ПЛАН

ДОГОВОРИ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

ДОГОВІР ПРО ПАЙОВИЙ ВНЕСОК

ДОГОВІР це документ, в якому зафіксовано угоду між сто­ронами про взаємодію (взаємне зобов'язання) й належним чином оформлено.

Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники, підприємства, організації, установи, фірми.

Договори укладаються з урахуванням інтересів сторін і відповідно до чинного законодавства. Проект договору готує сторона-ініціатор (друга сторона може підготувати свій варіант проекту). В разі потре­би залучають юриста.

Договір — це юридичний документ, тому, формулюючи його умови, необхідно уникати двозначності, нечіткості.

Розрізняють: договори з господарської діяльності підприємств; трудові договори.


ДОГОВОРИ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Договір із господарської діяльностіце службовий документ, в якому фіксують угоду між сторонами про встановлення ділових відносин, пов'язаних із господарською діяльністю, й який регулює ці відносини. Такі договори між підприємствами належать до найважливіших засобів міжвиробничих зв'язків у нових умовах господа­рювання й розвитку ринкових відносин.

Найпоширенішими договорами між підприємствами, організаціями, установами, фірмами є договори про постачання, оренду, спільну діяльність, підряд.

Договори з господарської діяльності оформляють на загальних, трафаретних (нечасто) бланках або на чистих аркушах паперу фор­мату А4. Якщо договір складено на кількох сторінках (аркушах), то їх нумерують і кількість сторінок (аркушів) зазначають у тексті документа.

РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

1 — назва виду документа (ДОГОВ І Р);

2 — дата (проставляють дату підписання договору);

3 — індекс;

4 — місце складання чи видання;

5 — заголовок до тексту (про що договір);

6 — текст.

Зразок договору про розрахунково-касове обслуговування

ДОГОВІР

«19» січня 2000 р. Київ №12/02

Про розрахунково-касове обслуговування

Акціонерний банк «Зеро» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 93172429), що далі називатиметься «Банк», в особі управителя Софійським відділенням Київсько­го регіонального управління Осадчука Федора Мики­товича, який діє на підставі доручення № 17 від «15» січня 2000 р., з однієї сторони, і товариство з обмеженою відповідальністю «Козак» (зареєстровано Виконавчим комітетом Старокиївської районної Ради народних депутатів м. Києва 14 січня 1995 року, сві­доцтво № 67341298 «Про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34241922), що далі називатиметься «Клієнт», в особі генерального директора Хоменко Віри Василів­ни, яка діє на підставі Статуту товариства, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1 Клієнт зобов'язується зберігати свої кошти на рахунку, відкритому для нього Банком, а Банк зо­бов'язується здійснювати розрахунково-касове обслу­говування Клієнта в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством.

2. Зобов'язання Банку

2.1 Відкрити Клієнтові розрахунковий рахунок за умови подання ним усіх документів, передбачених законодавчими актами України (відповідальність за достовірність наданих документів несе Клієнт).

2.2 Здійснювати за дорученням Клієнта розра­хункові й касові операції в національній валюті Ук­раїни на відкритому розрахунковому рахунку в тер­міни та в порядку, що визначені чинним законодав­ством.

2.3 Видавати представникові Клієнта виписки про проходження коштів на відкритому в Банку рахун­ку та документи, які до них додаються й на підставі яких зроблено записи, наступного дня після прове­дення операції.

2.4 Зберігати банківську таємницю щодо діяль­ності Клієнта.

2.5 Переказати залишок коштів, що має на сво­єму рахунку Клієнт, на рахунок, указаний Клієнтом, не пізніше ніж за 10 (десять) діб після розірвання цього договору.

3. Обов'язки клієнта

3.1 Оформляти розрахункові документи відповід­но до вимог нормативних документів про безготівкові розрахунки та інших указівок Національного банку України. Операція на розрахунковому рахунку вважа­ється здійсненою, якщо протягом 15 (п'ятнадцяти) діб із моменту її проведення від Клієнтові не наді­йшла претензійна заява.

3.2 Сплатити вартість відкриття рахунку та вартості послуг, наданих Клієнту за його доручен­ням, згідно з прейскурантом, затвердженим Банком.

3.3 Надавати Банкові касові заявки за 70 (сімде­сят) діб до початку планованого кварталу. Якщо заявку не подано в установлений термін, тоді утримуєть­ся неустойка в розмірі 5 % (п'яти процентів) від виданих за квартал за грошовими чеками сум готівки. Без касової заявки готівка не видається.

3.4 Закрити свої розрахункові (поточні) рахун­ки в інших банках і переказати залишки коштів на рахунок, відкритий у Банку. В разі ненадання протя­гом 40 (сорока) діб від дня підписання цього дого­вору довідки про закриття рахунку Банк має право розірвати цей договір.

