійного обновлення і розширення асортименту продукції, підвищення її якості, зменшення витрат трудових, матеріальних, енергетичних ресурсів, зниження собівартості продукції на основі впровадження прогресивних технологій, засобів автоматизації і механізації.

ВАТ”Ковельмолоко” розпочало виробничу діяльність у 1966 році.В той час підприємство мало назву Ковельський сирзавод.У 1988 році на заводі проведено реконструкцію з введенням в дію потужностей з виробництва сухого та згущеного молока і тваринного масла. Тоді ж завод було переіменовано на „Комбінат молочних продуктів”.

Підприємство було перетворене у відкрите акціонерне товариство “Ковельмолоко” 05.01.1996 року згідно з рішенням №5 Ковельської райдержадміністрації.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своєю назвою. Може мати фірмову марку та розроблений товарний знак, який затверджується дирекцією Товариства і реєструється в Торгівельно – промисловій палаті України.

Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок і використовується Товариством самостійно. Відрахування в державний бюджет здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Статутний фонд товариства складає – 3402 тис.грн. Загальна кількість акціонерів – 5032 чол. На підприємстві працює 391чол. Середньомісячна зарплата з початку року – 432 грн. Заборгованості по виплаті заробітної плати – немає.

В склад організаційної структури управління товариством входить:

- загальні збори акціонерів, які є вищим органом правління акціонерного товариства. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше ніж один раз на рік.

- Рада акціонерного товариства (рада товариства) здійснює загальний контроль за діяльністю правління товариства. Рада товариства складає перед вищим органомправління звіт про свою діяльність за рік.

- Правління товариства (дирекція товариства) – це виконавчий орган, який здійснює керівництво за його поточною діяльністю. До складу дирекції товариства входять:

- генеральний директор;

- технічний директор;

- комерційний директор;

- заступник генерального директора по виробництву;

- головний бухгалтер.

- ревізійна комісія товариства здійснює контроль за фінансово–господарською діяльністю правління акціонерного товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах табалансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

ВАТ “ Ковельмолоко” одне з найбільших підприємств по переробці молока в Україні (потужності 700 тонн молока за добу) мало критичний спад виробництва в кінці 1997 року на початку 1998 року. Завантаження потужностей в цей період становила небільше 15% в зв’язкуз чим постало питання передколективомзаводу,акціонерами, про впровадження нових форм роботи як в сфері заготівлі молока, так при йогопереробці, або припинення випуску основних видів продукції тим більше, що вже на той час,наприклад більше 5 років не вироблявся твердий сир, призупинилось виробництво сухого молока, а це більше 60 % потужності.

Спеціалістам товариства за допомогою акціонерів вдалося знайти правильне рішення виходу заводу з критичного стану. Ідея цього рішення полягала в максимальному використанні існуючого потенціалу з поступовим технічним переозброєнням виробництва для досягнення конкурентноздатності продукції, обновлення її номенклатури відповідно до нинішніх вимог. Якщо говорито більш конкретно, то на заводі розширилось виробництво сухого молока, яке по якості відповідає вимогам, що дозволяють рентабельно і безперебійно реалізувати його в країни Західної Європи. Поставлено на виробництво практично всі види цільномолочної продукції: якість, кількість, номенклатура якої задовільняє торгові підприємства Луцька, Рівного, Львова, Ковеля з якими ведеться співпраця. Переробка молокосировини здійснюється в п’яти переробних цехах на підприємстві:

-цільномолочному (потужність 47,2 тонн за зміну);

-маслоцеху – потужність (38,4 тонн масла за зміну);

-цеху сухого знежиреного молока (потужність 23,2 тонн за зміну);

-сироробному (потужність 5,4 тонн за зміну);

-творожна дільниця (потужність 6,0 тонн за зміну).

Продукція ВАТ “ Ковельмолоко ” відома в СНД і країнах дальнього зарубіжжя. За цим стоїть досить клопітка і відповідальна робота колективу. Без належної якості продукції на зовнішньому ринку робити нічого, і саме завдяки їй можна знайти покупців і ринок збуту.

