Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 98

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Сучасний стан функціонування ДІО (довідково–інформаційне обслуговування) у режимі „запит-відповідь”, перспективи його розвитку та шляхи удосконалення


Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Довідково-інформаційне обслуговування у режимі „запит-відповідь” як підсистема інформаційного сервісу. 9

1.1. Поняття та функції довідково-інформаційного обслуговування у режимі „запит-відповідь”. 9

1.2. Методичні засади реалізації ДІО у режимі „запит-відповідь” в сучасних умовах  16

1.3. Вплив новітніх інформаційних технологій та реалізація ДІО у режимі „запит-відповідь”  20

Розділ 2. Зміст та організація ДІО у режимі „запит-відповідь” в Рівненській ОДБ  40

2.1. Рівненська ОДБ в інформаційній структурі регіону. 40

2.2. Віртуальна довідкова служба як органічна форма онлайнового ДІО РДОБ  45

2.3. Шляхи оптимізації ДІО у режимі „запит-відповідь” в Рівненській ОДБ. 54

Висновки. 68

Список використаної літератури та неопублікованих документів. 77

Додатки. 82

Вступ

Актуальність теми. Прийняття незалежною Україною нової соціальної моделі життєдіяльності, утвердження ринкових відносин в усіх сферах суспільного життя стало серйозним випробуванням для зак­ладів невиробничої сфери, у тому числі й для бібліотечних установ.

Глибокі зрушення в соціально-економічному роз­витку, динамічні зміни в інформаційних техно­логіях, широке впровадження комп'ютерів і засобів інформаційної техніки, формування у зв'язку із ринковими перетвореннями нової інформаційної культури, гостро потребують удосконалення всієї інформаційної системи суспільства.

Інформація нині стає дедалі важливішим еко­номічним, політичним та соціальним ресурсом людства. Його ефективне використання передбачає, вдосконалення процесів управління даним ресур­сом, мобілізацію усіх активних членів суспільства на постійну самоосвіту.

Слід зазначити, що первинну базу інформатизації суспільства складають інформаційні ресурси інформаційних установ. У них сконцентровано й уводиться в освітній, науковий, культурний обіг знання, яке здобуте людством протягом всієї історії розвитку, у тому числі вся вітчизняна інформація.

Саме тому в прийнятих національних стратегіях переходу до глобального інформаційного суспільства інформаційним установам відводиться чільне місце, дедалі очевиднішим стає підвищення статусу їх як інформаційних і суспільних інститутів, що здійснюють інформаційнезабезпечення розвитку освіти, науки, культури, виробництва, зокрема нових освітніх технологій.ДІО -довідково – інформаційне обслуговування – одна з формінформаційного задоволення запитів населення. Цю форму обслуговування, перш за все, характеризує швидке надання інформації, бо у процесі „запит – відповідь” беруть участь дві особи – спеціаліст – інформатор і клієнт – споживач. Ця форма інформаційного обслуговування найбільш широко і найбільш часто використовується у практичній діяльності інформаційних установ. Як найкраще організувати цю форму інформаційного обслуговування, як її вивести на якісно новий рубіж – ці питання постійно є актуальними в сфері інформаційного обслуговування населення, наукових працівників, спеціалістів різних рангів і професій. Пошук відповідей на ці важливі питання та всебічне висвітлення самого процесу інформаційного обслуговування клієнтів – споживачів у режимі „запит – відповідь” і зумовили актуальність теми данного дослідження.

Наукова розробка теми. Довідково-інформаційне обслуговування користувачів висвітлено в підручнику Г.М.Діомідової „Библиографоведение”, який привертає увагу сучасним змістом, описом досвіду бібліографічної роботи бібліотек, описує практику примінення сучасних інформаційних технологій в інформатизації суспільства[15].

І.Г.Моргенштерн в роботі „Загальне бібліографознавство” вміщує основні поняттядовідково-інформаційної діяльності як ключовий фактор комунікаційної діяльності інформаційної установи[29].

