Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ДОКУМЕНТНИЙ ФОНД В ЦІЛОМУ.. 5

1.1. Поняття про документ, основна його характеристика. 5

1.2. Характеристика документного фонду як системи. 11

РОЗДІЛ 2. ФОНДИ ОБЛАСНИХ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК   17

2.1. Традиційні документи, що формують документний фонд. 17

2.2. Нетрадиційні документи які містяться в документному фонді 25

2.3. Документні фонди Рівненської державної обласної бібліотеки. 27

ВИСНОВКИ.. 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Актуальність теми обумовлена значущістю документного фонду України. Документ є основним елементом фондів бібліотек. У сукупності ці документи складають документний фонд країни. В сучасних умовах важко уявити будь - яку діяльність людини, яка б не потребувала документів. Архіви бібліотек мають найбільший документний фонд.

У формуванні документного фонду України велику роль відіграютьфонди обласних універсальних наукових бібліотек. Адже саме в цихструктурах знаходиться сама велика кількість документів. В той же часфонди обласних бібліотек не достатньо активно вивчаються документознавцями. А без її вивчення і постійного впорядкування, обновлення, документи бібліотечного фонду існувати не можуть.Оскільки кількість і зміст документів у фонді прямо впливають на число і склад абонентів обласних універсальних наукових бібліотек.

Розробленість теми. Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему. Серед опрацьованих джерел слід виділити таких відомих авторів, як Кушнаренко Н.М., Столяров Ю.Н., які досліджували сутність поняття документ та його традиційні і нетрадиційнівидання [10; 15]. Характеристику документного фонду як системи розглядав Столяров Ю.Н. [14].

Мета курсової роботи визначається важливістю документного фонду в обласних універсальних наукових бібліотеках. Отже, мета даної роботи полягає у вивченні сутності документа та його ролі у фондах бібліотек.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

Виявити та проаналізувати літературу з теми курсової роботи;

Дослідити фонди обласних універсальних наукових бібліотек, як складової документного фонду;

Розкрити поняттяпродокументякелементдокументного фонду;

Охарактеризувати традиційні і нетрадиційні документи;

Дослідити документні фонди Рівненської державної обласної бібліотеки.

Об'єктом дослідження для даної курсової роботи є документний фонд.

Предметом дослідження є роль фондів обласних універсальних наукових бібліотек як складової документного фонду.

Методи дослідження обумовлені об'єктом і предметом курсової

роботи. Для визначення фонду обласних універсальних наукових бібліотек, як складової документного фонду України використана велика кількість інформації та системний підхід до неї як загальнонауковий принцип дослідження. В основному робота написана з використанням методів якісного аналізу та принципу узагальнення.

При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу та узагальнення.

Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про сутність документного фонду ,поняття «документ» та його види.

Практична цінність полягає у набутті нами практичних навичок та вмінь в створенні фондів та управління ними, аналітико-синтетичного опрацювання літератури та узагальнення інформації.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Курсова робота складається з двох розділів:

1. Документний фонд в цілому.

2. Фонди обласних універсальних наукових бібліотек.

У першому розділі висвітлено сутність поняття документ та охарактеризовано документий фонд як система.

Другий розділ містить характеристику традиційних та нетрадиційних документів, а також в ньому висвітлені питання про фонди Рівненської державної обласної бібліотеки.

Вступ до курсової роботи формує її сприйняття, висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження і висвітлюють подальшу розробленість теми.

Закрыть

Фонды областных универсальных научных библиотек

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.