Робота над підвищенням якості продукції, розширення асортименту дали можливість збільшити ринок продажу цільномолочної продукції.

На даний час КОМО стало найбільш відомим підприємством на всю Україну по виготовленню молочних виробів. Найбільшим попитом користується така продукція ВАТ “Ковельмолоко” (див. Додаток1)

На четвертій міжнародній торгівельно – промисловій виставці “Укрм’ясомолпром - 2001” - яка відбулась в Києві принесла нашому виробнику ВАТ “ковельмолоко” три високі нагороди: золоту медаль,- сир сичужний “Російський”, срібна винагорода – за йогурт “Столичний” і бронзова медаль – за сир плавлений “ Ковбасний копчений”. Найвищим досягненням підприємства є перше місце на виставці „Сто кращих товарів України” за біойогурт 2,5% „Лісова ягода”, яка проходила у березні 2004 р. В цілому кожен вид продукції має якусь нагороду. Ці виногороди свідчать про те, що торгова марка КОМО успішно завойовує ринок і споживача , на рівних конкурує з потужними виробниками не лише в Україні, але й за її межами.

З початку 1998 року ВАТ “Ковельмолоко” було укладено договір комісії з фірмою “Континіум Льон-Контракт”. Згідно з даним договором ВАТ“Ковельмолоко” приймає на себе зобов’язання від свого імені за рахунок фірми “Континіум Льон - Контракт” та за винагороду придбати на внутрішньому ринку молоко та переробити його в молочну продукцію. Кількість та ціни на закуплене молоко, а також асортимент продукції узгоджують в доповненнях до даного договору. ВАТ “Ковельмолоко”, виступаючи від свого імені, самостійно укладає угоди купівлі-продажу з виробниками сільськогосподарської продукції. Завдяки фірмі “Континіум”, за якою – реалізація продукції, акціонерне товариство проводить із клієнтами своєчасну оплату за молоко. Комплективні сільгосппідприємства, як постачальники, забезпечуються паливно – мастильними матеріалами, матеріальними ресурсами.

Враховуючи те, що робота такого підприємства як ВАТ “Ковельмолоко” в повний мірі залежить від кількості і якості заготовленого молока, а також ті зміни, що зв’язані з реструктуризацію сільського господарства, яка виражається в зменшенні виробництва молока колективними господарствами і збільшенням в індивідуальному секторі, підприємство намагається максимально використовувати можливості існуючих кущових збірних і сепараторних пунктів, створуючи систему мобільних пересувних збірних пунктів в таких населених пунктах як, – с. Старі Кошари, Любимів, Білашів, Сільце, Дроздні, Козлиничі, Підріжжя Ковельського району та село Мизове Старовижівського району потужністю від 1.2 тонн до 2.5 тонн на добу.

Вони укомплектовані холодильними установками і лабораторними приладами, що забезпечують об’єктивний аналіз якості зданого молока і збереження його до моменту транспортування на завод. Комплектується в основному обладнання, що виробляється в Україні за винятком холодильників, які імпортуються з Швеції. Таких збірників сьогодні встановлено близько 200 шт.

Своїм постачальникам підприємство платить по 50 коп. за кілограм молока. Якщо скажімо сільська рада займається організацією його заготівлі, то підприємство платить їй за кожен кілограм по 2 коп. з 50 -ти.

Одним із шляхів нарощування виробництва молока керівництво підприємства бачить в збільшенні кількості і якості поголів’я рогатої худоби, забезпечення своєчасного надання ветеринарної допомоги і покращення зоотехнічної роботи шляхом створення поки дослідних господарств, яким передано в оренду поголів’я продуктивних порід.

На мою думку, такий напрямок роботи, політика яка ведеться в області по збільшенню кількості і якості продуктивності поголів’я корів, дозволить як ВАТ “Ковельмолоко”, так і іншим заводам області (які успішно сьогодні працюють, а їх біля десятка, в найближчий час повністю використають існуючі потужності, значно підвищити технічний рівень і відповідно досягнути достатонньої конкурентоздатності продукції).