Дослідники та практики спрямовували бібліотечні установи на надання інформаційних послуг бізнесовим структурам як одному з способів залучення коштів, обслуговування наукових установ, юридичних закладів (Л.Я.Михеева, М.Мун, Е.В. Синаева, К.Хонг та ін.). Цій діяльності присвячена значна частина публікацій у спеціалізованих журналах 90-х років минулого століття.

У цьому ж ключі характеризують довідково-інформаційну діяльність ОУНБ сучасні українські науковці – М.С.Слободяник, Л.Й.Костенко, М.Сорока,Т.В.Добко, В.П.Ярощук, які виказують думки про діяльність бібліотек як інформаційних установ, щоформують сучасні бази даних на допомогу розвиткові науки, техніки, освіти, культури[21;26;35;36;43]. Велика увага приділяється вивченню інформаційних запитів користувачів бібліотек та їх обслуговуванню в режимі „запит-відповідь”.

Одним з досліджень використання мережевих інформаційних технологій у формуванні інформаційних ресурсів для забезпечення користувачів є дослідження Ляшенко І.О. „Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних технологій”[28]. В роботі обґрунтовано доцільність створення комп’ютерних центрів для підтримки мережених технологічних процесів, ефективність роботи якої досягається за рахунок підвищення рівня оперативності та повноти надання керівникам потрібної інформації.

В книзі Татарчука М.І. ”Корпоративні інформаційні системи” важливе місце відводиться питанням автоматизації управління підприємством на базі інформаційних систем корпоративного рівня. Особлива увага приділена сховищам даних, Web-серверним технологіям, що допоможе керівникам у доступі до інформації[39].

Власний досвід „Віртуальної довідково-інформаційної служби публічних бібліотек Росії” охарактеризовано в публікації М.М. Самохіної[31].

На XIМіжнародній конференції «Крим 2004» був проведений спеціаль­ний семінар «Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в бібліо­теці». Виступ О.Д. Жабко на цьому семінарі також висвітлює проблеми ДІО в сучасному інформаційному сервісі[22,с.33].

В працяхД.Солов”яненка „Концепція онлайнового бібліотечного сервісу” розглянуто теоретичні питання надання бібліотечних послуг в онлайновому режимі та побудована цілісна концепція цього виду бібліотечного сервісу. Подано технологію ОБС, детально розглянуто кожен з технологічних про цесів ОБС, проаналізовано етапи та процеси реалізації ОБС[37;38].

С. Кулицький в праці „Електронні технології та використання потенціалу наукової бібліотеки для задоволення інформаційних потреб суб'єктів економіки” аналізує можливоcті, які надає впровадження електронних технологій у сфері інформаційної діяльності для задоволення інформаційних потреб суб'єктів економіки. Означені можливості використання електронних технологій для підготовки різних видів інформаційних продуктів, включаючи аналітичні матеріали, у теоретичному й практич­ному плані розглядаються за стадіями технологічного циклу створення таких продуктів. Окремий акцент зроблено на можливостях раціонального використання з цією метою потенціалу наукової бібліотеки[28].

Як зазначає Д. Ніколас - фахівець з бібліотечної справи та ін­формаційної діяльності, інформаційна потреба (або ж потреба в інформації) - це інформація, яку людина чи організація має одер­жати, щоб ефективно виконувати свою роботу, позитивно вирі­шити якусь проблему або успішно задовольнити приватний інтерес чи хобі [31,с.56].

Так, О. Ю. Чубукова в праці ” Інформаційні потреби споживачів” розглядає збирання, пошук, оброблення інформаційних ресурсів, виготовлення, переда­вання, зберігання та поширення інформаційних продуктів. При цьому вона підкреслює, що "як правило, інформаційна послуга спрямована на задоволення одночасно кількох потреб. Наприклад, пошук і на­дання або оброблення і надання інформації; підготовка і проведення конференції, виставки; поліграфічне виконання і презентація науково-популярної книги" [39].

