Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЇ 5

1.1. Поняття бібліографії та бібліографічної інформації 5

1.2. Дискусійність проблеми класифікації бібліографії 9

РОЗДІЛ 2. ВИДОВА КЛАСИФІКАЦІЯ БІБЛІОГРАФІЇ 12

2.1. Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: перший підхід 12

2.2. Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: другий підхід 19

2.3. Класифікування бібліографії за іншими ознаками 22

РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОГРАФІЯ, ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД БІБЛІОГРАФІЇ 32

3.1. Поняття «комп’ютерної бібліографії» 32

3.2. Дискусійні питання щодо класифікації електронних джерел бібліографічної інформації 33

3.3. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги 39

ВИСНОВКИ 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Протягом усього періоду розвитку науки і культури йде процес накопичення інформації та знань, які фіксуються в документах. Кількість документів постійно збільшується. У сфері інформації діють закони прискорення розвитку науки, внаслідок чого постійно зростає потужність документно-інформаційного потоку, відбувається концентрація та розпорошення публікацій у періодичних виданнях, старіння інформації. Усе це призводить до серйозних труднощів у роботі з документами й інформацією, яку вони містять. У той же час значення інформації в житті людей постійно зростає.

Визначною рисою сучасної епохи є інформатизація всіх галузей людської діяльності. Інформаційні ресурси розглядаються як багатство, що не поступається за своїм значенням і потенційним ефектом природним ресурсам. Обсяг інформації різноманітного характеру в наш час настільки великий, що в деяких випадках простіше і дешевше заново провести дослідження, зробити винахід або навіть відкриття, ніж знайти відомості про нього в документах.

Зростаюча кількість потоків бібліографічної інформації, яка функціонує у суспільстві і в певних історичних умовах виконує свої специфічні функції, вимагає вирішення актуальної проблеми їх упорядкування, тобто побудови чіткої схеми класифікації.

Бібліографічні класифікаційні системи відіграють важливу роль в організації інформаційного середовища як в межах однієї країни, так і в світовому масштабі. Вони є механізмом систематизації документів, організації систематичних каталогів і картотек, тематичного пошуку інформації в бібліографічних базах, електронних масивах, бібліотечних каталогах.

Стан наукової розробки. Процес обробки документів здавна привертав увагу науковців: турбота про правильну організацію фондів та каталогів з метою наближення книги до населення знайшла відображення в роботах М.Рубакіна, Л. Хавкіної та інших вчених. Проблеми класифікації бібліографії в цілому, а також окремі поняття й визначення розглядали О. П. Коршунов, А.І. Барсук, М.Г. Вохришева, Г.М. Швецова-Водка та ін. Тематика висвітлюється у роботах науковців Вишневської І., Монгенштерна І.Г., Мосягіна В.В., Солов’яненко Д, Єлісіної О.Ю. та ін.

Об’єкт дослідження – дискусійні питання класифікації бібліографії.

Предмет дослідження – процес створення та розробки системи класифікацій бібліографії.

Метою даної курсової роботи є вивчення видів бібліографії та дослідження дискусійних питань щодо її класифікації.

Для досягнення цієї мети ставляться такі завдання:

- визначити сутність понять бібліографія та бібліографічна інформація;

- дослідити дискусійні питання щодо класифікації бібліографії;

- описати види бібліографії за різними ознаками;

- розкрити поняття електронна бібліографія, як особливийвид бібліографії.

Методи дослідження. Використовуються методи якісного та кількісного аналізу, елементи контент-аналізу. При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення.

Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про сутність бібліографії, її види, а такожрозкриваються дискусійні погляди щодо видової класифікації бібліографії.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Виды библиографии. Дискуссионность проблемы классификации библиографии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.