Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Сутність поняття “документ”. 6

Розділ. 2. Еволюція поняття “документ”. 8

2.1. Поняття “документ” у теорії документації Поля Отле. 8

2.2. Концепції поняття "документ" у документаційно-інформаційній науці 15

2.3. Трактування поняття “документ” сучасними документознавцями. 32

Розділ 3. Стандартизація – ефективний засіб упорядкування документної термінології 34

Висновки. 38

Список використаної літератури. 46

Вступ

Поняття “документ” є центральним, фундаментальним у понятійній системі документознавства. Воно відображає признаки реально існуючих предметів, слугуючи об’єктами практичної діяльності по створенню, збору, аналітико-синтетичній обробці, збереженню, пошуку, розповсюдженню та використанню документної інформації у суспільстві.

Це поняття широко використовується у всіх сферах суспільної діяльності. Майже в кожній галузі знання є одна або декілька версій його розуміння у відповідності з специфікою тих об’єктів, котрим надається статус документа [кушн,. Документов,19].

Термін “документ” використовується в багатьох галузях знань, де він трактується залежно від специфіки тих об’єктів, котрі ця галузь вивчає і котрим надає статус документа.

Найбільш загальним визнається визначення документа як “будь-якого матеріального об’єкта, яким можна скористатися для передачі інформації в суспільстві”.

Документ є головним об’єктом (чи одним з головних) вивчення в галузях так званого документально-комунікативного циклу. Багатьма вченими помічено схожість у проблемах досліджень документа в таких галузях, як: бібліографо-, бібілотеко-, книго-, архіво-, документознавство та наукова інформатика. Поняття “документ” представники цих галузей знань визначають майже однаково. Але щодо складових смислових аспектів цього поняття існують значні розбіжності поглядів.

Вивчення книжкової культури України у наш час обов’язково пов’язується з дослідженнями системи документальних комунікацій взагалі. Книга і документ розглядаються як основні елементи книжкової справи чи системи документальних комунікацій.

Співвідношення понять “документа” і “книга” постійно привертає увагу дослідників – вчених у галузі бібліографознавства і бібліотекознавства. Ця проблема виникала всякий раз, коли мова заходила про визначення об’єкта цих наукових дисциплін або об’єкта практичної діяльності – бібліографічної і бібліотечної справи. Тому тема роботи і сьогодні залишається актуальною та цікавою.

Незадоволеність розробленим у книгознавстві поняттям “книга”, його практична невідповідність реальним об'єктам бібліографічної і бібліотечної справи привели до заміни “книги” “документом” у характеристиках об’єктів бібліографії та бібліографічної справи. Поняття “документа” при цьому було взято з інформатики. Було ясно, що воно містить у собі книгу як один з різновидів документа.

Сутність документа можна зрозуміти, звернувшись до теорії комунікації, або, що теж саме, до теорії інформації. Вона застосовується завжди, коли досліджуваний об’єкт розглядається як елемент процесу комунікації, у якому від джерела до споживача передається інформація. Однак єдиної теорії комунікації немає. Її ідеї застосовуються ізольовано в різних науках (лінгвістиці, теорії масових комунікацій, інформатиці, соціальній психології і багатьох інших) у тих випадках, коли йдеться про передачу яких-небудь відомостей (сигналів, даних, інформації) від одного об’єкта до іншого.

З розвитком документознавства і введенням у терміносистему бібліотекознавства та бібліографознавства поняття “документ” постає питання про те, чи потрібно залишати в ужитку термін “книга”, і якщо так, то з яким значенням, з яким обсягом?

Існування різноманітних підходів до визначення поняття “книга” примушує звернути на них увагу і в документознавстві. Неможливо однозначно обрати якесь одне тлумачення, і тому документознавство повинне знайомити з різними підходами до визначення обсягу поняття “книга”.

Існує багатовікова традиція книгознавства, що розглядало книгу як головний об’єкт своїх наукових досліджень. Йшлося на про якийсь окремий вид документа. обмежений суто формальними ознаками. Книга як головна категорія книгознавства завжди привертала увагу науковців. Існує багато її визначень в такому розумінні. При цьому характеристика її змісту та функцій, як правило, дає змогу зарахувати до обсягу поняття “книга” найрізноманітніші явища, зокрема різні види документі за ознаками матеріальної форми та особливостей знакової системи передачі інформації. І навпаки, обмеження і знаковій чи матеріальній формі істотно звужують обсяг поняття “книга”, що не завжди відповідає історичному підходу до цього явища.

Головна мета роботи полягає у розгляді понять “документ” і “книга” в історичному аспекті, у дослідженні еволюції та стандартизації поняття “документ”.

Ця мета конкретизується у деяких завданнях:

- розглянути історичний розвиток поняття “документ”;

- висвітлити формування різних його значень;

- дати трактування поняття “документ” вченими, їхні концепції;

- розглянути поняття “документ” з погляду теорії соціальної комунікації;

- проаналізувати різні існуючі концепції і порівняння “книга” з поняттям “документ” у світлі теорії соціальних комунікацій;

- висвітлити питання стандартизації поняття “документ” в Україні, та етапи стандартизації документа взагалі.

Об’єктом дослідження роботи є документ.

В галузі документознавства, де об’єктом дослідження виступає також документ, активно формуються різні концепції документознавства – розширена ( Н. М. Кушнаренко ), спеціалізована (С.Г. Кулешов), інформаційна (М.С.Слободяник). Між представниками даних концепцій відбуваються гострі дискусії. Над цією проблемою працювалоі працює багато науковців Поль Отле, Воробьев Г.Г., Дембовська М., Ян Мушковські, А. Сускі, Є.А. Медведєва, Т.В. Муранівський, А. В. Соколов, Г. Г. Мерк улов, Г. Швецова-Водка та інші.

Закрыть

Эволюция и стандартизация понятия "документ"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.