План

Вступ

1. Особливість, завдання Архівного Фонду

2. Комплектування АФ

3. Облік АФ

4. Збереження АФ

5. Проблеми формування АФ

Висновок

Використана література

Додатки

Вступ

Значення архівного фонду дуже важливе. Завдяки йому зберігаються важливі історичні документи та пам’ятки культури. Пам’ять народів світу життєво важлива для зберігання культурної ідентичності, зв’язуючи минуле та сучасне з поглядом у майбутнє. Документна спадщина бібліотек і архівів складає головну частину цієї пам’яті й відображає різноманітність народів, мов і культур.

Нормативно-правовою базою документних фондів в Україні є Закони України, що регулюють діяльність документних фондів, зокрема закон України: «Про національний архівний фонд і архівні установи».

У законі України «Про національний архівний фонд і архівні установи» статті 1, наведені терміни в якому значені вони вживаються:

«архівний документ – документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця і часу створення та форми власності на нього, що виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об’єкт рухомого майна;

Національний архівний фонд – сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації;

Документ національного архівного фонду – архівний документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою і який зареєстрований як складова архівного фонду».

Архівні документи розкривають також політичне життя минулого, надають достовірну інформацію про окремі події які увійшли в історію. Ці документи передають з покоління в покоління наукові досягнення у різних галузях діяльності людини. Завдяки збереження документів ми розвиваємося.

У Законі «України Про національний архівний фонд і архівні установи» в Розділі ІІ статті № 5.6. В них говориться про загальні засади формування Національного архівного фонду, а також про внесення документів до Національного фонду.

Стаття 5. Загальні засади формування Національного архівного фонду

Національний архівний фонд формується у порядку, встановленому цим Законом, з архівних документів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, а також архівних документів громадян і їх об'єднань.

Держава вживає заходів для поповнення Національного архівного фонду документами культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються історії України, у пріоритетному порядку фінансує їх виявлення, взяття на облік, повернення, придбання або відтворення в копіях. Централізований облік зазначених документів ведеться у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Стаття 6. Внесення документів до Національного архівного фонду

Внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення документів з нього здійснюється на підставі експертизи їх цінності комісією з фахівців архівної справи і діловодства, представників наукової і творчої громадськості, інших фахівців.

Принципи і критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертних комісій затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Експертиза цінності документів проводиться за ініціативою їх власника або державної архівної установи за згодою власника. У разі виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених документів їх власник зобов'язаний повідомити про це державну архівну установу для організації експертизи цінності цих документів.

Юридичні і фізичні особи, які мають документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які продають чи вивозять архівні документи за кордон, зобов'язані повідомити про це одну з державних архівних установ з метою вирішення питання про проведення експертизи цінності цих документів.

Документи вносяться до Національного архівного фонду впорядкованими за рахунок власника відповідно до вимог, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Рішення про вилучення документів із Національного архівного фонду приймаються експертними комісіями за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Забороняється вилучення документів із Національного архівного фонду за мотивами конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, а також із політичних чи ідеологічних міркувань.

Спори між архівними установами і власниками документів з питань призначення експертизи їх цінності, внесення документів до Національного архівного фонду або вилучення з нього вирішуються у судовому порядку.

З формуванням архівного фонду окремих підручників нема, але ця тема в загальному описана у підручнику з Бібліотечних фондів Ю.М. Столерова. У своєму підручнику значення функції і комплектування архівного фонду. А в підручнику за ред. Я.С. Калакура Архівознавства описано тему більш детальніше і більш інформації, про архівний фонд. А у хрестоматії з архівознавства можна знайти документи, які регулюють облік в архівних установах. В підручнику Нариси історії архівної справи в Україні є інформація про формування НАФ (Національний архівний фонд).

В наш час можливо скористатись сайтами в Internet: в яких є відомості про документний фонд. Наприклад:

сайт. Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua

сайт ЗАТ «Український фондовий дім» - htttp://www.usn.kiev.ua.

Недоліком в літературі з Архівного фонду є те, що нема окремого підручника, або більш детальнішої інформації, що стосується архівного фонду.

Об’єктом курсової роботи є архівний фонд, а предметом – форматування архівного фонду.

Мета курсової роботи полягає в опрацюванні літератури з даної теми, що стосується формуванню архівного фонду України.

Завдання курсової роботи.

1.З’ясувати особливості завдання АФ.

2.З’ясувати як комплектуються АФ.

3.Висвітити облік АФ.

4.З’ясувати як зберігаються АФ.

5.Розкрити проблеми формування АФ.

Завданням курсової роботи є з’ясувати значення і формування архівного фонду. Розкрити місце і роль архівного фонду в розвитку суспільства.

Базою вивчення теми являється література, закони які використовувалися при закритті теми курсової роботи.

Методом вивчення теми є опрацювання літератури що стосувалося даної теми, ознайомлення з формуванням архівного фонду.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Бесплатная работа

Закрыть

Формирование архивного фонда

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.