Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 91

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АРХІВНОГО ФОНДУ 7

1.1. Нормативно-правове поле формування та функціонування архівних установ 7

1.2. Сутність понять документ та архівний документ та їх співвідношення 15

1.3. Класифікація архівних документів 20

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 34

2.1. Основні принципи і критерії організації архівних документів 34

2.2. Організація документів у межах НАФ та на рівні архівів 36

2.2.1. Організація архівних документів на міжархівному рівні 36

2.2.2. Організація документів на рівні архіву. Архівні фонди і процес фондування 40

2.2.3. Організація документів на рівні фонду 47

2.2.4. Поняття архівної справи. Організація архівних документів на рівні справи 53

РОЗДІЛ 3. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ 57

3.1. Особливості організації архівної справи в зарубіжних країнах 57

3.2. Світовий досвід функціонування електронних архівів як результату інформатизації архівної справи 69

3.3. Визначення європейських стандартів у сфері архівної справи і діловодства 74

ВИСНОВКИ 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Повноцінний розвиток будь-якої галузі життєдіяльності суспільства в окремо взятій країні неможливий без вивчення і запозичення зовнішнього досвіду. Переосмислення і використання кращих його зразків сприяє вдосконаленню її внутрішніх систем та оптимізації процесів, які в них відбуваються. Архівна справа у даному випадку не є винятком. Будучи за своєю природою доволі консервативною сферою людської діяльності вона все ж таки залишається відкритою для зовнішніх впливів і чинників.

Нині архівна справа перебуває в центрі суспільно-політичного і культурного життя, активізується вивчення її історії та розвитку у світі, зокрема в країнах Східної та Західної Європи, в скандинавських країнах, Франції, Великобританії, Німеччині, США, Канаді.

Історія архівної справи в Україні невіддільна від світової історії зародження і розвитку зарубіжних архівів, формування іноземних архівних систем, генези світової архівознавчої думки. Архівна справа в Україні в контексті світової архівної системи заслуговує дослідницького зацікавлення. Вивчення конкретних умов розвитку архівної галузі дає змогу здійснити порівняльний аналіз еволюції архівів різних епох та історико-географічних регіонів.

Активний розвиток національних архівних систем упродовж другої половини ХХ ст., спричинений, з одного боку, посиленням уваги держави й суспільства до архівів як інститутів суспільної пам’яті й скарбниць культурної спадщини, а з іншого, зростанням потреб споживачів у ретроспективній інформації, інтеграція цих систем у глобальний цивілізаційний простір, уніфікація підходів до організації архівної справи в різних країнах підтверджує правильність цієї тези. Особливо актуальною вона є для країн із перехідною моделлю суспільно-політичних відносин. Такою на даний момент є й Україна. Ліквідація комуністичного режиму та проголошення незалежності спричинили демократичні зміни й лібералізацію усіх сфер її суспільного життя. Позитивно вони вплинули й на архівну справу України, відкривши широкі можливості для виконання покладених на неї завдань, які також зазнали значних змін. Водночас перед українськими архівістами постав ряд проблем організаційного, теоретичного й методичного характеру, розв’язання яких передбачає залучення досвіду зарубіжних країн.

Державні архіви складають фундамент галузі і виконують її основні функції: збирають, ідентифікують, описують та класифікують документи, забезпечують їхнє зберігання, реставрацію і організують користування документами. Архівна система та мережа архівних установ поділяються на архіви для постійного зберігання документів (центральні, галузеві, обласні, самоврядних наукових установ, державних музеїв та бібліотек) та архіви для тимчасового зберігання документів (архівні підрозділи державних органів, підприємств, установ та організацій).

Нині державна політика в Україні зорієнтована на впровадження електронних документів та електронного документообігу, спрощення доступу до документів Національного архівного фонду та відкритість національних архівів, їх інтеграцію у світовий архівний простір. Підвищення дієвості механізмів формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства має принципове значення для захисту суверенності та національних інтересів України в зазначеній сфері. З огляду на це, а також враховуючи євроінтеграційні прагнення України, особливий інтерес викликає організація архівної справи у зарубіжних країнах.

Мета роботи полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні механізмів організації документів у сфері архівної справи і діловодства в Україні та врахування світового досвіду щодо організації архівних документів.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

- вивчити теоретичні засади та нормативно-правове поле формування та функціонування архівних установ в Україні;

- дослідити співвідношення понять документ та архівний документ та класифікацію архівних документів

- розкрити особливості організації документів у межах НАФ та на рівні архівів;

- дослідити світовий досвід механізмів формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;

- вивчити європейські стандарти у сфері архівної справи і діловодства з точки зору можливостей їх упровадження в Україні.

Об’єкт дослідження – організація документів у сфері архівної справи.

Предмет дослідження – вивчення та об'єктивне узагальнення світового досвіду роботи архівних установ та дослідження принципів та критеріїв організації архівних документів.

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці вчених, у яких предметом розгляду були різні аспекти розвитку архівної справи і діловодства - Г.В.Боряка, В.В.Бездрабко, Л.А.Дубровіної, О.М.Загорецької, Я.Калакури, А.А.Кисельової, Ю.С.Ковтанюка, С.Г.Кулешова, В.П.Купченко, В.С.Лозицького, В.П.Ляхоцького, Н.В.Маковської, І.Б.Матяш, О.В.Музичук, К.Є.Новохатського, Ю.І.Палехи, Г.В.Папакіна, Р.Я.Пирога, К.Т.Селеверстової, С.В.Сельченкової, Л.О.Скрицької (Драгомірової), Н.М.Христової та ін. Окремі питання державної політики у сфері архівної справи і діловодства відображено в працях В.Т.Савицького, Л.А.Сокур, О.В.Шевченко.

Методи дослідження. Методологічною основою для вирішення поставлених у дослідженні завдань слугують як загальнонаукові, так і спеціально-наукові методи, зокрема аналіз науково-методичної літератури, системно-структурний аналіз та синтез; метод комплексного аналізу; метод структурно-функціонального аналізу; метод моделювання.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що у ньому вивчено проблеми організації архівних документів у зарубіжних країнах, зокрема доступ та користування архівними документами, розглянуто функціонування електронних архівів як результату інформатизації архівної справи. Досліджено європейські стандарти у сфері архівної справи і діловодства.

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані для порівняльного аналізу організації архівної справи за кордоном та в Україні, запозичення українськими архівістами досвіду зарубіжних колег як в організації діяльності архівів, так і в питаннях збирання, комплектування, опрацювання й користування архівними документами, а також науково-видавничої діяльності.

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Обсяг основного тексту роботи – 91 сторінка, перелік використаних джерел – 53 позиції. 

Закрыть

Организация архивных документов. Мировой опыт

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.