План

1. Організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки бюджетних установ

2. Принципи, вимоги та елементи організації праці працівників бухгалтерської служби

3. Організація роботи головного бухгалтера

4. Розробки організаційних регламентів

5. Організація ергономічного і соціального забезпечення

1. Організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки бюджетних установ

Під організаційною побудовою апарату бухгалтерії розуміють внутрішні логічно-послідовні зв’язки у структурі зазначеного підрозділу установи (організації). Структура бухгалтерії залежить від багатьох факторів, до яких належать:

характер діяльності;

обсяги діяльності установи;

організаційна форма бухгалтерського обліку, що прийнята установою;

чисельність персоналу установи;

рівень автоматизації бухгалтерського обліку тощо.

Відповідно до встановлених варіантів сукупності зазначених факторів розрізняють три види організаційних структур:

лінійну;

лінійно-штабну;

комбіновану.

Лінійний тип організаційної структури передбачає пряме підпорядкування працівників бухгалтерської служби її керівникові - головному бухгалтерові. При цьому апарат бухгалтерської служби поділяється на групи обліку відповідно до основних об’єктів обліку (рис. 4.1). У разі лінійного типу організаційної структури на наведеній схемі можна виокремити ланцюжок заступника головного бухгалтера (з питань планово-фінансової діяльності; методології обліку та його організації тощо) зі збереженням повної підпорядкованості головному бухгалтерові. Цей тип організаційної структури характерний для бюджетних установ і організацій з незначним обсягом діяльності та чисельністю працівників апарату бухгалтерії до 15 осіб.

Рис. 1. Лінійна організаційна структура апарату центральної бухгалтерії медичного закладу

Лінійно-штатна організаційна структура бухгалтерської служби характеризується наявністю проміжних ланок - секторів, які поєднують у собі групи. Мезханізм регламентації роботи за зазначеним варіантом описується схемою:

Головний бухгалтер → Керівник сектора → Керівник облікової групи.

Керівники секторів є заступниками головного бухгалтера. Як правило, у межах бухгалтерської служби бюджетних установ формуються розрахунковий грошовий і матеріальний сектори, а в межах кожного з них утворюються відповідні групи (рис. 4.2). Цей тип організаційної структури характерний для порівняно великих бухгалтерських служб, чисельність працівників яких становить від 25 до 30 осіб.

Комбінований тип організаційної побудови апарату бухгалтерії полягає в поєднанні багатоступінчастих та прямих зв’язків у структурі апарату. Характерним для цього варіанта є значний обсяг роботи бухгалтерської служби з розширенням сфери її повноважень і функцій. Комбінований тип застосовується в міністерствах, відомствах, інших органах центральної виконавчої влади. За таких умов об’єктивно логічною є передача частини прав головного бухгалтера заступникам чи керівникам секторів.

Рис. 2. Лінійно-штатний тип організаційної структури бухгалтерії вищого навчального закладу

Вибираючи той чи інший тип організаційних структур, потрібно сформувати коло вимог, яким має відповідати побудова апарату бухгалтерії. До загальних вимог належать такі:

узгодженість та оперативний зв’язок між бухгалтерією та структурними підрозділами і окремими виконавцями;

оптимальна внутрішня робота бухгалтерської служби в часі і у просторі;

якісне обслуговування установи (організації) в цілому, та керівних структур зокрема.

Формування структурних зв’язків бухгалтерської служби є одним із найважливіших напрямків організації роботи апарату бухгалтерії. Зазначений процес починається з розробки та затвердження системи посад за штатним розкладом. Установлюючи посадовий склад працівників бюджетних установ, керуються штатними нормативами, що діють у відповідній галузі. При цьому остаточне визначення складу будь-якого структурного підрозділу бюджетної установи перебуває у віданні бухгалтерської служби вищої організації, яка й затверджує кошторис доходів та видатків разом із штатним розкладом установи. Кількість штатних одиниць залежить від обсягів діяльності установи та від можливості відповідного бюджету забезпечити заплановані кошторисом її видатки.

При цьому в умовах суворого режиму економії бюджетних коштів, саме цей фактор відіграє вирішальну роль у визначенні складу штатних одиниць установ і організацій, що отримують асигнування з бюджету. Під впливом зазначених факторів питання формування складу та системи посад зводиться до максимальної їх оптимізації. За цих умов важливого значення набувають питання раціонального поділу обов’язків чи професійного поділу праці, кооперування праці та інших заходів з організації роботи апарату бухгалтерії.


2. Принципи, вимоги та елементи організації праці працівників бухгалтерської служби

Бюджетні установи як суб’єкти господарювання, що виконують чимало соціальних функцій, являють за своєю внутрішньою структурою складний господарський механізм. Реалізація покладених на них завдань можлива за умов постійних зв’язків між ланцюжками чи структурними підрозділами та налагодженої системи управління. Важливу роль у зазначеному механізмі відіграє обліковий процес, який з одного боку, поєднує в собі складові цього механізму на рівні суцільного збирання інформаційних даних, а з іншого, у результаті процесу обробки облікової інформації забезпечує керівництво установи (на виході із системи бухгалтерського обліку) інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень. А оскільки здійснення облікового процесу, навіть за умов максимальної його автоматизації, неможливе без праці виконавців облікових функцій - працівників бухгалтерської служби та окремих уповноважених осіб інших структурних підрозділів, питання організації цієї праці постає як головна.

Зазначимо, що праця виконавців облікових функцій, безумовно, має свої особливості. Насамперед це високий інформативний рівень, локальний характер праці щодо простору, суцільність виконуваних функціональних обов’язків тощо. З огляду на сказане можна виокремити основні принципи, яким має відповідати організація праці у сфері бухгалтерського обліку.

науковість (використання напрацювань науки і практики щодо організації діяльності даної категорії працівників);

суцільність (постійні пошуки шляхів удосконалення організації праці);

комплексність (застосування комплексу організаційних, техніко-економічних, санітарно-гігієнічних, психологічних та інших заходів);

плановість (проектування комплексу заходів щодо організації праці).

Відповідно до наведених принципів виокремлюють елементи організації праці чи заходи, що забезпечують їх реалізацію:

чітке адресне керівництво процесом організації праці;

професійна спеціалізація праці;

кооперування праці;

нормування праці;

наявність концепції мотивації праці.

Як уже зазначалося, питання організації бухгалтерського обліку перебувають у віданні головного бухгалтера. В окремих випадках керівник бухгалтерського підрозділу може передавати зазначені функції заступникові. Здійснивши поділ всієї системи організаційних заходів за видами - організація технології облікового процесу, організація забезпечення облікового процесу, організація роботи апарату бухгалтерії, організація розвитку бухгалтерського обліку, головний бухгалтер може передати окремі повноваження кожному із заступників, зберігши за собою загальне керівництво. У будь-якому з обраних варіантів запорукою реалізації визначеної системи заходів є чітка адресність щодо функцій з їх виконання.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 36

Бесплатная работа

Закрыть

Учетная подразделение учреждения и организация его работы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.