Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 62

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 4

Розділ 1. Теоретичні засади маркетингової діяльності інформаційних установ 8

1.1. Понятійний апарат з теми дослідження 8

1.2. Поняття інформаційної системи та мережі 14

1.3. Бібліотечний маркетинг як один із напрямків реалізації маркетингової діяльності інформаційних установ 18

Розділ 2. Напрямки організації маркетингової діяльності бібліотечних установ в Україні 24

2.1. Зміст і специфіка бібліотечного маркетингу 24

2.2. Напрямки маркетингової діяльності бібліотеки навчального закладу 37

2.3. Cуть, значення та етапи планування бібліотечної діяльності 38

Висновки 54

Список використаної літератури та неопублікованих документів 57

Додатки

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Необхідність активного використання маркетингу в діяльності вітчизняних інформаційних установ набула особливої актуальності під впливом таких факторів, як загострення конкуренції в сфері надання інформаційних послуг, інтернаціоналізація економічних процесів, що супроводжується проникненням в Україну іноземних інвестицій, тенденцією щодо розширення продуктового ряду, яка зростає з розвитком українського фінансового ринку та його входженням у світову інформаційну систему, розвиток інформаційних технологій і комунікаційних засобів на базі сучасної техніки.

Особливо важливого значення в умовах створення та реформування інформаційних установ приділяють маркетинговим комунікаціям.

Стан наукової розробки. Фундаментальні дослідження сутності інформаційних установ, маркетингових комунікацій та їх ефективності викладені у наукових працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: С. Моріарті, Дж. Бернет, Б. Блек, У. Уеллс, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Д. Джоббер, А. Дейян, Л. Ротшильд, Дж. Р. Еванс, Б. Берман, Є. Діхтль, Пітер Р. Діксон, Е. Ромат, Т. Лук’янець, Г. Багієв, О. Голубкова, Є. Голубков, В. Хруцький, Т. Примак, І. Коренева, Т. Сахарова, Ф. Панкратов, A. Матанцев, Г. Почепцов, В. Музикант, С. Гаркавенко.

Однак незважаючи на досягнуті результати, питання маркетингових комунікацій та їх вплив на результати діяльності інформаційних установ ще розкриті недостатньо та потребують проведення теоретичних досліджень у даному напрямі. Аналіз впровадження маркетингової діяльності вітчизняними установами дає підставу стверджувати, що у більшості інформаційних установах України не повною мірою використовується сучасний науковий підхід при організації маркетингової комунікаційної діяльності та майже не проводяться маркетингові дослідження з метою аналізу її ефективності.

Вищезазначене обумовлює необхідність зосередження уваги в науковому дослідженні на проблемах формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій інформаційних установ.

Метою дипломної роботи є дослідження напрямків організації маркетингової діяльності інформаційних установ України на сучасному етапі.

Для реалізації поставленої мети дослідження було визначено наступні завдання:

– розкрити понятійний апарат з теми дослідження;

– визначити напрямки реалізації маркетингової діяльності інформаційних установ в Україні;

– узагальнити інструменти маркетингових комунікацій і проаналізувати особливості використання їх комплексу в бібліотечних установах України;

– визначити сутність ефективності комплексу маркетингових комунікацій інформаційних установ;

– дослідити зміст та специфіку бібліотечного маркетингу;

– дослідити вплив комплексу маркетингових комунікацій на підвищення іміджу та показників діяльності інформаційних установ України;

– удосконалити методику оцінки ефективності комплексу маркетингових комунікацій українських інформаційних установ;

– обґрунтувати необхідність використання вітчизняними комерційними інформаційними установами в своїй діяльності концепції маркетингу взаємовідносин.

Об’єктом дослідження є маркетингова діяльність інформаційних установ України.

Предметом дослідження є методологічні, методичні та практичні аспекти формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій інформаційних установ.

Методологічна база дослідження. У ході дослідження використано загальнонаукові методи пізнання об’єктивної природи економічних явищ і процесів, що обумовлюють маркетингову комунікаційну діяльність, а саме: діалектичний метод пізнання з використанням формальної логіки та методології системного підходу – при здійсненні теоретичного дослідження комплексу маркетингових комунікацій та шляхів підвищення його ефективності; метод структурно-логічного аналізу – при побудові логіки та структури роботи; методи аналізу даних – при дослідженні практики застосування маркетингу вітчизняними інформаційними установами; методи кількісного та якісного аналізу, індукції та дедукції – при дослідженні різних видів забезпечення маркетингової комунікаційної діяльності установ; метод маркетингових досліджень, а саме опитування – при дослідженні організаційного, інформаційно-аналітичного, фінансового та методичного забезпечення комплексу маркетингової комунікаційної діяльності в інформаційних установах та оцінки шляхів підвищення його ефективності.

Методологічною, теоретичною та інформаційною основою роботи є наукові праці провідних вітчизняних і закордонних учених у галузі маркетингу, бібліотечної та банківської справи, менеджменту. Правове поле роботи забезпечили законодавчі нормативні документи з питань регулювання інформаційної діяльності, офіційні документи, статистичні дані інформаційних установ України, їхні статутні та програмні документи.

Наукова та практична значущість роботи полягає в розробці та удосконаленні теоретичних, методичних і практичних положень щодо впровадження маркетингу в діяльності інформаційних установ, формування ефективного комплексу маркетингових комунікацій в системі управління діяльністю вітчизняних інформаційних установ.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у тому, що результати роботи спрямовані на поглиблення знань щодо маркетингової діяльності інформаційних установ в Україні, зокрема дослідження специфіки маркетингової діяльності бібліотек.

Висновки й рекомендації, що містяться у дипломній роботі, можуть бути використані вченими, керівниками інформаційних установ, що займаються маркетинговою діяльністю. Теоретичні положення можуть сприяти удосконаленню навчального процесу при викладанні курсів документознавства та інформаційної діяльності, інформатики, менеджменту, маркетингу й інших галузевих навчальних дисциплін, а також при підготовці відповідних навчальних видань.

Обґрунтування дипломної роботи зумовлена метою та завданнями дослідження і складається із вступу, двох розділів, трьох підрозділів, висновків (обсяг 2 с.), списку використаних джерел та неопублікованих документів. Повний обсяг дипломної роботи − 60 сторінки машинописного тексту, з них список використаних джерел складає три сторінки (30 джерел).

Закрыть

Маркетинговая деятельность информационных учреждений в Украине - направления реализации

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.