План

1. Поняття про документ. Основні вимоги до документів. 

2. Типові граматичні помилки в ділових паперах. 

3. Особливості стилю сучасного ділового письма. 

4. Типові лексичні помилки при укладанні тексту ділових паперів. 

5. Загальні вимоги до зовнішнього оформлення документів. 

6. Особливості офіційно-ділового стилю. 

7. Правопис слів з апострофом. 

8. Правопис слів з м'яким знаком. 

9. Правила літературної вимови в усному діловому мовленні 

10. Правопис прізвищ. 

1. Поняття про документ. Основні вимоги до документів.

Документ (ЗУ «Про інформацію») — матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. Документ (ділове укр. мовлення) — матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

Текст є основним реквізитом будь-якого документа. Текст професійного документа повинен відповідати таким вимогам: а) достовірність (викладені факти повинні відображати справжній стан речей); б) точність (не допускається подвійне тлумачення слів та виразів); в) повнота інформації (зміст документа має вичерпувати всі обставини справи); г) стислість (у тексті не повинно бути зайвих слів, смислових повторів, надмірно довгих міркувань, інформації не по суті справи); д) логічна послідовність (логічний взаємозв’язок частин тексту); ж) нормативність мовних засобів (відповідність нормам літературної мови); з) стандартизація тексту документа.

Текст документа може бути оформлено у вигляді: * власне тексту;* анкети (текст, що містить словесну або цифрову характеристику об’єкта за низкою ознак);* таблиці. Названі форми тексту в документі можуть поєднуватися. Текст поділяють на абзаци.


2. Типові граматичні помилки в ділових паперах.

Складаючи текст документа, важливо не тільки правильно підібрати слово, а і правильно використати форму слова (відмінок, рід, число, особу та ін.). Найчастіше граматичні помилки допускають у тих документах, текст яких складається творчо, на відносно низькому рівні стандартизованості.

Граматичні норми порушуються у способах поеднання слів. Офіційні назви посад, звань, професій — іменники чоловічого роду, тому в ділових паперах їх вживають. Залежні слова узгоджуються у формі чоловічого роду: старший викладач Ольга Петрівна. науковий співробітник Зоя Олександрівна. Коли після таких сполук стоїть дієслово, то воно узгоджується з прізвищем у формі жіночого роду — старший викладач Ольга Степанівна Петрук відповідала на запитання студентів.

Назви осіб за професією, посадою, званням утворюють паралельні форми чоловічого і жіночого роду (тракторист, трактористка, учитель, учителька).

Але основними, офіційними назвами посад, професій і звань служать іменники чоловічого роду — секретар, лаборант, диспетчер. В офіційних паперах не рекомендовано називати осіб за місцем проживания та їх професією: сельчани, городяни, заводчани, а вживаються: мешканці села, міста, робітники заводу.

У діловому мовленні можуть виникнути труднощі у використанні ступенів порівняння якісних прикметників. Треба пам’ятати, що у діловому мовленні частіше вживані так звані аналітичні форми: повний, більш повний, найбільш повний. Офіційні назви посад, шо є іменниками 2 відміни чоловічого роду переважно вживаються із закінченням — у в давальному відмінку (закінчення — ові переважно в художньому та розмовному стилях). Наприклад: директору, ректору, міністру (директорові, ректорові, міністрові у художньому та розмовному стилях).


3. Особливості стилю сучасного ділового письма.

Офіційно-діловий стиль - це мова ділових паперів, що використовуються в офіційному спілкуванні між установами, приватною особою й установою і регулюють їх ділові взаємини. Основне призначення стилю - регулювання офіційно-ділових стосунків. Головні ознаки офіційно-ділового стилю: наявність реквізитів, що мають певну черговість, однозначність формулювань, точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість висловлювання, наявність усталених мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень документів, широке вживання готових словесних конструкцій (у зв 'язку з, відповідно до, з метою, згідно з). Лексика стилю здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Залежно від того, яку саме галузь суспільного життя обслуговує офіційно-діловий стиль, він може містити суспільно-політичну, професійно-виробничу, науково-термінологічну лексику. Синтаксис стилю характеризується вживанням речень різної будови з прямим порядком слів; запроваджується поділ тексту на пункти, підпункти. Офіційно-діловий стиль реалізується в таких жанрах: закон, кодекс, устав, наказ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист, список, перелік, накладна тощо.


4. Типові лексичні помилки при укладанні тексту ділових паперів.

Укладачі ділових документів часто припускаються помилок, повязаних із незнанням лексичних особливостей мови. Неправильне використання слів і термінів є однією з поширених лексичних помилок. Необхідно вміти підібрати правильний термін, тому що окремі терміни і професійні жаргонні слова бувають зрозумілі лише особам певної професії, тому потрібним є обовязкове розшифрування їх у тексті. Прагнення надати словам великої значущості виливається у „термінологічну гру, що призводить до таких помилок, як розщеплення присудка. Наприклад: Неправильно -Здійснювати преміювання Правильно -Преміювати

Недоречне або невиправдане вживання іноземних слів також являє собою лексичну помилку. Часто в ділове мовлення потрапляють іноземні слова, що мають український відповідник. Наприклад:Неправильно – Репрезентувати Правильно -Представити

Вживання іноземних слів повинно бути зумовлене трьома тісно повязаними між собою обставинами: необхідністю, доречністю і точністю слововживання. Через незнання, неуважність або недбалість укладачі ділових документів припускаються мовних помилок, повязаних з незнанням значень слів або з уживанням слів, незакріплених традиціями.


5. Загальні вимоги до зовнішнього оформлення документів.

Організаційно-розпорядчі документи оформляють на папері формату А4 та А5. Для зручності з обох боків сторінки залишають вільні поля: ліве — 35 мм; праве — не менше 8 мм; верхнє — 20 мм; нижнє (для формату А4) — 19 мм; (для формату А5) — 16 мм. На бланку друкується тільки перша сторінка документа, а наступні — на чистих аркушах паперу. Якщо текст документа займає більше однієї сторінки, то на другу сторінку не можна переносити один підпис, на ній має бути не менше двох рядків тексту.

У документах, оформлених на двох і більше аркушах паперу, нумерація сторінок починається з другої.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Документоведение 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.