Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 74

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Список скорочених слів. 3

Вступ. 4

Розділ 1. Розвиток класифікаційних систематичних систем. 7

1.1. Систематичні документні класифікації та класифікації наук. 7

1.2. Розвиток систематичних класифікацій з давнини до середини ХІХ ст.  Класифікація книг за рубежем. 14

1.3. Розвиток російських класифікаційних систем. 17

Розділ 2. Історія виникнення УДК, становлення та розвитку в світі 21

2.1. Десяткова класифікація (ДК) Дьюї 21

2.2. Розтяжна класифікація І.Кеттера. 27

2.3.Історія виникнення та розвиток УДК ХІХ-ХХІ ст. 33

2.4. Машинозчитувальний еталон УДК.. 39

2.5. Розвиток УДК в Росії. Співпраця Отле з російським бібліографічним товариством  41

Розділ 3. Історія становлення та розповсюдження УДК в Україні 48

3.1. Інтерес українських фахівців до УДК як міжнародної системи кодування інформації 48

3.2. Історія становлення УДК в Україні 53

3.3. Створення еталону таблиць УДК в Україні 58

Висновки. 61

Перелік використаної літератури. 63

Додатки. 66

Вступ

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена значенням знань та інформації про сутність документної класифікації.

Систематизація документів - один з найдавніших і най­поширеніших методів їхньої аналітико-синтетичної обробки, оскільки вона відповідає потребам людей у поділі знань за галузевою ознакою, диференціації наукових знань.

Основною умовою науково-технічного прогресу є інтенсивне використання документів для наукових досліджень, оперативного розповсюдження нових науково-технічних ідей, впровадження досягнень науки у виробництво. Плідне і повне використання документів для наукового дослідження стає можливим при чіткій організації в бібліотеках та інших центрах документації матеріалів і відомостей про них. Основною ланкою таких організацій є наукова класифікація, тому що її призначення - забезпечити швидкий точний пошук.

Розробленість теми. Дипломна робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, статей наукових конференцій, статей і кейсів на сайтах мережі Інтернет в якій відображено досліджувану тему.

Серед опрацьованих джерел слід виділитироботи Кушнаренко Н.Н. [9-10], Антошкової [2] О.А. Вилегжаніної Т. [5], Мухітдінової Л. [14-15], СуікасянаЕ.Р.

Мета дипломної роботи

Мета даної роботи полягає у вивченні і дослідження історії розвитку класифікаційних систем, основний їхній зміст, достоїнств та недостатків. А також у дослідженні сучасного стану класифікаційних систем як в Росії так і на Україні.

У роботі також буде розглянуто історію відносин винахідників систем класифікації.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

виявититапроаналізуватилітературузтеми дипломної роботи;

дослідити історію становлення різних класифікаційних систем;

проаналізувати становлення та розвиток УДК як самої передової системи класифікації документів на сучасному етапі;

дослідити стан класифікації документів на Україні.

Об'єктом дослідження для даної дипломної роботи є документознавство, бібліографія, системи організації документів в бібліотеках та центрах, систематизація та каталогізація документів.

Предметом дослідження є розвиток класифікаційних систем, їх перелік, основні характеристики, винахідники цих систем, історія становлення відомих класифікаційних систем, розвиток УДК.

Методи дослідження: обумовлені об'єктом і предметом дипломної роботи. Для дослідження становлення і розвитку основних кваліфікаційних систем як метод застосовано системно - діяльністний підхід як загальнонауковий принцип дослідження. При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення.

Теоретична та практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про історію розвитку кваліфікаційних систем, розкривається суть роботи цих систем, внесок авторів систем в їх становлення.

Розкриваються проблеми, що стоять сьогодні перед науковцями при класифікації документів.

Практична цінність полягає у набутті автором курсової роботи практичних навичок і вмінь з аналізу підходів до класифікації документів, знань по становленню документної класифікації.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Дипломна робота складається з трьох розділів:

1. Розвиток класифікаційних систематичних систем.

2. Історія виникнення УДК, становлення та розвитку в світі.

3. Історія становлення та розповсюдження УДК в Україні.

У першому розділі висвітлено сутність поняття документної класифікації, показані принципи побудови цих класифікацій, види класифікацій, історичний розвиток систем класифікацій документів за рубежем та в Росії.

Другий розділ присвячений історії виникнення десяткових класифікаційних систем, а саме – системи Дьюї, розтяжної системи Кеттера і похідної з них – універсальної десяткової системи (УДК). Більш детально розглянутий машинозчитувальний еталон УДК, етапи розвитку УДК в Росії.

В третьому розділі розглянутий матеріал про перші контакти українських книгознавців з системою УДК, про історії розвитку УДК на Україні і сучасний стан класифікації документів в нашій державі.

Вступ до курсової роботи формує її сприйняття, висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми.

Так як дипломна робота носить характер вивчення історії становлення класифікаційних систем і особисто Універсальної десяткової системи, то сформовану гіпотезу дипломної роботи можна сформувати наступним чином:

1). Збереження, користування документів потребують чіткої систематизації як в окремій державі, так і в цілому світі.

2). Найперспективнішою на даний час є система УДК.

3). На даний час ще не вирішені питання налагодженої співпраці між державами по питанню класифікації документів і не визначені чіткий напрямок роботи для створення загальної кваліфікаційної системи.

Закрыть

Приоритетные международные и национальные документные классификации. Их становление, развитие, распространение

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.