План

1. Бухгалтерський баланс та його структура

2. Облік надходження в аптеку малоцінних та швидкозношуваних препаратів (МШП) та відображення їх в бухгалтерських рахунках

3. Розрахунок ліміту залишку грошей в касі

4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку заробітної плати

Кореспонденція по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

3. Розрахунок ліміту залишку грошей в касі

Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. Грошові кошти, необхідні підприємству для нормальної виробничо-господарської діяльності, в процесі свого існування. Грошові кошти - це кошти, які має підприємство у своєму розпорядженні, вони створюються за рахунок власних та залучених коштів. Предметом обліку грошових коштів є процеси оформлення руху коштів в касі підприємства, господарські операції пов’язані з надходженням і видачею грошових коштів.

Гроші постійно здійснюють кругообіг і безперервно знаходяться на всіх стадіях діяльності будь-якого підприємства. Гроші в межах встановлених лімітів можуть знаходитись у вигляді готівки в касі, а інші суми зберігаються на рахунках в банку. Відповідно до чинного порядку ведення касових операцій в Україні усім підприємствам, організаціям, установам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою, встановлюються ліміти залишку готівки в касах.

Лімітування залишку готівки в касі означає, що підприємства можуть зберігати у своїй касі готівку на кінець кожного робочого дня лише в межах встановленого ліміту залишку готівки в касі, що встановлюється підприємствам установою банку щорічно протягом першого кварталу. До встановлення ліміту каси на поточний рік продовжує діяти ліміт попереднього (минулого) року.

Підприємства, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюють ліміт каси та строки здавання готівкової виручки. Ліміт каси - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час. Готівку, що перевищує встановлений ліміт каси, здають до банку для зарахування на рахунки.

Кожне підприємство визначає ліміт залишку каси з урахуванням режиму й специфіки своєї роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів, строків здачі готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо.

На розмір ліміту каси фактично впливають:

- обсяг касових оборотів (надходжень і витрат);

- установленні строки здачі готівки.

Строки здачі готівки для зарахування на рахунки в банках визначаються підприємством відповідно до вимог п. 5.1 Положення №637, а саме [3]:

- для підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки, - щодня (у день надходження готівкової виручки в касу);

- для підприємств, у яких час закінчення робочого дня, установлений правилами внутрішнього розпорядку, не дає можливості здати готівкову виручку в день її надходження, - наступного дня після надходження такої виручки;

- для підприємств, розташованих в населених пунктах, де немає відділень банків, - не рідше одного разу на п’ять робочих днів.

Розрахунок ліміту залишку в касі розраховує кожне підприємство самостійно, використовуючи дані за будь-які три місяці підряд з останніх 12 місяців, що передують даті встановлення ліміту каси. Даний розрахунок може здійснюватись за такими кроками:

1. Визначається спосіб розрахунку із двох можливих:

- на підставі середньоденного надходження готівкових коштів у касу;

- на підставі середньоденної видачі готівкових коштів з каси

Підприємство вибирає спосіб розрахунку в залежності від того, які касові операції переважають: надходження коштів чи їх видача.

2. Визначається, які надходження або виплати враховуються при розрахунку ліміту каси.

Надходження та виплати, що враховують при виборі способу розрахунку представимо в табл. 1.

Таблиця 1

Надходження та виплати, що враховують при виборі способу розрахунку

Спосіб розрахунку Види надходжень і виплат, що беруть участь у розрахунку
Середньоденне надходження готівкових коштів у касу 1.Готівкова виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2.Позареалізаційні надходження – надходження від операцій, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції та іншого майна, у тому числі:
-погашення дебіторської заборгованості;

-заборгованості за позиками;

-безкоштовно отримані засоби;

-відшкодування матеріальних збитків;

-платежі за надане в оренду майно;

-дохід від володіння корпоративними правами;

-повернення невикористаних підзвітних сум;

-внесок до статутного капіталу

Не включаються: суми готівки, отримані з банку

Середньоденна видача готівкових коштів з каси Суми, видані з каси на різні потреби, у тому числі:
-виплата засновнику його частки у статутному капіталі;
-кошти, які здаються в банк;

-кошти на господарські потреби та відрядження

Не включаються: виплати, пов’язані з оплатою праці, пенсії, стипендії, дивіденди

3. Установлюється період, дані за який будуть прийматися в рахунок. Це повинні бути три календарних місяці підряд за останні 12 місяців, що передують визначенню ліміту каси. Звичайно підприємства вибирають ті місяці, у яких сумарні надходження коштів чи їх видача були найбільші.

4. Розраховується ліміт каси. Спочатку визначається сума середньоденного надходження (видачі) готівки. Для цього сумарні надходження (видачу) готівки за обраний тримісячний період потрібно розділити на кількість робочих днів у цьому періоді, установлених правилами внутрішнього розпорядку підприємства.

Якщо підприємство встановило ліміт каси в розмірі, що перевищує надходження (видачі) готівки, то при перевірці податковими органами ліміт буде прийнято на рівні зазначеного показника, а не в тій сумі, яка заявлена підприємством. У цьому випадку сума перевищень уважається понадлімітною. За перевищення встановленого ліміту каси стягується штраф у дворазовому розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день такого перевищення.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Учет в фармации

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.