Але така точка зору не зовсім логічна, якщо розуміти інформацію як атрибут процесу керування для розв'язання конкретної проблеми, що постала перед споживачем інформації. Утім, О. Ю. Чубукова як інформаційні потреби споживачів по суті розглядає окремі стадії єдиного виробничого циклу інформаційної чи навіть інформаційно-аналітичної діяльності зі створення якісно нового інформаційного продукту й послуг з його доставки споживачеві. Споживача ж ціка­вить конкретний інформаційний продукт і умови його доставки з тим, щоб він міг якомога ефективніше розв'язувати конкретну про­блему, що перед ним постала. Результатом яких стадій інформаційно-виробничого циклу буде цей інформаційний продукт -питання, що визначається його споживачем на підставі власних ін­тересів та ресурсів (інформаційних, кадрових, фінансових тощо). Тому ми, по суті, будемо виходити з визначення інформаційної по­треби, наведеної на початку цієї роботи в трактуванні Д. Ніколаса.

В статтіГлобиної Т.О.„Інформаійна діяльність спеціальної наукової бібліотеки” доведено, що в інформаційній діяльності можна виділити два взаємодоповнюючі аспекти: інформаційне обслуговування індивіду­альних і колективних абонентів та інформаційне забезпечення наукових досліджень. Інформаційне обслуговування передбачає, що ініціатива виходить від спеціаліста й інформаційна система функціонує, як правило, в режимі "запит-відповідь", тобто задовольняє окремі запити, постійні або разовінаукові бібліо­теки виконують такі інформаційні функції з обслуговування:

 • довідково-інформаційнеобслуговуванняокремих спеціалістів;
 • організацію тематичних книжкових виставок та ви­ставок нових надходжень;
 • підготовка бібліографічних посібників;.
 • обслуговування спеціалістів у режимі ВРІ і в режимі "запит-відповідь"[11,с.38].
 • В статті „Віртуальна довідка: новий вид інформаційних послуг бібліотеки” науковець Г.М.Швецова-Водка висвітлюєдосвід Рівненської державної обласної бібліотеки зі ство­рення служби «Віртуальна довідка» на сайті бібліотеки. Розглянуто по­слідовно основні етапи виконання довідок та результати діяльності довідково-інформаційної служ­би книгозбірні[41].

  Значне місце займають праці, які присвячені впровадженню нових інформаційних технологій в роботу інформаційних установ установ: використання Інтернету (Л.Костенко), створення електронних каталогів та WEB-сайтів бібліотек та робота з ними [25,с.16].

  Значенню та проблемамДІО в інформаційних установах присвячені численні статті в сучасній вітчизняній та іноземній еко­номічній і спеціальній літературі. Але більшість з них носять загальний, теоре­тичний характер.

  Об”єкт дослідження. Довідково-інформаційне обслуговування у режимі „запит-відповідь” як вид інформаційного сервісу.

  Предмет дослідження. Теоретичні, методичні та організаційні аспекти функціонування ДІО у режимі „запит-відповідь”.

  Мета дослідження. Проаналізувати сучасний стан функціонування ДІО у режимі „запит-відповідь”, визначити перспективи його розвитку та шляхи удосконалення.

  Завдання:

  - визначити семантичні межі поняття „довідково-інформаційне обслуговування у режимі „запит-відповідь”;

  - визначити роль та місце ДІО у структурі інформаційного сервісу, охарактеризувати його основні завдання;

  - виявити основні тенденції функціонування ДІО в сучасних умовах;

  - проаналізувати загальну методику виконання довідок різних типів;

  - визначити співвідношення традиційних та новітніх технологій в організації ДІО у режимі „запит-відповідь”.

  Методи дослідження: науковий аналіз і синтез, системний підхід, інформаційний аналіз, групування, систематизація і узагальнення матеріалу.

  Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох основних розділів та висновків. В першому розділі висвітлено питання довідково-інформаційного обслуговування в системі інформаційного сервісуа в другому – обслуговування користувачів в режимі „запит-відповідь” в Рівненській державній обласній бібліотеці. В кінці роботи вміщено список використаних видань та додатки.

  Закрыть

  Современное состояние функционирования ДИО в режиме "запрос-ответ", перспективы его развития и пути совершенствования

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.