Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 68

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ДОКУМЕНТНИЙ ПОТІК ЯК ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ   7

1.1. Документний потік як показник розвитку галузі 7

1.2. Поняття про інформаційний моніторинг як науковий метод. 14

РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА ДОКУМЕНТНОГО ПОТОКУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ.. 25

2.1. Художня література для дітей як об’єкт інформаційного моніторингу. 25

2.2. Аналіз ДП художньої літератури для дітей за 2010-2012 рр. 35

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯ.. 47

3.1 Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. 47

3.2. Основні етапи аналізу надзвичайних ситуацій та прогнозування їхніх наслідків  52

3.3. Організація робочого місця референта. 57

ВИСНОВКИ.. 60

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА НЕОПУБЛІКОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ  65

ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що будь-який напрям діяльності людини, який реалізується в конкретній галузі, створює різноманітні ресурси. Найбільш варіативні ресурси притаманні сфері художньої літератури для дітей, що здійснює різноманітні художньо-творчі процеси, в більшості випадків властиві лише цій галузі. Основним інформаційним продуктом художньої літератури для дітей є література, що засвідчує рівень та напрямки розвитку національного і світового художнього процесу. В сучасних умовах художня книга відчуває значні якісні зміни, щодо змісту, видових та вікових особливостей, матеріально-конструктивної форми тощо. Як окремий документ, так і ДП з художньої літератури для дітей являють собою інформаційну модель, що відображає знання. ДП моделюють факти, об'єкти, зв'язки та стосунки між ними. Моделюючі властивості ДП повною мірою виявляються лише за умови адекватної інтелектуальної обробки, якою є бібліографічне відображення ДП в сполученні з подальшим інформаційним моніторингом.

Впродовж останніх років значно активізувались теоретичні дослідження ДП, однак дослідження ДП з художньої літератури для дітей лишилась поза увагою науковців. У зв'язку з цим постає проблема впорядкування та структурування документного потоку України і, в тому числі, документного потоку художньої літератури для дітей. Тому дана дипломна робота дозволяє визначити основоположні чинники формування та структурної організації ДП, окреслити кількісні та якісні параметри формування ДП з художніх видань для дітей і з'ясувати рівень забезпечення галузі первиннодокументною інформацією.

Стан наукової розробленості теми: Серед опрацьованих джерел можна виділити роботу Гордукалової Г.Ф., яка досліджувала сутність, види, функції, методику вивчення, документного потоку [18]. Також наукове визначення поняття “документ” та “документний потік”, здійснено у дослідженнях вітчизнянихвчених – Н.М. Кушнаренко, Г.М. Швецової-Водки — [27,42]. Таквизначення поняття “документа”, його функції, види досліджувала Н.М. Кушнаренко та Г.М. Швецова-Водка. Крім того, Г.М. Швецова-Водка досліджувала визначення ДП як множини документів, що виникають у суспільстві.

З питаньметодики вивчення документних потоків були опрацьовані публікації О. Васюка, А. Воскобойнікової, Н. Редькіна, Г. Паршукової, О. Сладкової в яких викладено теоретичні основи дослідження документних потоків [10,11,14,32-35].

Типологію літературно-художніх видань досліджували такі науковці як С.Карайченцева[20], Г. Кожевников [25]. Саме С. Карайченцева дослідила особливості літературно-художніх видань для дітей.

Метою дипломної роботи є аналіз структурування ДП з художньої літератури для дітей за період з 2010 по 2012 рр. в цілях вивчення відповідного сегменту книжкового ринку України.

Завдання:

- визначити динамічні якості та закономірності документного потоку як системного об'єкту;

- окреслити можливості застосування метричних методів в документознавчих дослідженнях;

- вивчити специфіку складу художньої літератури для дітей як фактор розвитку ДП;

- здійснити аналіз ДП художньої літератури для дітей за період 2009-2011років.

Об'єктом дослідження виступає ДП України як системне утворення.

Предмет дослідження склали особливості його формування в сегменті художньої літератури для дітей.

База дослідження: базу дослідження склав «Літопис книг» як джерело державної бібліографії.

Методи дослідження: дляопрацювання вихідної інформації використовувались загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення. Статистичний метод, порівняльний аналіз та інформаційний моніторинг дозволяють відтворити об`єктивну картину розвитку ДП художньої літератури для дітей та створюють базу для подальшого вивчення зазначеної проблеми методами змістовного аналізу.

Наукова та практична цінність дипломної роботи Практичне значення полягає в одержанні результатів дослідження, що створюють науково-методичне підгрунтя застосування інформаційного моніторингу аналізу. Застосована методика є перспективною для аналізу програми розвитку книговидання і преси, відпрацювання механізмів удосконалення формування тиражів, тематики видань.

Структура дипломної роботи обумовлена логікою розгляду теми.Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів та висновків.

Вступ до роботи формує її сприйняття, подаючи відомості щодо актуальності та розробленості теми дослідження, мети, завдань, об’єкту, предмету, методів та бази дослідження.

Перший розділ окреслює пріоритетні напрямки дослідження формування ДП, розкриває закономірності його формування як об'єкту інформаційного моніторингу, конкретно розглядає методи дослідження ДП.

Другий розділ являє собою виклад здійсненого прикладного дослідження ДП художньої літератури для дітей та містить обгрунтування специфіки художньої літератури як визначального фактору ДП, а також кількісні результати інформаційного моніторингу аналізу ДП дитячої художньої літератури та їх узагальнення.

Третій розділ являє собою виклад матеріалу з питань охорони праці в галузі.

Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження, визначаючи тенденції та перспективи розвитку ДП художньої літератури для дітей.

Закрыть

Отраслевой документная поток как объект информационного мониторинга

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.