План

1. Етапи розробки та особливості побудови моделей документного фонду.

2. Завдання розвитку документного фондознавства в Україні.

3. Зміст автоматизації комплектування документного фонду.

4. Зміст адміністративно-правової відповідальності працівників інформаційних установ та користувачів за збереження документного фонду.

5. Зміст інформаційного забезпечення управління документним фондом.

6. Зміст поняття «повноти» «ступінь повноти документного фонду».

7. Зміст процесу обробки документного фонду.

8. Зміст процесу розстановки документного фонду

9. Зміст технології перевірки документного фонду.

10. Класифікація документних фондів

11. Ознаки та властивості документного фонду.

12. Специфіка автоматизації управління документним фондом.

13. Сутність поняття «ядро» та «сфера» документного фонду.

14. Сутність процесу моделювання документного фонду та значення моделі документного фонду.

15. Суть концепції повноти документного фонду.

16. Теоретичні концепції формування документного фонду.

17. Технологічна структура циклу формування документного фонду.

1. Етапи розробки та особливості побудови моделей документного фонду.

Документний фонд може моделюватися за кількома моделями одночасно.

Основні етапи розробки:

1. Початковий етап моделювання. Тут здійснюється збір інформації що має відношення до документного фонду.

2. Обробка і аналіз інформації – визначення на її основі тенденції розвитку документного фонду.

3. Визначення оптимальних показників розвитку документного фонду,

4. Оформлення моделі у вигляді брошури, картотеки. На окремих листках у вигляді таблиці.

5. Обговорення і затвердження моделі документного фонду. Після затвердження модель документного фонду набуває статусу обов'язкового виконання, оскільки в ній відображається політика формування документного фонду

Найбільшим загальними чинниками, які враховують при складанні документного фонду є:

 • тип
 • види інформаційної установи
 • її завдання
 • категорії користувачів, які обслуговуються документним фондом,, їх потреби
 • перспективи розвитку інформаційної установи.

 • 2. Завдання розвитку документного фондознавства в Україні.

  Нові соціальні пріоритети розвитку суспільства визначають нові підходи у розвитку ДФ.

  Державна політика України у документно-інформаційній сфері передбачає створення сучасної технологічної національної інформаційної системи, забезпечити гарантований доступ громадян України до необхідних їм документів – інформаційних ресурсів для задоволення їх освітніх, культурних, фахових потреб.

  На сьогодні інформаційні ресурси порівнюються із енергетичними, продовольчими,

  Основним критерієм результативності формування ДФ стає їх доступність та вичерпне задоволення реальних та потенційних потреб суспільства в інформації.

  Основним завданням розвитку ДФ в Україні є:

  1. Підвищувати роль ДФ в соціально-економічному та культурному житті суспільства. ДФ розглядається як скарбниця світового культури і національно-духовної спадщини українського народу, що складає базу інституалізації та інформатизації суспільства.

  2. Створити в Україні Національний ДФ «Україніка», де відображаються всі документи про Україну.

  3. Розвивати ДФ – забезпечити міжвідомчу взаємодію у формуванні та використанні ДФ і на цій основі створити сукупний державний фонд України.

  4. Забезпечити повноту комплектування Національного ДФ і регіональних ДФ згідно їх профілю.

  5. Передбачити у регіонах, місцях компактного проживання окремих національних груп цілеспрямовано укомплектовані ДФ національними мовами.

  6. Поліпшити комплектування ДФ різних фондоутримувачів згідно їх профілю. За допомогою надання обов’язкового примірника документів, випуску цільових серій документів.

  7. Збільшити у ДФ обсяги документів на електронних носіях, створити в бібліотеках та інших установах фонди електронних документів, які б дозволяли обслуговувати користувачів дистанційно.

  8. Розробити єдину національну програму збереження ДФ.

  9. Розробляти та використовувати сучасні інформаційні технології для використання ДФ.

  10. Створити в Україні національну автоматизовану систему документно-інформаційних ресурсів, яка б дозволила інтегрувати документні ресурси всіх фондоутримувачів і на цій основі досягти нового якісного рівня задоволення інформаційних потреб користувачів.

  24. Розкрийте завдання та охарактеризуйте структуру управління документного фонду.

  Управління документним фондом - це процес регулювання величини складу, структури документного фонду, з метою забезпечення його відповідності завданням утримувача фонду і потребам користувачів.

  Управлінню підлягає сам документний фонд, усі його процеси формування, технологічний цикл формування документного фонду в цілому, дії працівників інформаційної установи в роботі з фондом.

  Управління документним фондом викликана об'єктивною необхідністю:

 • Змінами у зовнішньому середовищі( розвиток науки,, техніки економіки);
 • Розвиток і ускладнення інформаційних потреб користувачів;
 • Появою нових видів носіїв документної інформації, нових інформаційних технологій;
 • Під впливом внутрішніх перемін, що відбуваються безпосередньо в інформаційній установи.
 • Основні завдання управління:

  1. Забезпечити планомірний збалансований розвиток документного фонду

  2. Забезпечити відповідність фонду на рівні сучасних завдань фондоутримувача та інформаційних запитів користувачів

  3. Забезпечити якісний оптимальний та кількісний склад документного фонду.

  Процес управління документним фондом розглядається як організаційно-технологічна система, тому як і кожна система, даний процес має свою структуру.

  Структура управління документного фонду формує три підсистеми:

  - об'єкт управління

  - суб'єкт управління

  - інформаційні зв'язки між першими та другими підсистемою

  Об'єкт управління документних фондом - потік документів що циркулюють в процесі створення розвитку і використання документного фонду.

  Суб'єкт управління - персонал, працівники інформаційної установи, що формують документний фонд, забезпечують його розвиток.

  Інформаційні зв'язки в процесі управління виникають між об'єктом і суб'єктом і забезпечують їх необхідною інформацією, управлінські рішення, оцінка стану фонду. Рішення щодо його удосконалення, приймається на основі отриманої інформації від об'єкта і суб'єкта. Ці зв'язки є прямими і зворотніми.

  Так, наприклад, на вході системи управління фондом отримують інформацію із зовнішнього середовища (інформаційні потреби користувачів кількість користувачів). Також суб'єкт управління (персонал інформаційної установи) отримує інформацію на вході системи із зовнішнього середовища про стан ринку документів, можливість їх придбання. Він приймає управлінські рішення ідеї щодо вдосконалення фонду, здійснює коригування технологічного циклу формування документного фонду, з метою поліпшення його стану.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 18

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Документное фондоведение 3

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.