3.5 Протягом 7 (семи) діб сповістити Банк про зміну свого місцезнаходження та внесені зміни в установчі документи. Негайно повідомляти Банк про зміни в складі осіб, які мають право підписувати платіжні документи, та відповідальних за роботу з готівкою.

4. Права банку

4.1 Банк має право:

4.1.1 Здійснювати безакцептне стягнення фік­тивних коштів із рахунку Клієнта. Фіктивними вважа­ються кошти, внесені на рахунок Клієнта на підставі недійсних банківських авізо та чеків із лімітованих чекових книжок.

4.1.2 Контролювати відповідність оформлення платіжних документів вимогам нормативних документів про безготівкові розрахунки, одержання готівки на зарплату, господарські витрати; лімітувати касову готівку згідно з чинним законодавством та наданими касовими заявками.

4.1.3 Перевіряти дотримання Клієнтом платіжної та касової дисципліни; в разі виявлення порушень — вживати заходів, передбачених законодавством, у то­му числі — блокувати проведення операцій на рахунку.

5. Оплата за касове та розрахункове обслуговування

5.1 Розмір оплати за касове обслуговування становить:

5.1.1 Два проценти від сум готівки, що прово­дяться готівковими чеками.

5.1.2 Один процент від сум, що вносяться го­тівкою на розрахунковий рахунок.

5.2 Розмір оплати за розрахункове обслуговуван­ня становить:

5.2.1 Еквівалент 20 (двадцяти) ум. од. на квар­тал, якщо середньодобовий залишок на рахунку за квар­тал не перевищує суми, еквівалентної 100 (ста) ум. од.

5.2.2 Еквівалент 5 (п'яти) ум. од. на квартал, якщо середньодобовий залишок на рахунку за квартал більший від суми, еквівалентної 100 (ста) ум. од., але менший ніж 1000 (одна тисяча) ум. од.

5.2.3 Розрахункове обслуговування не оплачуєть­ся, якщо середньодобовий залишок на рахунку за квар­тал перевищує суму, еквівалентну 1000 (одній тися­чі) ум. од., але менший ніж 5000 (п'ять тисяч) ум. од.

5.2.4 Розрахункове обслуговування не опла­чується, а Банк щоквартально виплачує Клієнтові 6 (шість) процентів річних від середньодобового за­лишку за квартал, якщо середньодобовий залишок на рахунку за квартал перевищує суму, еквівалентну 5000 (п'яти тисячам) ум. од., але меншу ніж 10 000 (десять тисяч) ум. од.

5.2.5 Розрахункове обслуговування не оплачу­ється, а Банк щоквартально виплачує Клієнтові 15 (п'ятнадцять) процентів річних від середньодобо­вого залишку за квартал, якщо середньодобовий зали­шок на рахунку за квартал перевищує суму, еквіва­лентну 10 000 (десяти тисячам) ум. од.

5.3 Оплата розрахункового обслуговування та нарахування процентів за залишок коштів на розра­хунковому рахунку здійснюються до 10 числа першого місяця календарного кварталу, що оформляється спи­санням (нарахуванням) Банком зазначених коштів із рахунку (на рахунок) Клієнта меморіальним ордером.

6. Порядок розірвання договору

6.1 Кожна зі сторін має право розірвати дого­вір, попередивши про це іншу сторону за 30 (трид­цять) діб.

6.2 Банк має право розірвати договір, якщо про­тягом кварталу на рахунку Клієнта операції не здій­снювалися .

6.3 Протягом 10 (десяти) діб від моменту ро­зірвання договору Банк зобов'язаний закрити рахунок і переказати залишок коштів на рахунок, указаний Клієнтом.

6.4 Якщо договір розривається з ініціативи Клієнта, то з нього утримується плата за розрахун­ково-касове обслуговування в розмірі, передбаченому в п.5.1 цього договору, без виплати процентів за залишок коштів на рахунку.

6.5 Після закриття рахунку Клієнт має право знову відкрити рахунок, якщо подасть заяву й спла­тить вартість відкриття.

7. Інші умови договору

7.1 Банк може встановлювати Клієнтові ліміт кредитування за платіжним обігом укладенням кредит­ного договору.

7.2 Цей договір набирає чинності з моменту підписання. Термін його дії не обмежений. Зміни та доповнення вносяться за домовленістю сторін.

7.3 Всі суперечки з приводу цього договору між Банком та Клієнтом, що не врегульовані шляхом двосторонніх переговорів, розглядаються Арбітражним судом України.

7.4 Цей договір складено на шести аркушах у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

«БАНК» «КЛІЄНТ»

Акціонерний банк «Зеро» Товариство з обмеженою

вул. Садова, 9, відповідальністю

м. Київ, 02021. «Козак»

Субкоррах № 121730 вул. Шляхова, 4,

у КРУ АБ «Зеро» м. Києва, м. Київ, 02018

МФО 302170

Генеральний

Управитель (підпис) Ф.М.Осадчук директор (підпис) В.В.Хоменко

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 9

Бесплатная работа

Закрыть

Договоры

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.