Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЮРИДИЧНИЙ ДОКУМЕНТ ЯК ОСНОВНИЙ НОСІЙ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 5

1.1. Поняття юридичного документа, його види та класифікація 5

1.2. Реквізити як обов’язкові елементи документа 10

1.3. Організаційні засади складання юридичних документів 14

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ 18

2.1. Поняття та основні вимоги до офіційно-ділового стилю юридичного документа 18

2.2. Структурні та мовностилістичні вимоги до юридичних документів 23

2.3. Граматичні особливості мови спеціалізованих документів 31

ВИСНОВКИ 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

ДОДАТКИ 50

ВСТУП

Актуальність дослідження. Офіційно-діловий стиль сучасної української мови обслуговує сферу ділових стосунків та відносин на офіційному рівні. Основним видом ділового мовлення є документ, який на сьогодні став об’єктом вивчення багатьох наукових дисциплін.

У сучасному світі документи відіграють дуже важливу роль. Раніше документом у широкому розумінні вважався папірець, який підтверджував якийсь факт або ніс певну інформацію. З появою комп’ютерів, нова форма документів (електронна) зробила документообіг більш ефективним.

Юридичний документ – це письмовий акт, який встановлює, розвиває або припиняє певні правовідносини або фіксує юридично значимі факти, дії чи події. Сила документа в його змісті, засобом доведення якого до адресата виступає мова. Юридичні документи опосередковують всі стадії правового регулювання (правотворчість, дія норм права, їх реалізацію, покладання юридичної відповідальності).

Обслуговуючи правову та адміністративну діяльність підчас спілкування у державних установах, судах, на ділових та дипломатичних переговорах офіційно-діловий стиль реалізується в текстах законів, наказів, інструкцій, договорів, угод, актів, у діловому листуванні, а також інших текстах юридичного та ділового характеру.

Дослідженню офіційно-ділового стилю та його характеристик присвячена велика кількість наукових робіт учених. Більшість із них зазначають, що для цього стилю мовлення притаманними є такі риси, як стабільність, традиційність, замкнутість, стандартизованість, офіційність.

Лексика офіційно-ділового стилю сучасної української мови була об’єктом аналізу таких дослідників як: А.О. Білецький, Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, Т.В.Симоненко, А.С. Токарська, І.М. Кочан та ін. Проте, це в основному, стислі огляди різних періодів її становлення й подальшого розвитку, а також посібники практичного спрямування, де наведено зразки ділових паперів та методичні вказівки до їхнього вивчення.

Об’єктом дослідження є офіційно-діловий стиль української мови.

Предметом дослідження є критерії та особливості застосування офіційно-ділового стилю у юридичних документах.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб визначити особливості використання офіційно-ділового стилю при оформленні різного виду юридичних документів.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

- розкрити поняття юридичного документа, його види та класифікацію;

- окреслити реквізити як обов’язкові елементи документа та організаційні засади складання юридичних документів;

- визначити поняття та основні вимоги до офіційно-ділового стилю юридичного документа;

- описати структурні, мовностилістичні та граматичні вимоги до юридичних документів.

Для вирішення поставлених завдань використовувались відповідні методи дослідження: системний аналіз літератури з проблеми дослідження; методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення здобутих теоретичних даних.

Структура роботи: курсоваробота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Официально-деловой стиль юридических документов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.