Доставкоюсировиниі продукціїзаймаєтьсяновоутворене підприємство ВКФ “Брис”. Більше 100 його молоковозів різної тоннажності доставляють до Ковеля молоко з цихобластей. Однак вивезти з іншої області сировину іноді проблематично. А для того, щоб уникнути в майбутонньому заборони на вивезення молока з інших регіонів, акціонери з “Ковельмолоко” вирішили відкрити в кількох областях України п’ять дочірніх підприємств товариства.

На даний момент підприємство здійснює заготівлю молока через сім сепараторних пунктів:

-Голобський сепараторний пункт;

-Турійський сепараторний пункт;

-Старо-Вижівський сепараторний пункт;

-Колківський сепараторний пункт;

-Ратнівський сепараторний пункт;

-Хоболтова сепараторний пункт;

-Млинівський сепараторний пункт.

Паралельно проводиться реконструкція заводу. Підприємство має розвинуту інфраструктуру інженерних комунікацій, постійно проводиться модернізація обладнання, здійснюється перепідготовка виробничого персоналу з метою збільшення виробництва і реалізації молочних продуктів для населення міста та області на рівні Європейських вимог та стандартів.

ВАТ “Ковельмолоко” протягом січня-жовтня 2004 року приймало участь у акціях загальнодержавного, обласного і місцевого рівнів на підтримку вітчизняного виробника:

1. Участь підприємства у Всеукраїнському конкурсі якості продукції “100 кращих товарів України” у березні 2004 року. Представлено на конкурс біо-йогурт з фруктово-ягідним наповнювачем “Лісова ягода”. Підприємство отримало головний приз Всеукраїнського конкурсу якості продукції.

2. Участь у Міжнародному конкурсі “Якість в Україні-2004 р.” (листопад 2004 р.).

3. Участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції “100 кращих товарів України у 2004 році”. Представлено на конкурс 2 продукти: десерт елітний “Полуниця” ТМ “Гурманіка” та масло кисловершкове “Преміум”. У регіональному конкурсі підприємство отримало 2 нагороди.

Підприємство є постійним учасником виставок, виставок-ярмарок.

4. У 2004 році на підприємстві збільшено виробництво продуктів (порівняно з аналогічним періодом минулого року):

–сирів твердих сичужних на 33 %

–сирів плавлених на 5 %

–сухого знежиреноо молока на 58 %

–десертів елітних у 3 рази

–йогуртів елітних у 62 рази

5. У 2004 році впроваджено у виробництво нові види продукції: масла вершкові “Преміум”, “Мультивітамін”; молока питного тривалого зберігання 2,5 %,3,2 % в упаковці тетра/брік масою 0,2 кг, 1,0 кг та продуктів на основі молока ТМ “Викрутас”: шоколодне, полуничне, абрикосове. Проведені презентації, рекламні компанії щодо популяризації даних видів продукції.

6. Підприємство активно співпрацює з українсько-австрійським СП “Поділля-ОБСТ” (м.Вінниця), фірмою “Тотал” (м.Дніпропетровськ), ПІІ “Г.К.Хан і Ко” (м.Київ), Тетра Пак (м.Київ).

На даному етапі функціонування підприємство має наступні цілі:

1. Постійне вдосконалення системи управління якістю, підвищення рівня задоволення потреб споживачів.

2. Оновлення інфраструктури виробництва:

- проведення реконструкції складу зберігання сухого молка;

- введення в дію нового складу зберігання готової продукції;

- проведення ремонтонних робіт та заміна системи вентиляції в масло цеху.

3. Подальше розширення асортименту продукції:

а) впровадження у виробництво нових видів продукції:

- нових видів масла тривалого зберігання на основі молочної сировини;

- кольорового молока тривалого зберігання (Т-молока);

- елітних йогуртів з новими видами фруктових наповнювачів;

- продуктів на основі сироватки;

б) введення в дію лінії по виробництву масла шляхом перетворення високо жирних вершків.

4. Пошук, вивчення і впровадження у виробництво новітніх прогресивних технологій та обладнання.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 76

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование сбытовой политики организации (на примере ОАО Ковельмолоко)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.