Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 91

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ. 4

ВСТУП.. 5

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ    9

1.1 Поняття електронного документа. 9

1.2 Електронні документи в системі електронного діловодства. 19

1.3 Характеристика системи електронного управління електронними документами  31

РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ РІВНЕНСЬКОЮ МИТНИЦЕЮ... 38

2.1 Короткі відомості про діяльність Рівненської митниці 38

2.2 Аналіз організаційного та інформаційного забезпечення відділу статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці 43

2.2.1 Короткі відомості про відділ статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці 44

2.2.2 Документи і відомості 46

2.2.3 Основні етапи отримання інформації, що призначена для проведення аналізу  47

2.3 Технологія використання електронних документів працівниками відділу статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці 49

2.3.1 Короткі відомості про спеціалізоване програмне забезпечення, яке використовується працівниками відділу. 50

2.3.2 Технологія використання електронних вантажних митних декларацій  56

2.3.3 Технологія використання електронних документів розпорядчого впливу  61

2.3.4 Використання електронних документів в процесі обміну інформацією в межах користувачів електронної автоматизованої інформаційної системи та її зовнішніх користувачів. 64

2.3.5 Строки зберігання електронних документів. 66

2.3.6 Комплексна система захисту електронних документів. 67

2.4 Проблемні аспекти та напрями вдосконалення використання електронних документів працівниками Рівненської митниці в процесі виконання функціональних обов’язків  72

ВИСНОВКИ.. 79

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ  86

ВСТУП

Актуальність теми. Електронний документообіг – високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи фірми, установ та організацій.

Сьогодні кожній установі необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити часові витрати на розв'язання задач, не пов'язаних з обслуговуванням громадян. Відсутність необхідності вручну розмножувати документи, відстежувати переміщення паперових документів всередині організації, контролювати порядок передачі конфіденційної інформації істотним образом знижує трудовитрати діловодів. Наскрізний автоматичний контроль виконання на всіх етапах роботи з документами кардинально підвищує якість роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш прогнозованими і керованими.

Спільне використання систем електронного діловодства і сховищ інформації дозволяє систематизувати і поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз і складання звітів. Для пошуку прихованих закономірностей у великих масивах даних можна приймати більш ефективні рішення і дії, що базується на відповідних технологіях діставання інформації з даних (data mining techniques). Усе це можливо тільки в системі управління, побудованій на основі електронного документообігу. Інформаційні безпаперові технології полегшують процес управління знаннями. Вони створюють основу рішень, що забезпечують автоматизований і централізований обмін знаннями і дістають лише необхідну інформацію з усіх доступних джерел.

Системи електронного діловодства і документообігу можуть сприяти створенню нової організаційної культури в фірмі, зробивши роботу працівників більш легкою, цікавою і значимою. Інформаційні технології дозволяють працювати не тільки над виконанням внутрішньовідомчих задач, але і спільними зусиллями вирішувати більш широкий спектр проблем.

Розробленість теми. Магістерська робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему.

Значний внесок в теорію електронного документообігу зробивП. Марченко, який в своїх працях аналізує основні напрями діяльності фірми для вдосконалення системи електронного документообігу [49]. Дослідження щодо основних переваг електронних документів проводив Г. Перехрест [59].

Також існує ряд вчених, які велику увагу приділяють впровадженню електронних документів в організації – це П. Марченко та О. Захаров [40]., що розробляють підходи до впровадження системи електронного документообігу, розробляють методи та досліджують їх застосування на практиці.

Питання інформатизації митної справи вже ставали предметом розгляду в низці наукових публікацій як фахівців-практиків, так і науковців, зокремаЄ. Додіна [35], Б. Кормича [42], П. Пашко [58, 52–53] та інших. Більшість робіт спрямована на аналіз сучасного стану і перспектив розвитку безпосередньо електронних систем митних органів. Однак, визнаним є факт, що інформатизація діяльності адміністрації носить глобальний характер і має на меті зміну всії системи забезпечення діяльності органів державної влади. І саме на цьому аспекті доцільно акцентувати увагу.

Мета магістерської роботи полягає у вивченні теоретичних питань та практичних особливостей використанняелектронних документів працівниками відділу статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці.

Для досягнення мети магістерської роботи були поставлені такі завдання:

- розкрити сутність основних понять «електронний документ», «електронний документообіг»;

- виконати аналіз нормативно-правової бази України щодо застосування електронних документів в діяльності організацій;

- визначити роль і місце електронних документів в системі сучасного менеджменту (управління);

- коротко охарактеризувати досліджуваний об’єкт;

- ознайомитись із документами і відомостями, які використовуються при формуванні митної статистики працівниками відділу статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці;

- описати основні етапи отримання інформації, що призначена для проведення аналізу працівниками відділу статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці;

- ознайомитися із технологією використання електронних документів працівниками відділу статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці;

- визначити проблемні аспекти та напрями вдосконалення використання електронних документів працівниками Рівненської митниці в процесі виконання функціональних обов’язків.

Об’єктом дослідження магістерської роботи є документаційне забезпечення управління електронними документами.

Базою дослідження магістерської роботи обрано відділ статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці (з митними постами „Здолбунів” та „Рівне-аеропорт”), яка створена Наказом ДМСУ № 73 від 08.04.1992 року „Про створення митних установ”.

Зоною діяльності Рівненської митниці є Рівненська область.

Предметом дослідження є практичне використання працівниками електронних документів у документаційному забезпеченні відділу статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці.

Методи дослідження обумовлені об’єктом і предметом магістерської роботи. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети застосовано комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи прямого структурного аналізу

Методологічною базою проведеного дослідження є системний аналіз (системний підхід) до розгляду основних понять за темою роботи: „електронний документ”, „електронний цифровий підпис”, „оригінал електронного документа”, „електронний документообіг ”.

При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення.

Апробація результатів наукового дослідження здійснювалась шляхом виступу з доповідю на тему „Роль електронних документів в культурі документаційного забезпечення управління” на звітній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу та студентів РДГУ та публікації тез доповіді у збірці «Документно-інформаційні ресурси : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників і студентів, кафедри документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету»(Див. список публікацій) [36].

Теоретична цінність магістерської роботи полягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про сутність електронних документів, електронного цифрового підпису, системи електронного діловодства в документаційному забезпеченні управління.

Практична цінність роботи полягає в аналізі та узагальненні інформації щодо досвіду роботи, пов’язаної з використанням електронних документів в практиці управління державної установи (Рівненської митниці).

Структура магістерської роботи. Робота складається із вступу, основної частини, яка поділяється на два розділи, а також висновків, списку використаної літератури і додатків. У першому розділі описано роль електронних документів в управлінні організацією. У другому охарактеризовано проведене дослідження та узагальнено інформацію щодо технології використання електронних документів в практичній діяльності працівників відділу статистики, контролю і аналізу Рівненської митниці. Використовуючи одержану в процесі дослідження інформацію, розроблено напрями вдосконалення використання електронних документів працівниками Державної митної служби України.

Закрыть

Электронные документы в документационном обеспечении управления (на примере Ровенской таможни)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.