Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 92

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 6

1.1. Економічна природа доходів та результатів діяльності 6

1.2. Класифікація та оцінка доходів та результатів діяльності 11

1.3. Облікова політика і критична оцінка нормативно-законодавчих документів та літературних джерел з обліку доходів та результатів діяльності 20

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 30

2.1. Побудова облікового процесу та організація обліку доходів та результатів діяльності 30

2.2. Аналіз фінансових показників підприємства 40

2.3. Аналітичний і синтетичний облік доходів та результатів діяльності 44

2.4. Порядок складання та надання звітності доходів та результатів діяльності 49

РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 62

3.1. Оцінка діючої системи управлінського обліку доходів та результатів діяльності на підприємстві 62

3.2. Розробка рекомендацій з управлінського обліку доходів та результатів діяльності 69

ВИСНОВКИ 74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 77

ДОДАТКИ 81

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах активізації глобалізаційних процесів і виходу суб'єктів господарювання на міжнародні ринки товарів, послуг та капіталу зростає значення об'єктивної оцінки їх господарської діяльності. Основним параметром такої оцінки є розрахунок фінансового результату, на підставі якого визначається конкурентоздатність підприємства на ринку, його інвестиційна привабливість, кредитоспроможність, а також можливості зростання ринкової вартості підприємства.

Основним джерелом інформації про фактори формування фінансових результатів є звітність про фінансові результати, тому не втрачає актуальності питання підтвердження достовірності її показників.

Органічне включення нашої держави в процеси світового господарювання вимагає перегляду та систематизації всієї сукупності економічних важелів, наукового осмислення й теоретичного обґрунтування широкого кола мікро- і макроекономічних проблем, включаючи мотиваційний аспект господарської діяльності економічних суб’єктів господарювання, об’єктивні закономірності формування і використання їх доходів. В прибутку акумулюються різні фактори: результати виробництва й реалізації продукції (робіт, послуг), ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів, результати ділового партнерства та виробничо-фінансового менеджменту, асортиментні характеристики. Необхідність формування чітких і єдиних принципів визначення системи факторів впливу на фінансові результати діяльності підприємства пояснює актуальність дослідження обраної тематики. Визначну роль відіграє процес формування збитків, що відображає помилки і прорахунки підприємства в напрямках використання фінансових засобів, організації виробництва та збуту продукції, досягнення заздалегідь запланованих фінансових результатів.

Інформаційною базою даного дослідження послужили фактографічна інформація, регістри обліку, фінансова звітність підприємства ТОВ «Шерп-Експо» за 2010-2014 роки, нормативно-правові акти, спеціальна література.

Мета роботи. Дослідження теоретичних та практичних аспектів складання звітності, в котрій відображається інформація щодо фінансових результатів та аудиту і аналізу показників фінансового стану підприємства.

Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені наступні основні завдання:

- дослідити структуру та призначення звітів, що містять інформацію про фінансові результати, в першу чергу звіт про фінансові результати;

- провести економіко-правовий аналіз нормативно-правової бази та критичний огляд спеціальної літератури за темою дослідження;

- узагальнити передумови організації та методології оформлення, аналізу та аудиту бухгалтерської звітності про фінансові результати на ТОВ «Шерп-Експо»;

- формалізувати інформаційну базу складання звіту про фінансові результати підприємства;

- визначити методику складання звіту про фінансові результати;

- дослідити порядок відображення інформації щодо фінансових результатів в інших формах бухгалтерської фінансової звітності;

- дослідити використання звітних даних про фінансові результати в системі прийняття управлінських рішень;

- дослідити та узагальнити вимоги міжнародних стандартів до складання звіту про фінансові результати;

- провести аналіз структури доходів, витрат та прибутку підприємства;

Об’єкт дослідження. Практичні матеріали підприємства, а саме ТОВ «Шерп-Експо», щодо формування показників фінансової звітності про фінансові результати.

Предмет дослідження. Фінансова звітність про фінансовий результат підприємства, методика її складання і оцінка фінансового стану підприємства в сучасних умовах господарювання.

Методи дослідження. Процес дослідження проводився із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану аналізу і аудиту формування показників Звіту про фінансові результати. Вивчаючи обліковий процес формування показників Звіту про фінансові результати, його вдосконалення в умовах функціонування інформаційних систем застосовувалися такі методи, як групування, узагальнення, традиційні методи економічної статистики. Для виявлення методичних аспектів аналізу показників звіту про фінансові результати застосовувалися методи: порівняння, співставлень, розробка системи показників, побудова аналітичних таблиць, середніх величин.

Закрыть

Управленческий учет доходов и результатов деятельности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.