Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

Вступ. 3

Розділ 1. „Документний потік”: сутність поняття, властивості, чинники формування  5

1.1. Документний потік та закономірності його розвитку. 5

1.2. Особливості ботаніки як фактору формування галузевого документного потоку. 11

Розділ 2. Роль моніторингу в дослідженнях документних потоків. 15

2.1. Методика вивчення документного потоку. 15

2.2. Бібліометричний моніторинг документного потоку з ботаніки періоду 2006 – 2008рр. 19

Висновки. 26

Список використаної літератури. 28

Вступ

Актуальність теми курсової роботи на даний період часу є надзвичайно важливою. Адже нова соціокультурна ситуація, яка склалася в незалежній Україні, стала тим об’єктивним чинником, який стимулює пріоритетний розвиток національної науки, зокрема і ботаніки, задля всебічного розвитку особистості і суспільства;забезпечення передових позицій у міжнародному природничому русі, піднесення авторитету держави у світовому співтоваристві. Ефективний розвиток галузі ботаніки в Україні неможливий без моніторингу, тому органічною його складовою має бути формування цілісної системи створення, пошуку, дослідження та розповсюдження інформації про розвиток та стан ботанічної науки в нашій країні.

Постійне зростання обсягів документних потоків все більше потребує застосування вимірювальних процедур з метою оцінки інформації як основи для прийняття рішень і формування галузевої політики. Критерієм визначення активності наукової діяльності тієї чи іншої галузі може бути моніторинг.

Розробленість теми:

Серед фахівців, які в останні роки безпосередньо займалися вивченням документних потоків, необхідно зазначити таких, як Кочубей Л.[4,c.41-43], Гуцул Г.[3,c.37-44], Лабушевська Л.[6,c.25-27], Політова О.[9,c.38-39], Савельєва Т.[10,c.228-239], Бруханська А.[1,c.7] та інші.

Методологічною базою курсової роботи є праця Гордукалової Г.Ф.у якій обгрунтовуються наукові підходи до вивчення документних потоків як системних об’єктів. В написанні роботи також було використано матеріали зі „Справочника библиографа”[11] в якому розглядається документний потік та закономірності його розвитку.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні місцямоніторингу в методиці дослідження документного потоку та вивчення документного потоку з ботаніки.

Для досягнення вказаної мети дослідження визначені такі завдання:

проаналізувати наукові джерела в межах зазначеної теми, узагальнити теоретичні засади досліджуваної проблеми;

уточнити категоріальний апарат дослідження, дати визначення понять: “документний потік”, “моніторинг документного потоку” , а також охарактеризувати методи дослідження документного потоку;

розкрити особливості ботаніки як галузі знання;

здійснити аналіз документного потоку з ботаніки;

Обєктом дослідження є документний потік.

Предметом дослідження є роль та місце моніторингу в методиці вивчення документного потоку з ботаніки.

За методи дослідження було взято такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, узагальнення, абстрагування та бібліометричного моніторингу.

Наукова цінність роботи полягає в тому, що в ній було здійснено аналіз документного потоку з ботаніки, виявлено його типовидову, тематичну й мовну структуру розвитку потоку та з’ясовано закономірності розвитку документного потоку.

Практичне значення дослідження полягає в тому, щоб розкрити роль та місце моніторингу в дослідженні документного потоку та дослідити документний потік з ботаніки.

Структура роботи обумовлена послідовністю викладу теми відповідно до плану. Курсова робота складається з двох розділів: у першому розглядаються закономірності розвитку документного потоку; в другому – бібліометричний моніторинг документного потоку з ботаніки.

Закрыть

Роль и место мониторинга в методике исследования документного потока

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.