ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.

1.1 Поняття калькуляції собівартості та методи її здійснення.

1.2 Економічна сутність та класифікація витрат сільськогосподарського виробництва.

1.3 Загальновиробничі витрати і методи їх розподілу. 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.

2.1 Організаційно - економічна характеристика ПСП «Світанок».

2.2 Калькуляція собівартості продукції зернових культур.

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИВАТНОМУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ГАРАНТ».

3.1 Недоліки попроцесного методу в сільськогосподарському виробництві.

3.2 Позамовний метод калькуляції при калькулюванні продукції сільськогосподарського виробництва.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Виробництво є одним із основних процесів господарської діяльності підприємства. Процес виробництва являє собою, з одного боку, процес виробничого споживання засобів, предметів праці та самої праці, а з іншого - одержання нової продукції (робіт чи послуг). Основною ціллю здійснення виробничого процесу є отримання прибутку. Але в наш час, коли існує в економічному середовищі досить велика кількість перепон для реалізації даної мети актуальним стає швидке реагування керівників на ситуації, які виникають під час здійснення ними господарської діяльності.

Але керівники не можуть приймати економічно доцільні рішення без правдивої і своєчасної інформації про виробничий процес, отримання якої забезпечує управлінський облік. Стан виробництва характеризується ефективністю, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю робітника у виробничому процесі.

В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності виникає потреба постійного порівняння понесених витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно порівнювати з майбутніми витратами, що значною мірою залежить від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і зовнішніх факторів з'являється завдяки раціонально організованій системі калькуляції витрат на виробництво і визначення собівартості продукції. Питанням калькуляції собівартості продукції сільськогосподарського підприємства приділяли достатньо уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені- обліковці, а також практики (керівники підприємств, менеджери, фінансисти,, бухгалтери та ін.). Проте ці питання настільки широкі і глибинні, що були і залишаються актуальними для багатьох наукових пошуків. Питання, пов’язані з організацією калькуляції собівартості продукції та проблемами які виникають в результаті цього в Україні, знайшли певне відображення у роботах І. Білоусової, М. Чумаченько, З. Задорожного, В. Ластовецького, Ф. Бутинця, С. Голова, Т. Сльоза та інших вітчизняних учених економістів. У цих публікаціях висвітлено економічні категорії калькуляції, методів калькулювання, собівартості і виробничих витрат, проблемні аспекти класифікації статей калькулювання підприємств, вказано на необхідність розширення кола використовуваних методів калькулювання виробничих витрат щодо галузевих особливостей тощо.

Метою написання даної курсової роботи є вивчення організації калькулювання собівартості продукції сільськогосподарського виробництва і розробка пропозицій стосовно шляхів удосконалення даного питання. Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання: - розкривається економічна суть калькуляції, методів калькулювання, собівартості і витрат виробництва; - досліджується організація калькуляції собівартості продукції і склад статей калькулювання в ПСП «Гарант»; - детальний розгляд та вивчення методу калькулювання, який застосовується в ПСП «Світанок»; - визначення пропозицій по вдосконаленню методу калькулювання собівартості продукції для аналізованого підприємства..

Предметом дослідження є система теоретичних, методичних та практичних аспектів, що стосуються калькулювання собівартості продукції сільськогосподарського підприємства.

Об’єктом дослідження є система калькулювання собівартості виробництва продукції зернових культур на ПСП «Світанок», яке знаходиться в Костопільському районі.

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи: синтез, аналіз, порівняння, логічні та статистичні.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЯЦІЇ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

1.1. Поняття калькуляції собівартості та методи її здійснення

Одним із важливих завдань управлінського обліку є калькулювання собівартості продукції. Так, калькуляція – це обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт, послуг, а також обчислення заготівельної собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат. На практиці можуть застосовуватися різні калькуляції, в залежності від мети і завдання їх використання. У найбільш загальному значенні калькуляція являє собою розрахунок у грошовому вимірнику витрат на здійснення будь-якого господарського процесу: придбання основних засобів та виробничих запасів, виробництво продукції (робіт, послуг) в основних, обслуговуючих та допоміжних структурних підрозділах, реалізацію активів, визначення втрат від браку тощо. У більш вузькому значенні калькуляція – це визначення виробничої собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за окремими структурними підрозділами та підприємством в цілому в загальній сумі та в розрізі окремих статей витрат.

Слід відмітити, що тривалий час калькуляційні системи мали лише одну мету - оцінити запаси готової продукції і напівфабрикатів власного виробництва, що необхідно для внутрішньовиробничих цілей і для складання внутрішньої звітності, а також для визначення прибутку. Не зважаючи на важливість цього завдання, колишні системи калькулювання не містили інформації, необхідної для виконання багатьох управлінських завдань.

Сучасні системи калькулювання більш збалансовані. Інформація, яка міститься в них, не тільки дозволяє виконувати традиційні завдання, а й допомагає при: - визначені цілеспрямованості подальшого випуску продукції; - встановленні оптимальної ціни на продукцію; - оптимізації асортименту продукції, що випускається; - визначенні цілеспрямованості оновлення діючої технології і верстатного парку; - оцінці якості роботи управлінського персоналу. Отже, основним призначенням калькуляції є отримання інформації про виробничу собівартість для організації і управління процесом виробництва і контролю за рівнем витрат на всіх етапах виробничого циклу, а також за місцями виникнення витрат.

Калькуляція дозволяє розраховувати та моделювати ціни на продукцію (товари, роботи, послуги), здійснювати управління витратами та визначити фінансові результати та рентабельність господарської діяльності підприємства, що досить важливим є для ефективного функціонування суб’єкта господарювання.

Калькулювання на будь-якому підприємстві, незалежно від його виду діяльності, розміру і форми власності, організується відповідно до наступних принципів: - науково обґрунтована класифікація виробничих витрат; - встановлення об’єктів обліку витрат, об’єктів калькулювання і калькуляційних одиниць; - вибір калькуляційної одиниці залежить від особливостей виробництва і продукції, що виготовляється; - вибір методу розподілу непрямих витрат надзвичайно важливий для правильного розрахунку собівартості одиниці продукції; - розмежування витрат по періодах; - відокремлений облік поточних витрат на виробництво продукції і капітальних вкладень; - вибір методу обліку затрат і калькулювання.

Обчислення (калькулювання) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства здійснюється за наступною схемою: а) формують виробничі втрати та визначають обсяги господарської діяльності за центрами витрат; б) визначають втрати, які формують виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) звітного періоду; в) визначають витрати за об'єктами калькулювання та виробничу собівартість одиниці продукції (робіт, послуг).

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 57

Бесплатная работа

Закрыть

Роль и место бухгалтерского учета в экономической системе Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.