Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Поняття спеціалізованих пошукових служб. 7

1.1 Загальна характеристика спеціалізованих пошукових служб. 7

1.2 Тематичні напрямки спеціалізованих пошукових служб. 10

1.2.1. Пошук новин. 21

1.2.2. Пошук файлів. 23

1.3. Структура і принципи роботи спеціалізованих пошукових служб. 25

1.4. Удосконалення процедури пошуку. 28

Розділ ІІ. Спеціалізована пошукова служба «метелик». 31

2.1. Опис, та принцип роботи створеного сайту. 31

2.2. Структура створення пошукової служби. 35

Висновки. 48

Список використаної літератури 51

Вступ

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена значимістю спеціалізованих пошукових служб для пошуку та вивчення необхідних джерел інформації конкретної тематики в мережі Інтернет.

Гучний розвиток мережі Інтернет за останні роки в повній мірі зростив можливості досліджень, що потребують інформаційні ресурси для практичної і наукової роботи. Інтернет надає великим групам

Інтернет надає великим групам спеціалістів великі масиви текстових, графічних, мультимедійних документів. Та при цьому виникла гостра проблема: об'єм інформації в Мережі значно перевищує існуючі можливості по її належному опрацюванні.

В силу специфіки інформації, форм її надання і розміщення на веб-ресурсах, не всі існуючі інструменти пошуку в Інтернет забезпечують задоволення інформаційних потреб спеціалістів з вимагаючим рівнем якості. Гостро необхідні нові пошукові засоби і системи, які здатні забезпечити ефективний пошук інформації, необхідної спеціалістам для практичної і наукової роботи.

Засобом структурного збереження специфіки інформації її пошуку і надання споживачам є спеціалізовані пошукові служби.

Головним завданням пошуку є задоволення інформаційних потреб користувача. Для цього розробники спеціалізованих пошукових служб постійно удосконалюють принципи пошуку, розвивають його нові технології.

Дослідження теми опрацювання спеціалізованих пошукових служб сприяє вдосконаленню інформаційної діяльності.

Для майбутнього фахівця – документознавця інформаційних систем є дуже важливим вивчення сутності спеціалізованих пошукових служб.

Розробленість теми:

Дипломна робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему, веб-ресурсів Інтернету, досліджені спеціалізованих пошукових служб.

Серед опрацьованих джерел слід відмітити наукові роботи: Крейнака і Хебрейкіна, Беркгаута, Мозкової І., Левіна Д., які досліджували сутність, види, характеристику пошукових служб.

Основні принципи роботи спеціалізованих пошукових служб.

Серед опрацьованих джерел слід відмітити наукові роботи: Крейнаха і Хейбрейкена, Беркгаута, Мозкової І, Левіна Д, які досліджували сутність, види, характеристики пошукових служб.

Основні принципи роботи спеціалізованих пошукових служб, їх структуру розкрили - Самонович С., Леонтьєв В., Шапогоніков І.

Слід також відзначити роботи Коцюбинського А., Шейка В., Кузнєцова С., Закарена І., Глинського Я., які дослідили методи та особливості пошуку в Інтернеті.

Мета дипломної роботи визначається важливістю спеціалізованих пошукових служб в інформаційній діяльності.

Отже, дослідження сутності і принципів роботи соціалізованих пошукових служб та забезпечення ефективності пошуку з максимальним покриттям інформаційних ресурсів і є метою дипломної роботи.

Для досягнення поставленої мети в роботі розглядається достатньо широкий спектр завдань:

Завдання дипломної роботи:

1. виявити та проаналізувати літературу з теми дипломної роботи;

2. здійснити аналіз інформації з даної тематики в мережі Інтернет;

3. виявити веб-документи, що містять релевантну інформацію для спеціаліста з даної предметної області;

4. провести дослідження спеціалізованих пошукових служб;

5. охарактеризувати структуру і принципи роботи пошукових служб;

6. дослідити особливості пошуку інформації в Інтернеті;

7. здійснити пошук файлів;

8. дослідити пошук оперативної новильної інформації з допомогою спеціалізованих пошукових служб.

9. створити макет спеціалізованої пошукової служби

Об'єктом дослідження для даної дипломної роботи є пошукові служби а Інтернеті.

Предметом дослідження буде роль спеціалізованих пошукових служб у виявленні необхідних ресурсів інформації, пошуку спеціальної інформації.

Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом дипломної роботи. Для дослідження стану спеціалізованих пошукових служб, здійснення якісного пошуку, перспектив розвитку пошукових систем застосовано системно-діяльнісний підхід як загальнонауковий принцип дослідження. В основному робота написана з використанням інформаційного аналізу, загальнонаукових методів синтезу, абстрагування та узагальнення.

Теоретична та практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про сутність пошукових служб, методи роботи та принципи, проводяться дослідження та висновки щодо перспектив спеціалізованих пошукових служб. Крім того укладено список літератури за темою роботи.

Практична цінність полягає у набутті автором дипломної роботи практичних навичок і вмінь з інформаційного пошуку, аналітико синтетичного опрацювання літератури, узагальнення, виявлення релевантності літератури з даної теми.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Дипломна робота складається з двох розділів:

1. Поняття спеціалізованих пошукових служб.

2. Створення спеціалізованої пошукової служби

В першому розділі охарактеризовані основні тематичні напрямки спеціалізованих пошукових служб, здійснена характеристика пошуку новин і файлів з допомогою даного виду «пошуковиків». Наведені переваги і недоліки, визначені основні методи і принципи роботи, компонентно спеціалізованих пошукових служб.

В другому розділі розкривається поетапне створення спеціалізованої пошукової служби “Метелик”, та наведенні принципи її роботи.

Закрыть

Состояние и перспективы развития специализированных поисковых служб

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.