Облік дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебітори - це юридичні чи фізичні особи, що внаслідок ми­нулих подій мають певну заборгованість перед підприємством. Дебітори підприємства поділяються на зовнішніх, до яких мож­на включити покупців (замовників) інших дебіторів, внутрішніх дебіторів, які в свою чергу поділяються на підзвітних осіб, осіб до яких у підприємства є претензії щодо відшкодування завданих збитків.

Критерії визнання дебіторської заборгованості:

 • джерело отримання - появі активів повинні передувати ми­нулі операції або події;
 • втілення майбутніх економічних вигод - чи забезпечують активи оборотність інших ресурсів підприємства;
 • забезпечення контролю за активом - це надає підприємству можливість контролювати майбутні вигоди, які воно очікує від використання цього активу;
 • можливість достовірної оцінки активу - визначення виду оцінки для певного активу.
 • В сучасних умовах виробництва та стану розвитку економіки момент поставки товарів та оплати не співпадають, тому виникає таке поняття як «дебітори». Зовнішні боржники підприємства ви­никають або внаслідок попередньої поставки товарів (робіт, послуг) з їх післяплатою за договором, або ж при перерахуванні авансу на рахунок постачальника. Виділяють ще такі види дебіторської за­боргованості:

 • за товари та послуги;
 • за отриманими векселями;
 • за відшкодуванням податку на додану вартість;
 • за відшкодуванням завданих збитків і нестач;
 • підзвітних осіб;
 • інша дебіторська заборгованість.
 • В залежності від різних ознак існують класифікаційні групи дебіторської заборгованості, зображені на рис. 6.8.

  Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку ін­формації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансо­вій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерсько­го обліку 10 «Дебіторська заборгованість», який застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, встановлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

  Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

  Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської за­боргованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

  Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, ро­боти, послуги, щодо якої існує невпевненість її погашення боржни­ком, називають сумнівною дебіторською заборгованістю.

  Рис. 6.8. Класифікація дебіторської заборгованості

  Рис. 6.9. Види довгострокової дебіторської заборгованості

  Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності.

  Сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів називається чи­стою реалізаційною вартістю дебіторської заборгованості.

  Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, ро­боти, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалі­заційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

  Величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на основі класифікації дебіторської заборгованості.

  Класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги здійснюється групуванням дебіторської заборгова­ності за строками її непоганіення із встановленням коефіцієнта сум­нівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебітор­ської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за по­передні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості.

  Рис. 6.10. Види поточної дебіторської заборгованості

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 15

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Учет дебиторской задолженности

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.