Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 80

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Список скорочень слів та словосполучень. 3

Вступ. 4

Розділ 1. Інформаційне обслуговування як провідний напрям діяльності інформаційних установ. 7

1.1. Зміст і завдання інформаційного обслуговування. 7

1.2. Сервісний підхід до інформаційного обслуговування. 11

Розділ 2. Інформаційні продукти та послуги сучасних інформаційних установ. 17

2.1. Інформаційні потреби як джерело виникнення інформаційних продуктів і послуг  17

2.2. Види сучасних інформаційних продуктів та послуг: загальна характеристика  22

2.3. Електронні послуги бібліотек. 32

Розділ 3. Інформаційне обслуговування користувачів в бібліотеці Рівненського державного гуманітарного університету. 46

3.1. Інформаційні потреби користувачів бібліотеки РДГУ.. 46

3.2. Інформаційні продукти та послуги в бібліотеці Рівненського державного гуманітарного університету. 51

Висновки. 61

Список використаної літератури та неопублікованих документів. 65

Додатки. 72

Вступ

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що у сучасних умовах відбувається трансформація діяльності інформаційних установ різних типів під впливом динамічних змін у соціально-політичній, економічній та іншій сферах. Зростає значимість соціальної інформації як найважливішого ресурсу цивілізації, який не вичерпується, як інші ресурси, і швидко розповсюджується. Найбільш істотні соціальні зміни в останні десятиліття відбуваютьсяв галузі нових суспільних відносин. На протязі найближчих років прогнозується неухильне зростання питомої ваги інформаційних ресурсів (ІР) в усіх видах економічної та наукової діяльності.

Задовольняти потреби споживачів в інформації покликані інформаційні установи різних типів, через інформаційне обслуговування. Ці установи є посередниками між безперервним потоком інформації, яка генерується в світі, та її споживачами в наукових установах, учбових закладах, на підприємствах, фірмах тощо. Інформаційні установи на основі аналізу інформаційних запитів формують перелік необхідних споживачу інформаційних продуктів та надають відповідні інформаційні послуги. Тобто платформою інформаційного обслуговування в інформаційні установі євся сукупність її інформаційних продуктів та послуг.

Сучасний етап діяльності інформаційних установ характеризується поступовим переходом до глобального телекомунікаційного середовища існування та обігу інформації. Відбувається широке залучення засобів електронно-обчислювальної техніки у практику інформаційної діяльності, запровадженняавтоматизованих інформаційних систем і технологій. Ці тенденції вимагають формуванняякісно нових підходів до організації інформаційної діяльності установ різних типів. Виникає необхідність постійного коригування переліку інформаційних продуктів та послуг, що обумовило актуальність теми дипломної роботи.

Стан наукової розробленості теми:

В цілому, тема є достатньо розробленою. Основні теоретичні положення, які стосуються теми даного наукового дослідження, викладені у працях Д.І. Блюменау [10], М.Я. Дворкіної [24-26], В.В.Брєжнєвої [13].Зокрема, у публікації Д.І. Блюменау робиться акцент на розкритті поняття “інформація” та висвітленні такі інформаційні послуги, як вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ), диференційоване забезпечення керівників (ДЗК), Дні інформації та деякі інші [10]. Праці М.Я. Дворкіної представляють нові підходи до організації інформаційного обслуговування через впровадження інформаційних продуктів та послуг, що продиктовані вимогами часу [25]. В них розробляється теорія інформаційного обслуговування, яка характеризується як цілісна система і як діяльність по задоволенню інформаційних потреб споживачів шляхом надання інформаційних послуг. М.Я. Дворкіна подає характеристику терміносистеми інформаційного обслуговування, його навігаційно-пошукових можливостей та просторово-часових параметрів [24]. В.В. Брєжнєва розглядає інформацію як продукт, а інформаційне обслуговування як вид сервісу [ 13].

Метою дипломної роботи є аналіз організації та змісту інформаційного обслуговування споживачів в контексті створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг в інформаційних установах на сучасному етапі. Поставлена мета наукового дослідження обумовила вирішення таких основних завдань:

- визначення сутності та характерних рис інформаційного обслуговування як провідного сервісу сучасності;

- аналіз основних видів інформаційного обслуговування споживачів та інформаційних продуктів, які є його засобами;

- характеристика основних форм та методів вищеозначеного процесу, які використовуються інформаційними установами в сучасних умовах;

- виявлення на основі опрацювання літератури сучасних тенденцій функціонування системи інформаційного обслуговування споживачів.

Об’єктом дослідження є інформаційне обслуговування як напрямок діяльності сучасних інформаційних установ.

Предметом дослідження є інформаційні продукти та послуги як засіб інформаційного обслуговування споживачів в інформаційних установах.

Методологічна база дослідження: для визначення особливостей інформаційного обслуговування користувачів застосовано системно-діяльний підхід, як загальнонауковий принцип дослідження. В основному робота написана з використанням методів якісного та кількісного аналізу. При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу та узагальнення.

Теоретична та практична цінність роботи полягає в узагальненні відомостей про зміст інформаційного обслуговування споживачів в інформаційних установах, виявленні сучасних тенденцій організації даного процесу інформаційної діяльності.

Структура роботи. Робота складається з вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, вказано його мету, об’єкт, предмет, завдання.

Основна частина включає три розділи, кожен з яких, в свою чергу, ділиться на підрозділи. В першому розділі розкривається суть поняття «інформаційне обслуговування», обґрунтовується сервісний підхід до інформаційного обслуговування, що набув популярності в останні роки. В другому розділі описуються основні види інформаційних продуктів та послуг, досліджуються джерела їх виникнення. В третьому розділі досліджуються інформаційні продукти та послуги бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету

Висновки подають короткий підсумок по кожному розділу дипломної роботи, існуючі проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Закрыть

Информационные продукты и услуги информационных учреждений, на примере библиотеки РГГУ

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.